Region Skåne och RISE söker skånska företag som vill arbeta för en effektivare vattenanvändning

Beslutsstöd för en hållbar vattenanvändning
Vi erbjuder stöd till företag i arbetet med att minska vattenförbrukningen och främja en hållbar och
effektiv vattenanvändning. Våra beslutsstöd hjälper industri- och tjänsteföretag som vill kunna
producera varor och tjänster kostnadseffektivt, leveranssäkert och hållbart, genom att öka deras
resurseffektivitet och minska deras vattenrelaterade risker. Vi utför vattenkartläggningar,
orsaksanalyser, åtgärdsidentifiering och åtgärdsanalyser för att öka kunskapen kring
besparingspotential samt möjliggöra välinformerade beslut kring vattenförbättrande åtgärder.

Vattenkartläggning
Vattenkartläggning är ett viktigt första steg för att
identifiera möjligheter till vattenbesparing och effektivare
vattenanvändning. Vi tar bland annat fram vattenbalanser
och genomför vattenvandringar i syfte att identifiera
överflödigt vatten, d.v.s. vatten som används utöver den
punkt där det upphör att tillföra mervärde. För att skapa
förståelse och identifiera de underliggande orsakerna till
den överflödiga vattenanvändningen arbetar vi med
grundorsaksanalys. En sådan analys bör utföras innan förslag på åtgärder identifieras för att
säkerställa att man löser orsaken till problemet och inte enbart behandlar symtomen.

Åtgärdsförslag
Baserat på vattenkartläggningen identifierar vi
åtgärder som kan användas för att minska
vattenförbrukningen eller öka effektiviteten. Vi har
stor branschspecifik expertis och vi samarbetar med
innovativa teknikleverantörer för att matcha problem
med olika lösningar.

Åtgärdsanalys
Vi utför strukturerade analyser av åtgärder som
syftar till att belysa konsekvenserna av att välja
ett åtgärdsalternativ framför ett annat. Med
bra beslutsunderlag skapas förståelse för vilka
avvägningar som krävs och vilka åtgärder som
är ekonomiskt fördelaktiga samt socialt och
miljömässigt hållbara. Vi utvärderar åtgärder
med avseende på bl.a. kostnadseffektivitet,
samhällsekonomisk lönsamhet och hållbarhet.
Det hjälper er att prioritera mellan åtgärder och
fatta välinformerade och transparenta
investeringsbeslut. För tillverkande företag kan
vi även hjälpa till med utredning av hur vattenkvalitet påverkar produktionsprocessen så som
frekvensen av störningar och underhållsbehov, produktkvalitet och resursanvändning.

0