Remissvar ”Angående innovationsframtid Skåne”

I samband med att Region Skåne planerar en ny innovationsstrategi har Handelskammaren givits möjlighet att bidra med inspel. Handelskammaren arbetar för att förutsättningarna för att driva affärsverksamhet i Sydsverige ska bli så goda som möjligt och ser mycket positivt på att Region Skåne involverar sig i näringslivets utveckling.

Läs mer


Remissvar ”Angående samverkan kring regional tillväxtpolitik och prioriteringar för Skåne”

Handelskammaren har givits tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och far framföra följande. Handelskammaren har tillsammans med Region Skåne undersökt drivkrafterna för tillväxt i arbetet med “Produktivitetskommissionen”. Denna drivs av både sysselsättningsökning och förbättrad produktivitet varav det senare lämnar det klart största bidraget.

Läs mer


Remissvar avseende ”Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län”

Handelskammaren har tagit del av ”Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län” och delar strategins beskrivning av behoven. I stora drag anser vi att strategin tar fasta på de utmaningar samhället står inför och bilden av att bredbandsstrukturen är en förutsättning för ett hållbart samhällsbygge. Vi har följande kommentarer:

Läs mer