Datum / Tid


Plats

Grand Hotel Lund, Bantorget, Lund

Pris

Dagens upplägg:
09.00  Förmiddagsfika i Piratensalens foajé. Kl.09.30 – 16.30 Dagen fortsätter därefter i Piratensalen med avbrott för lunch kl.12.00 – 13.00 och fika kl. 14.30 – 14.50.

Pris: 4 900 kr exkl. moms (inkl. förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika).

Anmälan görs på Lunds Domarakademis hemsida senast den 20 november 2023.
Avanmälan kan ske senast den 20 november 2023. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:
Bengt Olsson, bengt.olsson@domarakademin.se, 0767-61 16 71

Skiljedomsdagen – från skiljeavtal till skiljedom

Ett skiljeförfarande består av flera steg, men har sin början i parternas val att ta in en skiljeklausul i sitt avtal. Redan där har parterna möjlighet att göra olika ställningstaganden. Nästa steg i en skiljetvist handlar om själva förfarandet. Ett skiljeförfarande avslutas oftast med en slutförhandling. Slutligen meddelas en skiljedom. Varje steg i denna process kräver sina överväganden och har sina utmaningar.

Den 28:e november har vi samlat några av de främsta praktikerna i Sverige som arbetar med skiljeförfarande för att belysa utmaningar och aktuella frågeställningar kopplade till de olika stegen av skiljedomsprocessen. Det blir även tid att blicka framåt och diskutera trender inom området.

Dagen riktar sig till bolagsjurister, domare, advokater och andra med ett intresse av tvistlösning och trender på området.

Varje pass kommer att bestå av en presentation och ett avslutande panelsamtal med inbjudna paneldeltagare.

Skiljeavtalet

Skiljeavtalet väcker ständigt nya frågor och under det här avsnittet kommer vi att analysera en del av dem. – Var går gränserna för skiljeavtalsbundenhet? – Spelar det någon roll för skiljeförfarandet hur skiljeavtalet utformas? – Vilka frågor är särskilt viktiga att reglera i skiljeavtalet? Ny HD-praxis kommer att diskuteras. Partsperspektivet kommer att lyftas fram och bolagsjuristens synpunkter ges utrymme. 
Huvudtalare: Emilia Lundberg
Paneldeltagare: Johan Danelius och Katarina Jarring

Skiljeförfarandet

I detta avsnitt behandlas i huvudsak frågor om den inledande planeringen av förfarandet (Handläggningsbeslut/Procedural Order), om editionsfrågor (Document Production), om vittnesattester och expertrapporter, om uppdelning  och förenkling av förfarandet (särskild skiljedom, pilotfall) och om materiell processledning

Huvudtalare: Lars Edlund
Paneldeltagare: Robin Oldenstam och Bengt Olsson

Slutförhandlingen

Vad är syftet med slutförhandling? Vad utmärker en bra slutförhandling och vad kan skiljedomaren göra för att åstadkomma en sådan förhandling? Hur aktiv bör domaren vara under själva slutförhandlingen? Detta är frågor som behandlas under detta avsnitt.
Huvudtalare: Robin Oldenstam
Paneldeltagare: Emilia Lundberg och Karoline Lindow

Skiljedomen

Under detta avsnitt behandlas frågor om hur en skiljedom bör utformas. Skillnader i utformning av skiljedomar och domar i domstol kommer att behandlas, liksom hur man vid utformning av skiljedomar kan minimera risken för klander. Även praktiska frågor kring hantering av recit och expediering av skiljedomar kommer att beröras.

Huvudtalare: Johan Danelius
Paneldeltagare: Lars Edlund och Finn Madsen

Moderator för dagen: Bengt Olsson

Dagen arrangeras av Stiftelsen Lunds Domarakademi, Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd, Skiljedomsföreningen i Södra Sverige, SYF (Föreningen för yngre jurister i södra Sverige som engagerar sig i tvistelösning) och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Tipsa gärna dina kollegor, inbjudan gäller alla på företaget.

Varmt välkommen!


Presentation huvudtalare:

Johan Danelius är justitieråd i Högsta domstolen sedan 2020. Dessförinnan arbetade han i olika befattningar, senast som expeditionschef, vid Justitiedepartementet. Han har även varit verksam som advokat. Vidare har han deltagit i eller lett flera statliga utredningar. Han har omfattande erfarenheter som ordförande i skiljenämnder.

Lars Edlund var justitieråd i Högsta domstolen mellan åren 2012 till 2019. Han var dessförinnan verksam som advokat vid ett antal advokatbyråer, bland annat som chef för processavdelningen vid Advokatfirman Vinge. Lars har omfattande erfarenhet som skiljeman både i svenska och internationella skiljetvister och var som advokat rankad som ett av de ledande ombuden i Sverige.

Emilia Lundberg arbetar som oberoende skiljedomare och medlare. Emilia rankas som en av Sveriges mest efterfrågade skiljedomare och har varit såväl ensam skiljedomare som ordförande i ett stort antal svenska och internationella skiljemål. Hon har också varit domare vid tingsrätt och hanterat en stor mängd kommersiella tvistemål genom åren. Emilia är ledamot av Sweden Arbitration Association (SAA):s Executive Committee.

Robin Oldenstam är advokat specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Han leder Advokatbyrån Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet och är ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Robin har omfattande erfarenhet som skiljeman både i svenska och internationella skiljetvister och rankas idag som en av de ledande inom skiljeförfaranden.

Presentation paneldeltagare:

Katarina Jarring är chefsjurist för Höganäs AB koncernen. Hon har en bakgrund som advokat och bolagsjurist och chefsjurist på företag med internationell verksamhet, men har också under flera år arbetat i olika typer av chefsbefattningar inom energibranschen, senast som enhetschef på E.ON Energidistribution. Hon har mångårig erfarenhet av såväl avtalsförhandlingar som contract management i en större organisation.

Karoline Lindow är advokat specialiserad på kommersiella tvister och skiljeförfaranden. Karoline driver idag egen processrättsbyrå och har regelbundet uppdrag som skiljedomare, såväl partsutsedd som ordförande, i både svenska och internationella skiljetvister.

Finn Madsen, Juris Doctor h.c, Fellow of the CIArb and member of the Swedish Bar Association and the International Bar Association Exclusive Swedish member of ICC’s FraudNet.

Bengt Olsson är fd lagman vid Hässleholms tingsrätt och var sekreterare i Skiljedomsutredningen, vars lagförslag nu är lagen om skiljeförfarande. Han har undervisat om skiljeförfarande, skrivit böcker om skiljeförfarande och haft uppdrag som ordförande i skiljenämnder samt som ensam skiljeman. Bengt är ordförande i Stiftelsen Lunds Domarakademi och vice ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd.

0