Internationellt Nyhetsbrev: Nytt krav ”No Russia” klausul, Världshandeln 2024, Tullnyheter


Nytt krav ”No Russia” klausul
i 12:e sanktionspaketet

Uppdatera dig kring innehållet i EU:s tolfte sanktionspaket mot Ryssland på vårt webbinarium den 19:e januari. Paketet innehåller bland annat krav på ”No Russia” klausul i vissa avtal. Nya import- och exportförbud. Viss justering av åtgärderna avseende dokumentkrav vid import av stål- och järnprodukter. Förändringar avseende tillhandahållande av tjänster och överföring av mjukvara.
>>Läs EU:s pressmeddelande om det tolfte sanktionspaketet


Ankommer dina importerade varor via sjö till en godkänd plats?

För företag som importerar icke-unionsvaror sjövägen kommer det att ske förändringar under våren 2024. Från den 1 april kommer det krävas att de ankommer till en så kallad godkänd plats. Företag uppmanas därför kontrollera att de hamnar/platser deras gods ankommer till, har ett tillstånd för godkänd plats. Detta kan exempelvis vara ett tillfälligt lager eller tullager. Förändringen kan innebära att du behöver söka nya tillstånd. Det är därför viktigt att kontrollera hur du berörs.

>>Läs mer och håll dig uppdaterad på Tullverkets hemsida ”Övergång till nya platser vid sjötransport”
>>Se lista med godkända platser för hamnar och anlöpsplatser


Tullkodex: Omställningen järnvägstransporter skjuts fram

Den 31 januari var tanken att det skulle ske förändringar i tullhanteringen vid import av varor på järnväg. Förändringarna skulle vara till för att anpassa flödet till tullagstiftningen där nu när de sista delarna av EU:s tullkodex håller på att implementeras. Efter höstens remissrunda, där svaren var omfattande, gör Tullverket bedömningen att förändringarna måste skjutas fram. Mer information kommer att läggas ut på Tullverkets hemsida.
>>Läs mer


CBAM-rapportering

Missade du Naturvårdsverkets digitala informationsträffar i början av december? Lugn – det går att ta del av inspelningen från ett av tillfällena i efterhand samt ladda ner informationsmaterialet via deras hemsida. I föreläsningen går man bl a igenom hur man ska göra utsläppsberäkningar för så kallade komplexa varor och deras prekursorer. >>Till Naturvårdsverkets hemsida
Svenskt Näringsliv har även tagit fram en CBAM-manual. I manualen beskrivs praktiska aspekter av övergångsperioden, företagens nya skyldigheter och hur man kan integrera CBAM-åtaganden i sina rutiner. Manualen ger även viss vägledning avseende de krav som kommer ställas från och med 2026.
>>Ta del av Svenskt Näringslivs CBAM manual


Så går världshandeln 2024

I sin analys av världshandeln 2024 lyfter Stefan Karlsson, Exportkreditnämnden, två stora riskfaktorer. Den första faktorn är kriget i Ukraina och mellan Israel och Hamas som båda ser ut att bli långvariga och där konsekvenserna är svårförutsägbara. Den andra faktorn Stefan lyfter upp som kommer att bli viktig för världshandeln under året är det amerikanska presidentvalet. Kommer Trump till makten igen blir det troligen ett USA med mer fokus på hemmamarknaden och en mer protektionistisk handelspolitik. Detta kommer att få konsekvenser för Europa. I sin analys lyfter han även utvecklingen på olika marknader, den svenska exportens möjligheter och utmaningar och hur värdekedjorna förändras.
>>Ta del av hela analysen


Global konjunkturutveckling 2024

Vilka är de nya utmaningarna för svenska företag verksamma internationellt? Lyssna till Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, när hon beskriver de trender och faktorer som hon bedömer kommer att bli viktiga för internationell handel. Hon beskriver även den politiska och ekonomiska utvecklingen i Kina, Europa och USA. Avslutningsvis ger hon även sin syn på utvecklingen av svensk ekonomi. Webbinariet sänds den 26 januari.
>>För mer information och anmälan


Rapport – Kronan och den svenska exporten

Business Sweden har genom intervjuer med ekonomichefer i olika branscher undersökt hur den svagare svenska kronan påverkar svenska exportföretag. De stora förlorarna av en svag krona är branscherna kemi och läkemedel samt fordon. Dessa branscher står totalt för 40% av den svenska varuexporten. En bransch som tjänar på en svagare krona är ”Trä och papper”. Denna står för 10% av den svenska varuexporten. Undersökningen visar även att hälften av företagen saknar en strategi för att hantera valutarisker. Samtidigt konstaterar två tredjedelar att valutarisker är en stor utmaning i dagsläget. >>Läs rapporten


