Tillväxttorsdag

Välkommen på fyra lunchseminarier om tillväxt. Riksdagsledamot Oliver Rosengren bjuder tillsammans med Sydsvenska Industri- och handelskammaren in till fyra lunchseminarier om tillväxt i södra Sverige. Handelskammaren och olika experter ger oss inblick i fyra prioriterade ämnen för näringslivet i Sydsverige.

Program:

14 september – Yrkesutbildning

En av vårbudgetens största satsningar är de 719 miljoner som går till yrkesutbildning. Det är en välkommen satsning. Yrkesutbildningsystemet har tre viktiga delar: gymnasiet, vuxenutbildning och Yrkeshögskolan – där de alla primärt avser att lösa lokala och regionala kompetensbehov.

Precis som i Norrland pågår ett febrilt arbete med att få yrkesutbildningar att lyfta i Sydsverige, men ofta är kunskapen om detta begränsad till den plats där utbildningen sker. Handelskammarens experter bjuder på fördjupad analys av utmaningarna i Sydsverige, vilka aktörer som agerar kring frågan och vilka satsningar som behöver uppmärksammas och spridas.

5 oktober – El-situationen i Sydsverige

Sydsverige har Europas i särklass sämsta tillgång till effekt från elproduktion. Det konstaterade ENTSO-e (de europeiska nätbolagens organisation) i sin senaste winter outlook 2022/23 som noterade ett underskott på 1 GW. I Sydsverige saknas både egen produktion och elnät för import. Eftersom Sverige valt att skapa fyra prisområden innebär detta en garanti för strukturellt höga priser. Detta har gjort att elanvändningen i el området sjönk med nästan 10% under 2022. Detta har lett till skador på villor och utebliven produktion och sysselsättning. Det är svårt för företag att få anslutning till nätet. Invest in Skåne har tvingats tacka nej till investeringar motsvarande 3000 jobb på grund av brist på el. Företag förväntas hantera bortkoppling från nätet med kort varsel. Det är unikt i Europa och i modern historia. Sydsverige behöver lösningar nu som kan förbättra på 20-talet och inför vintern 23/24.

9 november – Infrastruktur

Följer infrastrukturinvesteringarna i södra Sverige med i utvecklingen?
Utvecklingen i södra Sverige är just nu väldigt stark – godsflödena ökar här mest i hela landet, med Kronoberg i topp ur ett nationellt perspektiv (enligt Transportanalys). Skåne och Halland sticker ut som de enda länen i landet med positivt flyttnetto varje år de senaste två decennierna. Ett av världens nu största pågående byggprojekt, Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland ritar om kartan för såväl godsflöden som för arbetskraftsförsörjning. Plötsligt får Malmö närmare till Hamburg än till Stockholm. Norra Europas största forskningsanläggning öppnar strax fullt ut i Lund, ESS och MAX IV. Förändringarna är många och framtidsutsikterna goda. För att tillväxtpotentialen ska kunna utnyttjas krävs infrastruktursatsningar som möter denna utveckling – satsningar som vi tyvärr inte kan finna i den nationella planen för transportinfrastruktur.

Välkomna på ett seminarium med fokus på önskvärda infrastruktursatsningar för ökad tillväxt.

14 december – Självförsörjning

Sverige har under lång tid haft hög invandring och i dag är andelen utrikes födda nästan 20 procent av befolkningen. En stor andel av dessa invandrare har inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa. Nästan hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många har inga inkomster alls. I flera grupper ser det dessutom betydligt värre ut.

Vi presenterar statistik över självförsörjning, utanförskapets utbredning och geografi. Som land har vi redan byggt upp ett utanförskap som nu riskerar att permanentas utifrån etniska, och geografiska skiljelinjer. Vi ställer även frågor om vad utanförskap och en låg självförsörjningsgrad får för konsekvenser för ekonomin, för den svenska modellen, samt för tilliten i samhället.

0