Svar på remiss av Länstransportplan för Skåne 2018-2029

Handelskammaren har fått möjlighet att lämna remiss på Skånes länstransportplan. Vi vill framföra följande.