Internationellt Nyhetsbrev – Nya sanktioner, Koldioxidtullar och Momsreform

Korrelationstabell för nya varukoder 2023

Har dina produkter fått nya tullstatistiska nummer från den 1 januari 2023? Tullverket har publicerat en korrelationstabell som du kan ta hjälp av för att se de ändringar som skett per den 1 januari 2023. Läs mer om nya varukoderna 2023

Kroatien: Euro och Schengen

Den 1 januari 2023 anslöt sig Kroatien till Schengenområdet samt införde euro som valuta i landet. Kroatien är det tjugonde landet inom EU som inför euro. Läs mer


Förslag på Momsreform inom EU

EU-kommissionen har lagt fram ett omfattande förslag om en reform med syfte att bättre anpassa dagens momssystem till den digitala verkligheten och även bättre komma åt momsbedrägerier. Bland annat föreslås realtidsrapportering med obligatorisk e-fakturering för B2B och en utvidgning av e-handelspaketet. PwC Tax Matter har gjort en sammanställning av förslaget på sin skatteblogg. Där kan du även ta del av en inspelning där de går igenom delar av förslaget. Till PwC:s hemsida


Nionde sanktionspaketet

EU har antagit sitt nionde sanktionspaket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. I det senaste paketet har sanktioner införts mot ytterligare 141 personer och 49 enheter. Totalt omfattas nu 1 386 personer och 171 enheter av EU:s åtgärder. Det införs även nya exportkontrollåtgärder för varor och teknik med s k dubbla användningsområden samt utökat exportförbud för varor och teknik relaterade till luftfart och rymdindustrin. Du hittar mer information och länkar i pressmeddelanden nedan från EU.
Pressmeddelande: Rysslands anfallskrig mot Ukraina: EU antar nionde paketet med ekonomiska och individuella sanktioner
Pressmeddelande: Rysslands anfallskrig mot Ukraina: EU svartlistar ytterligare 141 personer och 49 enheter


UKCA förlängd övergångsperiod

Storbritannien har beslutat att förlänga övergångsperioden ytterligare för de flesta CE-märkta varor som ska omfattas av den brittiska UKCA-märkningen. Nytt slutdatum för övergångsperioden blir den 31 december 2027. Läs mer på Kommerskollegiums hemsida

Ny kontrollista för PDA-produkter

EU-kommissionen har antagit en uppdaterad kontrollista för produkter med dubbla användningsområden (PDA). Förordningen trädde i kraft den 12 januari 2023. Du når den uppdaterade listan via ISP:s hemsida


Koldioxidtullar – preliminär överenskommelse nådd

Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nu nått en preliminär överenskommelse kring förslaget om den gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) som föreslås införas vid import av vissa varor till EU. Tanken är att CBAM enligt den preliminära överenskommelsen ska införas i oktober 2023. Inledningsvis enbart med rapporteringskrav till dess att aktuella sektorer övergått till EU:s system för utsläppshandel.
Läs mer om den preliminära överenskommelsen för CBAM
Läs mer på EU Kommissionen DG Trade:s hemsida


Frihandelsavtalet EU-Singapore: REX införs

Från den 1 januari 2023 kommer REX-systemet användas när ursprungsförsäkringar enligt frihandelsavtalet mellan Singapore och EU ska utfärdas. Detta innebär att företag inom EU ska använda sitt REX-tillstånd när de utfärdar ursprungsförsäkringar. Parterna har kommit överens om en övergångsperiod fram till den 31 mars 2023.
Läs mer på EU-kommissionens hemsida
Saknar du REX-tillståndet? Läs mer på Tullverkets hemsida

Förlängda tidsfrister för införandet av tullkodex

EU har i mitten av december beslutat att förlänga tidsfristerna för införandet av vissa delar av tullkodexen. Beslutet omfattar anmälan av transportmedels ankomst, anmälan av varors ankomst, tillfällig lagring samt de nationella tulldeklarationssystemen för import. Det svenska Tullverket kommer att uppdatera sin hemsida mer under januari kring hur beslutet påverkar olika delar av den svenska nationella planen.
Läs mer på Tullverkets hemsida


Utbildning: Exportkunskap för säljare

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som arbetar med internationell försäljning. Vi tar upp olika delar som är viktiga för säljare att behärska i samband med en exportaffär.
Leveransvillkorets betydelse för exportpriset
Lämpliga betalningsvillkor vid export
Exportdeklaration med föranmälan till Tullen
Ursprungsregler för exportvaror
För mer information och anmälan


Tullverkets inspelade webbseminarier

Nu kan du ta del av Tullverkets webbseminarier, som samlas på en särskild sida, i efterhand. Du kan bl a lära dig mer om hur du använder e-tjänsten tulldeklaration för import, frihandel vid import, tillståndet samlad garanti samt få grundläggande kunskap om import- och exportrestriktioner. Till inspelningarna

Landriskanalyser

Exportkreditnämnden (EKN) släpper regelbundet uppdaterade analyser om ett 25-tal länder. I analyserna kan du läsa bland annat om affärsklimatet, den politiska situationen och får avslutningsvis en sammanfattande bild av vilka affärsrisker som kan förekomma. Under hösten 2022 har uppdaterade rapporter avseende följande länder släppts: Egypten, Chile, Mexiko, Ghana, Brasilien, Colombia, Irak och Elfenbenskusten. Till EKN:s landriskanalyser