Svensk exportkontroll i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap

I en ny rapport analyserar Björn Fägersten och Ulla Lovcalic från Utrikespolitiska institutet hur exportkontrollagstiftningen kan förändras med anledning av det nya säkerhetspolitiska landskapet. Den snabba teknologiska utvecklingen, utvidgningen av NATO, Rysslands krig mot Ukraina och nya EU-initiativ för ökat samarbete kring känslig teknik. Detta är bara några av de frågor som kan påverka hur exportkontrollagstiftningen kan förändras i framtiden och som diskuteras i rapporten. Rapporten är skriven i ljuset av att regeringen har tillsatt en utredning av ”regelverket för tillverkning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel, inklusive riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan”. >>Läs rapporten


Exportkontroll EU, USA & Kina

Under detta webbinarium belyser våra föreläsare nyheter och trender på exportkontrollområdet. Det blir fokus på vad som händer inom EU och USA men även hur Kina börjat använda exportkontroll. Våra föreläsare diskuterar även innehållet i den nya strategin för ekonomisk säkerhet. Strategin föreslår bland annat utökade exportkontrollåtgärder av teknik som bedöms som särskilt känslig exempelvis AI, kvantdatorer och halvledare. I strategin diskuteras även ökade kontroller av europeiska företags investeringar utomlands i känslig teknik. >>För mer information och anmälan


Uppdaterad PDA-kontrollförteckning

I december antog EU en ny kontrollförteckning till PDA-förordningen 2023/2616. Du når förteckningen via ISP:s hemsida


Postnummer i din EORI-ansökan?

Gerlach uppmärksammar alla företag med EORI-nummer att kontrollera att ett postnummer är kopplat till numret. Detta kommer att krävas i samband med förändringarna av transiteringssystemet NCTS och införandet av det nya Exportsystemet senare i år. Sverige och Nederländerna pekas ut som länder med ett stort antal ekonomiska aktörer från andra länder som i regel saknar ett postnummer kopplat till EORI-numret. >>Läs mer


Handbook of Statistics 2023 för världshandeln

Ta del av den årliga Statistikhandboken från UNCTAD (United Nations Conferance on Trade and Development) som visar på utveckling och trender inom handel. Regionala trender som lyfts fram i statistiken är bland annat att mer än hälften av exporten inom Europa och Asien stannar i respektive region. I Oceanien, Afrika och Amerika däremot går exporten framför allt till andra regioner. Handboken går att ladda ner digitalt men det finns även statistiska faktablad att ladda ner som visar på olika enskilda trender i världshandeln. >>Till materialet


Access2Markets nu med tjänste- och investeringsinformation

I december uppdaterade EU sin kostnadsfria marknadsdatabas Access2Markets med information om handel med tjänster och investeringar på fyra viktiga marknader. Dessa marknader är Kanada, Japan, Schweiz och Storbritannien. I databasen kan företag söka fram information om vilka krav som gäller om man ska sälja en tjänst till något av dessa länder. Databasen uppdateras kontinuerligt med ny information för att hjälpa företag inom EU att exportera varor och tjänster till tredje land.
>>Läs mer om nyheterna i Access2Markets


Nya tullfria insatsvaror

Från den 1 januari gäller en ny uppdaterad lista över insatsvaror som blir tullfria. Varje år finns det två möjligheter för företag att ansöka om att få insatsvaror tullfria. Kommerskollegium är den myndighet som kan hjälpa dig om du vill undersöka möjligheten att få en insatsvara tullfri. På deras hemsida finns en film och information om förutsättningarna för att kunna ansöka. Kontakta dem gärna om du vill diskutera ditt företags möjligheter.
>>Listor med tullbefriade insatsvaror och tullkvoter 1 januari 2024

>>Information och ansökan om tullbefrielse för insatsvaror


Transportföretag utnyttjas alltmer för narkotikasmuggling

20 enskilda beslag på minst 100 kilo cannabis, kokain och amfetamin enbart i lastbilar och containrar. Totalt nästan 6,2 ton. Tullverkets beslag under 2023 ökade betydligt och man ser att kommersiella transportföretag utnyttjas för narkotikasmuggling. Därför efterlyser Tullverket ett ökat samarbete med transportbranschen.
>>Läs pressmeddelandet ”Transportföretag utnyttjas allt mer för storskalig narkotikasmuggling”
I presentationsmaterialet för AEO (scrolla en bit ner på sidan till ppt-presentationen) finns checklista för att upptäcka smuggling
Gå den digitala E-utbildningen ”Inte i min last”
Se webbseminarium ”Samverkan mot tullbrottslighet”


