Datum / Tid


Plats

Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, Sverige

Pris

1 500 kr/pers.

Moms tillkommer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.
Utebliven närvaro vid kostnadsfritt event debiteras 300kr. Vid övriga event utgår full avgift vid utebliven närvaro.

Sista anmälningsdag är den 24 januari.

Miljötillståndsdagen 2019

Miljötillståndsdagen är en årlig konferens som denna gång har fokus på tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet samt Hållbara transporter. Konferensen är ett samarrangemang mellan Handelskammaren, Länsstyrelsen i Skåne samt Sydsvenska Miljörättsföreningen. Konferensen lockar allt från företag, konsulter, jurister, miljöstrateger, tillsynsmyndigheter, akademi m.fl.

Företagens transporter vägs allt mer in i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken. Vi har stora utmaningar i ökat transportbehov, e-handel, just-in-time, hemleveranser mm. Hur kombinerar vi de förändrade behoven med en god miljö och en hållbar utveckling? Hur ligger detta i linje med FNs Agenda 2030? Detta och andra frågor hoppas vi få svar på under dagen.

Dagen inleds med en kort historisk exposé och framtidsblick samt om syftet med dagen. Vidare får vi inblick i Mark- och miljödomstolens hantering av prövningsärenden samt en framtidsspaning om kommande förändringar i lagstiftningen. Därefter följer ett pass om tillståndsprövning generellt – aktuella domar.

Temat övergår sedan till Hållbara transporter. Transporter är den sektor som står för störst energianvändning och utsläpp av växthusgaser i Skåne. Den tekniska utvecklingen av fordon och drivmedel kan bidra till energieffektivisering och utsläppsminskningar. Hur påverkar luftkvaliteten människors hälsa? Hur utvecklas marknaden för miljöanpassade godstransporter avseende t ex gas, el, digitalisering och hur bra är drivmedlen? När kommer elektrifieringen och när kan vi beställa godstransporter som går på gas? Hur utvecklas drivmedelsmarknaden efter reduktionsplikten? Vilka miljökrav är möjliga att ställa som ambitiös transportköpare nästa gång man handlar upp transportör? Och vilka krav ställer andra? Vi får presenterat tankar kring möjliga vägar till fossilfri transportsektor och hur Trafikverket bidrar till det. Därefter blir det ett potpurri över aktuella transportprojekt med koppling till företag. Vi har ett särskilt avsnitt med juridik, Miljöprövning och transporter – vad krävs av mig som verksamhetsutövare? Dagen avslutas med fakta och goda exempel inom drivmedelsproduktion och åkeribranschen.

Både förmiddagen samt eftermiddagen har väl tilltagna mingelpass med möjlighet att träffa en blandning av personer från näringslivet, offentlig sektor, akademi m.fl. som alla arbetar med miljö.

Läs hela programmet här

0