Svar på remiss av Länstransportplan för Hallands län 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Hallands länstransportplan. Vi vill framföra följande.