EU-Chile; nytt moderniserat handelsavtal

I december undertecknade EU och Chile ett nytt moderniserat handelsavtal. Det tidigare frihandelsavtalet som började tillämpas 2003 har inneburit en ökad handel mellan parterna. Det nya och nu mer omfattande avtalet är viktigt bland annat för att minska riskerna i EU:s försörjningskedjor av kritiska råvaror. Det innebär även att i princip alla Chiles tullavgifter på EU-varor tas bort.
Rent praktiskt består det av ett avancerat ramavtal och ett interimsavtal om handel. Det senare kan träda i kraft snabbare då det inte behöver invänta ratificeringsprocessen av ramavtalet hos alla EU:s medlemsländer. Europaparlamentet måste dock godkänna och Chiles kongress måste ratificera interimsavtalet om handel innan tillämpning.
>>Läs mer


EU-Kenya – nytt avtal

I slutet av december undertecknade EU och Kenya ett nytt ekonomiskt partnerskapsavtal. Avtalet är EU:s mest omfattande handelsavtal med ett utvecklingsland när det gäller hållbarhet. Kenyanska företag får nu ökade exportmöjligheter till den europeiska marknaden då avtalet öppnar EU:s marknad för kenyanska produkter fullt ut när avtalet träder i kraft. Avtalet ska nu godkännas av EU-parlamentet.
>>Läs mer


CSDDD – preliminär överenskommelse nådd

Den 14 december meddelade rådet och Europaparlamentet att de nått en överenskommelse kring det så kallade direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CSDDD). Nu i början av 2024 förväntas överenskommelsen formellt att godkännas av parlamentet och rådet. Syftet med reglerna är att få mer hållbar produktion av varor och tjänster, bättre villkor för arbetstagare, mer hållbara investeringar och en ökad insyn i hur produkter som tillhandahålls inom EU tillverkas. De företag som berörs behöver arbeta förebyggande och identifiera och begränsa eventuella negativa konsekvenser av sin verksamhet vad gäller mänskliga rättigheter och miljö. De ska även säkerställa att deras affärsmodell är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen.
>>Läs mer i Europeiska rådets pressmeddelande
>>Läs ETI:s sammanfattning av överenskommelsen


Federal och delstatlig skattskyldighet vid försäljning
i USA

Det amerikanska skattesystemet är annorlunda och kan bjuda svenska företag på oväntade överraskningar. Ett svenskt företag kan exempelvis ha s k nexus på delstatsnivå och därmed bli deklarationsskyldig på delstatsnivå. I den första artikeln av tre belyser Sophia Nilsson, skatteexpert på PwC, det amerikanska skattesystemet och när deklarationsskyldigheter kan uppstå. >>Läs artikeln


AEO-utbildningsmaterial
för internutbildning

Tullverket har tagit fram nytt utbildningsmaterial kring AEO-tillståndet. Materialet kan med fördel användas för interna presentationer när företag exempelvis ska lära upp ny personal.
>>Lär dig mer om AEO


Ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Under slutet av hösten har regeringen presenterat sin nya strategi för att stärka svensk utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft. I strategin tydliggörs de olika målen med delmål som kommer att följas upp.
>>Ta del av strategin


Svensk-litauiskt
ledarskapsprogram för unga

Är du i åldern 20-35 och vill delta i ett ledarskapsprogram där du ges möjlighet att öka ditt nätverk över Östersjön? Young Professionals programmet är kostnadsfritt och omfattar totalt ca fem arbetsdagar fördelade på fyra tillfällen, varav ett är ett digitalt uppstartsmöte. Föreläsningar och work-shops äger rum under två heldagar i Vilnius och två heldagar i Stockholm. Åtta deltagare från varje land utses. Sista ansökningsdag är den 31 januari och ett rekommendationsbrev är obligatoriskt. Programmet arrangeras av Samarbetsfonden Sverige-Litauen med stöd från Swedbank och SEB.
>>Mer information finns på hemsidan


Exportprogram Kronoberg

Den 29 februari startar en ny omgång av Regional Exportsamverkans Exportprogram i Kronoberg. Programmet riktar sig till SME-företag som vill satsa internationellt. Under programmet går deltagarna igenom ”Marknadsanalys och marknadsval”, ”Tull, moms och transportvillkor vid internationell handel” och ”Finansiering för internationella satsningar”. Programmet är kostnadsfritt och intresserade företag ansöker om en plats. >>För mer information


Internationellt Nyhetsbrev summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet till din inkorg? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.


0