Vår vision

Handelskammarens Vision 2025 beskriver det Sydsverige som vi vill se 2025. En konkurrenskraftig och attraktiv region där näringslivet har en produktiv tillväxt.

Under våren 2020 genomförde Handelskammaren ett arbete med att ta fram en ny omvärldsanalys. Denna presenterades för årsmötet i maj 2020 och Handelskammarens fullmäktige ställde sig bakom analysen. Syftet var att nå fram till en syn på omvärlden som – så långt som möjligt – delas brett av företag i Sydsverige. Arbetsgruppen hade till uppdrag att formulera en vision för Sydsverige och Handelskammarens arbete – en målbild som nås genom förändringsarbete med fokus på ett antal områden som bör prioriteras. Varje år speglas arbetet med fokusområdena i en handlingsplan som antas av fullmäktige på hösten. Denna ger inriktning och mandat åt organisationen att agera. I visionen finns sju fokusområden, listade nedan. Inom vart och ett av områdena arbetar Handelskammaren med ett antal projekt för att förverkliga visionen.

Handlingsplan 2024

Varje år skapas en handlingsplan med insatser som bidrar till att förverkliga visionen.​ Handlingsplanen för 2024 hittar du här >

Hållbarhet handlar om att vara en ansvarsfull aktör och se till både miljö, klimat och samhälle. Genom att göra Agenda 2030 till sin Agenda öppnar sig flera möjligheter, bland annat till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet.

Pålitlig och snabb uppkoppling är för många företag en avgörande förutsättning. Inom fokusområdet Digitalisering behöver Handelskammaren bland annat verka för allmän tillgänglighet till fast bredband.

God basinfrastruktur är grundläggande för ett dynamiskt näringsliv, oavsett om det handlar om eltillgång, vägar, järnvägar eller flygplatser.

Frihandel och öppna gränser står i fokus för Handelskammarens internationaliseringsarbete. Men även en internationell hemmaplan med internationella skolor och andra inslag som gör det attraktivt för internationell kompetens att verka i Sydsverige.

En av de största utmaningar som näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. Handelskammaren arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus ligger bland annat på lärarjobb, yrkeshögskolor och samverkan mellan forskning och näringsliv.

One solution does not fit all. För att varje del av vårt land ska kunna utvecklas på bästa sätt krävs regionalt anpassade lösningar utifrån de olika förutsättningar som råder. Handelskammaren har i många år arbetat för en regionreform och för att föra fram regionala aspekter i svensk näringspolitik. Handelskammaren verkar bland annat för bättre analysunderlag som kan göra näringspolitiken mer relevant.

Ett tryggt och säkert samhälle är en av grundstenarna i Handelskammarens vision för Sydsverige 2025. En region som är attraktiv både för befintliga företag men också internationell arbetskraft och företag som ännu inte etablerat sig i regionen

Alla projekt

Här hittar du alla projekt som är inkluderade i Handelskammarens Vision 2025
26
0