Internationellt Nyhetsbrev: CBAM, Nytt exportsystem, EUDR påverkar många, Tullvärdedeklaration

Analys av oroligheterna i Röda havet

Kommerskollegium har analyserat effekterna på transporter och transportkostnader med anledning av oroligheterna i Röda havet. Högre fraktkostnader för sjö ses både på kort och lång sikt. Likaså högre försäkringskostnader. De förseningar som uppstår med längre ledtider påverkar framförallt de som är i behov av just-in-time leveranser. Långsiktiga effekter av en ökad osäkerhet i leveranskedjorna som lyfts upp i rapporten, är bland annat att en del företag börjar leta alternativa leverantörer som är geografiskt närmare. Man lyfter även upp de negativa miljöeffekterna som uppstår när fartygen behöver ta längre rutter.
>>Ta del av fler insikter i rapporten ”Handelseffekter av fartygsattackerna i Röda havet”

Handlar du med t ex trävaror, lädervaror, papper, palmolja eller gummivaror?

Avskogningsförordningen kommer, namnet till trots, påverka företag i flertalet branscher. Inom EU berörs exportörer, importörer, tillverkare och de som handlar med varorna som förordningen omfattar.
Den nya lagen omfattar ett antal råvaror men även varor tillverkade av dessa. Råvarorna är: trä, kakao, kaffe, palmolja, gummi, soja och nötkreatur. Därutöver finns en bilaga med en lista på de varor som tillverkats av dessa, som också omfattas. Exempelvis trämöbler, plywood, köksartiklar och askar av eller med träinslag, träkol, papper, däck, gummihandskar, läder och choklad. >>Se bilaga 1

För att fortsätta kunna placera varorna på EU:s inre marknad måste man uppfylla nya krav annars är det säljförbud. Det kan även utdömas sanktionsavgifter. Lagstiftningen börjar gälla i slutet av 2024 och det är nu hög tid för svenska företag som påverkas att börja förbereda sig.

På ett webbinarium den 12 april berättar Skogsstyrelsen, svensk ansvarig myndighet, om förordningen, de nya kraven, vilka förberedelser som nu krävs av företag och vilka sanktionsavgifter som kan utdömas.
>>För mer information och anmälan
EU har även släppt en FAQ med frågor och svar kring Avskogningsförordningen. >>Läs FAQ Deforestation Regulation

Så påverkas Rysslands ekonomi av sanktionerna

I det senaste poddavsnittet från Folk och Försvar diskuterar experter hur den ryska ekonomin påverkas av de införda sanktionerna. De belyser sanktionerna som införts, hur de fungerar men även utmaningar framöver. Med i avsnittet är Michael Koch, Kommerskollegium, Torbjörn Becker, Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm och Pasi Huikuri, Folk och Försvar.
>>Till poddavsnittet

13:e sanktionspaketet på plats & Uppdatering av kravet på ”No Russia” klausulen

Nu är EU:s trettonde sanktionspaket mot Ryssland på plats. I det senaste paketet listas ytterligare personer och åtgärder för att minska tillgången till drönarteknologi. Man inför även åtgärder mot företag i tredje land bl.a. i Kina som identifierats för kringgående av EU:s åtgärder mot Ryssland. >>Mer om sanktionspaketet
EU har även släppt en uppdatering kring kraven på EU-företag att ha en s k ”No Russia” klausul i affärskontrakt avseende specifika varor.
>>Läs mer samt läs ISP:s sammanställning.
Den 15:e mars på ett webbinarium kan du få en genomgång kring innehållet i det senaste sanktionspaketet och av ”No Russia” klausulen.
>>För mer information och anmälan

Olovlig tekniksanskaffning i Sverige

Säkerhetspolisen uppmärksammar svenska företag på nya upplägg som Ryssland använder för att komma åt västerländsk teknik. Genom att bygga upp företag som ser legitima ut på ytan och samarbete med andra stater såsom Kina och Iran, kringgår Ryssland sanktionerna och västerländsk avancerad teknik når den ryska militären. SÄPO ser hur även Sverige används som en plattform i dessa upplägg för att komma åt teknik från väst.
>>Ta del av informationen från SÄPO

