Var med att påverka utveckling av industriell och urban symbios i Malmö!

Malmö stad och AFRY bjuder in till en workshop om mognadsgraden för Industriell och Urban Symbios (IUS) i Malmö.

Industriell och urban symbios handlar om hur avfall, spill och biprodukter eller annat överskottsmaterial från en verksamhet kan utnyttjas som resurs och råvara i en annan verksamhet.

Workshopen riktar sig till företag av olika storlekar i Malmö och kommer att fokusera kring följande huvudfrågeställningar:

– Hur jobbar företagen idag med industriell och urban symbios?
– Vilka möjligheter finns det för ökad samverkan kring outnyttjade resurser?
– Hur kan Malmö kommun stötta utvecklingen av symbioser?

Malmö stad har gett AFRY i uppdrag att utreda och analysera mognadsgraden för IUS i Malmö. Uppdraget är del av Klimatomställning Malmö. I uppdraget ska vi bland annat undersöka hur redo Malmö stad och/eller företag i Malmö är att samverka kring materiella resurser och dela information med varandra. Hur långt man har kommit idag, vilka verktyg som finns på plats, vilken potential det finns ur ett hållbarhetsperspektiv och vilken roll kommunen skulle kunna ha för att underlätta för IUS.

Vi har redan skickat ut en enkät och har haft intervjuer med olika företag och syftet med workshopen är att gå djupare in i några av frågeställningarna och få in fler perspektiv.

Hoppas du vill delta! Bjud gärna med dina kollegor och andra i ditt nätverk!

Varmt välkommen!

0