Direktiv om Hållbarhetsrapportering – CSRD

Europeiska rådet har godkänt ett nytt direktiv om företags hållbarhetsrapportering. Direktivet innebär bland annat att de företag som omfattas kommer att behöva rapportera mer detaljerat om företagets påverkan på miljö och samhälle. Direktivet införs under en övergångsperiod. I pressmeddelandet från Europeiska rådet kan du läsa mer om vilka företag som omfattas och om införandeperioden. Läs mer om det nya Hållbarhetsdirektivet


Human Rights Due Diligence

Europeiska rådet har nu kommit överens om sin förhandlingsposition gällande förslaget om ett nytt direktiv om tillbörlig aktsamhet avseende hållbarhet för företag. Lagförslaget innebär utökade krav på företag att arbeta mer aktivt för att förhindra och begränsa sin verksamhets negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö. Nu följer ytterligare förhandlingarna inom EU mellan rådet, parlamentet och medlemsstaterna.
Läs mer om Rådets ståndpunkt

Ett steg närmare ny Batteriförordning

Inom EU pågår ett arbete om ett nytt regelverk som ska skapa starkare hållbarhetskrav för batterier och förbrukade batterier. De nya reglerna ska ta hela batteriets livscykel i beaktande, från utformning till avfallshantering. Tanken är, enligt den preliminära överenskommelse som nu nåtts mellan rådet och parlamentet, att den ska gälla alla batterier.
Läs mer om det pågående arbetet med en ny batteriförordning


Tysklands Supply Chain Due Diligence

Den 1 januari 2023 trädde Tysklands nya due diligence-lag i kraft. Den omfattar framför allt stora tyska företag eller stora företag med kontor i landet. Lagen förväntas dock även påverka större leverantörer utanför Tyskland. ETI Sweden har sammanställt information om den nya tyska due diligence lagen. Läs mer


Presentationer Export Control Forum 2022

Presentationerna från EU:s årliga Export Control Forum finns nu tillgängliga tillsammans med en sammanfattning av dagen.
Till sammanfattningen och presentationerna


Ny Maskinförordning preliminär överenskommelse nådd

Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nu nått en preliminär överenskommelse om en ny Maskinförordning som ska ersätta direktivet från 2006. Nu återstår att överenskommelsen ska godkännas av rådet och Europaparlamentet. Bland annat innebär överenskommelsen att sex kategorier av s k högriskmaskiner ska omfattas av en obligatorisk tredjepartsbedömning om överensstämmelse. Förteckningen med de maskiner som omfattas av tredjepartsgranskning ska regelbundet kunna uppdateras. I överenskommelsen till ny förordning går det även att läsa mer om förändringar rörande formkraven på dokumentation och tillämpningsområden. Läs mer

EU:s utsläppshandelssystem

EU:s paket ”Fit for 55” innehåller flera lagstiftningsförslag som syftar till att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55% till 2030 och att man ska bli klimatneutrala till 2050. I mitten av december har rådet och Europaparlamentet nått en preliminär överenskommelse kring bland annat systemet för utsläppshandel som ska omfatta fler sektorer. Exempelvis ska sjöfarts- och luftfartssektorn infogas i systemet. Det ska även skapas ett nytt separat utsläppshandelssystem för bland annat byggnader och vägtransportsektorn. Mer detaljerad information och länkar finns i pressmeddelanden nedan.

Läs pressmeddelande:55 %-paketet: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse om EU:s utsläppshandelssystem och den sociala klimatfonden
Läs pressmeddelande:EU:s utsläppshandelssystem och luftfart: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse för att minska utsläppen från flyget
Läs Europaportalens sammanfattning: ”Stor klimatuppgörelse i EU – ”en tidig julklapp”


EU:s GSP-system omarbetas

Under 2023 kommer EU att ta fram nya regler som ska ersätta de nuvarande GSP-reglerna. Detta regelverk ger handelsförmåner till vissa utvecklingsländer. Nuvarande regler upphör att gälla i slutet av 2023 och tanken är att de nya GSP-reglerna ska börja gälla i januari 2024. Bland annat vill man införa starkare kopplingar till respekten för mänskliga rättigheter och miljö i systemet samt införa en koppling mellan de handelsförmåner som ett land beviljas och dess samarbete om migration och återtagande av egna medborgare som vistas olagligt i EU.

Redan nu vid årsskiftet sker förändringar i systemet avseende bland annat import av vissa varor från Indien. En del varor med ursprung i Indien som tidigare omfattats av lägre tullar kommer inte längre att ingå, medan nya produkter kommer att kunna få lägre tullavgifter vid import. Några produkter som inte längre kommer att omfattas är plastvaror, lädervaror, glasvaror och vissa maskiner och apparater.
Läs mer i Europeiska rådets pressmeddelande
Läs mer om förändringarna avseende Indien på Kommerskollegiums hemsida


Upptäck företag i Lettland

Latvian Chamber of Commerce and Industry (the LCCI) har tagit fram sin sjätte ”Export Catalogue” där medlemsföretag inom olika branscher presenteras. Söker du nya affärspartners eller leverantörer? Ta del av företagens erbjudanden i katalogen. Se katalogen
”LCCI Export Catalogue”


0