Nya exportsystemet – dags att förbereda dig

I höst införs det nya exportsystemet och det börjar bli dags att sätta dig in i förändringarna och hur ditt företags rutiner påverkas. Tullverket har nu släppt information på sin hemsida där förändringarna beskrivs. Det finns även filmer att ta del av som beskriver den nya trilogin i exportförfarandet. Detta är något som kan påverka ditt företags rutiner.
>>Till Tullverkets samlingssida om nya exportsystemet

The Border Target Operating Model

Under 2024 börjar Storbritannien implementera sin nya gränspasseringsmodell ”The Border Target Operating Model”. Målsättningen är att öka digitaliseringen och förenkla gränspasseringen för gods som behöver kontrolleras. Detta gäller import av djur, växter och djur- och växtbaserade varor. På brittiska myndigheternas hemsida kan du läsa mer om de nya kraven och rutinerna för import till Storbritannien. >>Läs mer

Sjö: övergången till nya platser

I april krävs att import av icke-unionsvaror på sjö sker till en godkänd plats eller tullager. I dialog med näringslivet har Tullverket konstaterat att förändringen medför svårigheter för de aktörer som inte har behov av att lagra icke-unions varor vid importtillfället. Tullverket meddelar nu att dessa aktörer ges möjlighet att lämna in en tulldeklaration i förväg för att kunna frige varorna direkt. Kravet på att hantera varorna på godkänd plats eller ett tullager inom ett hamnområde kommer i dessa fall inte krävas.
>>Läs mer om förändringen

Utbildning: Lär dig importera

Få kunskap och förståelse för de krav som ställs på dig som importör såväl som de möjligheter som ges genom exempelvis EU:s handelsavtal och Tullverkets tillstånd. Under 2024 sker ett antal förändringar på tullområdet som påverkar importflödet. Med nya tullsystem, handelsavtal och restriktioner ökar behovet av att hålla sig uppdaterad för alla företag som importerar varor från länder utanför EU. Det är viktigt att även du som anlitar ett tullombud eller en speditör för din tullhantering har kunskap om importprocessen och specifika krav kopplade till dina varor. Tullverket har även aviserat utökade kontroller av importflödet under 2024.

Importutbildningen ges under två tillfällen under våren 2024.
>>För mer information och anmälan till Malmö den 3 april

>>För mer information och anmälan till Växjö den 22 maj

Ny kod för momsfrihet vid import

Ny kod för momsfrihet vid import I nya importsystemet vill Tullverket uppmärksamma deklaranter på att det är en ny kod för att yrka om momsfrihet. Tidigare har yrkande för momsfrihet angetts med en kod, koden för tullfrihet. I nya systemet ska den nya koden F45 för momsfrihet anges i ytterligare förfarande. >>Läs mer på Tullverkets hemsida

Webbseminarium Tullvärdedeklaration i nya importsystemet

Tullverket får just nu många frågor kring tullvärdedeklarationen som ska lämnas i samband med importdeklarationen. Tullvärdedeklarationen ska lämnas om importdeklarationens värde överstiger 20 000 Euro. Tullverket vill därför uppmärksamma företag på en inspelning de har som visar hur man gör en tullvärdedeklaration i det nya importsystemet. >>Se inspelningen

Vägledning till företag om hur man gör ett klagomål om anti-dumpning

EU har tagit fram en vägledning, som finns på alla EU-språk, där man detaljerat beskriver hur man som företag tar fram ett klagomål om antidumpning. Vägledningen beskriver vilka uppgifter Kommissionen behöver och hur klagomålet ska utformas. >>Ladda ner rapporten

CETA:
Handeln mellan EU och Kanada ökat

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada trädde i kraft för sju år sedan och parterna kan nu se hur värdet på den bilaterala handeln med varor ökat med 66% och värdet på tjänstehandeln ökat med 21%. Bland annat har värdet av EU:s export av snittblommor ökat med 104%, icke-alkoholhaltiga drycker med 133% och chokladprodukter med 81% mellan åren 2016 och 2022. >>Se hur handeln utvecklats EU och Kanada

Driver eller motverkar dina inköps- och försäljningsavtal företagets hållbarhetsmål?

