Besiktningsmän

Sveriges Handelskamrars besiktningsmän kan anlitas för att värdera varor åt företag och privatpersoner.

En besiktningsman kan anlitas för besiktning eller värdering av handelsvaror. Du hittar alla våra besiktningsmän på besiktning.nu. Det handlar om allt från antikviteter till överskottslager i konkurser. Fastställande av rätt värde är viktigt vid till exempel skador, företagsöverlåtelser och konkurser. Det kan också handla om boutredningar eller bodelningar.

Hur får du en värdering?

Du kontaktar själv en besiktningsman med förordnande för den vara det gäller. Besiktningsmän förordnade av Sveriges Handelskamrar hittar du på hemsidan besiktning.nu. Där söker du enkelt upp besiktningsmän efter varuslag och geografiskt område.

Efter värderingen lämnar besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande. Bara förordnade besiktningsmän får skriva utlåtande med Sveriges Handelskamrars intyg. Innehållet i avgivna utlåtanden svarar besiktningsmannen helt självständigt gentemot uppdragsgivaren. Alla besiktningsmän är självständiga uppdragstagare, de är inte anställda av Sveriges Handelskamrar.

Vad kostar det?

Arvodet för besiktningen bestäms efter överenskommelse mellan dig som uppdragsgivare och besiktningsmannen. Det rör sig oftast om ett timarvode. Storleken varierar mellan olika varuslag.

Sveriges Handelskamrar säkerställer kvalitet

Sveriges Handelskamrar utfärdar varje år förordnanden av besiktnings-/värderingsmän. Det är sakkunniga, välrenommerade personer med stor erfarenhet som utses för att göra opartiska värderingar.