Under ett lunchseminarium den 10 april får du möjlighet att lyssna till David Frydlinger som är aktuell med boken ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet”. David ger under föreläsningen en bakgrund kring hur EU:s hållbarhetslagstiftning nu skapar en ny spelplan för företag. Han visar hur den nya spelplanen tillsammans med företagens vilja att ställa om till en mer hållbar verksamhet gör att företag kan behöva ändra sina processer för hur kontrakt ingås, men även behöver få en ökad förståelse för hur vissa avtalsvillkor direkt kan motverka företagens hållbarhetsmål.
>>För mer information och anmälan

Trender inom E-handel

Nyfiken på trender som kommer att påverka e-handeln de närmsta åren? Hur har utvecklingen inom e-handel varit i Sverige under 2023? Då kan du lyssna in på Retail Day där experter diskuterar aktuella frågor och trender. Du får även ta del av insikterna från E-handelsbarometern som finns att ladda ner på Postnords hemsida. >>Till Retail Day

Utbildning: Använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Villkoren reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Under denna utbildning går vi igenom villkoren enligt Incoterms® 2020.
>>För mer information och anmälan

Bok: International Trade 2024

I över tjugo år har Chambers Global Guides tagits fram av ledande advokatbyråer världen över. Boken utgör en praktisk guide till kunskap om trender och utveckling av nationell lagstiftning som påverkar internationell handel på olika marknader världen över.
>>Läs International Trade 2024

OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande

Nu finns OECD:s rubricerade vägledning på svenska. I vägledningen finns rekommendationer till företag för hur man kan arbeta för att förhindra och hantera negativ påverkan på arbetstagare, mänskliga rättigheter, miljö, bestickning, konsumenter och företagsstyrning som kan uppstå i verksamheten, leverantörskedjor och i affärsrelationer. Vägledningen innehåller även tips och exempel på hur man genomför tillbörlig aktsamhet. >>Ta del av vägledningen på svenska

De nya PEM-reglerna

Ta del av en sammanfattande artikel om de moderniserade PEM-reglerna som börjar gälla den 1 januari 2025. Artikeln är skriven av Portorum. De nya reglerna innehåller bland annat förenklade produktspecifika regler för att beräkna ursprung och ökad toleransnivå av icke-ursprungsmaterial från 10% till 15%. >>Läs artikeln ”Capitalising on change: Practical benefits of Modernised PEM rules of origin

CBAM-rapportering:
Faktiska utsläpp

Naturvårdsverket arbetar nu intensivt med att ta fram olika vägledningar om CBAM, för att tydliggöra för importörer vilka skyldigheter de har. Nyligen publicerade de information om hur man ska beräkna de faktiska utsläppen inom CBAM och mer vägledning kommer löpande. På deras hemsida finns flera informativa filmer och material att ta del av. >>Ta del av rapporteringsregler för faktiska utsläpp
Anmäl dig även till Naturvårdsverkets CBAM nyhetsbrev för att kontinuerligt få information om CBAM. >>Till nyhetsbrevet

OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande

Nu finns OECD:s rubricerade vägledning på svenska. I vägledningen finns rekommendationer till företag för hur man kan arbeta för att förhindra och hantera negativ påverkan på arbetstagare, mänskliga rättigheter, miljö, bestickning, konsumenter och företagsstyrning som kan uppstå i verksamheten, leverantörskedjor och i affärsrelationer. Vägledningen innehåller även tips och exempel på hur man genomför tillbörlig aktsamhet. >>Ta del av vägledningen på svenska

PWC:s CSRD Lookbook en guide för att utforma en hållbarhetsrapport

PWC har tagit fram en guide för att ge vägledning och förslag kring hur man kan strukturera sin hållbarhetsrapport utifrån CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Guiden ger förslag kring utformning, innehåll och vilka delar som bör inkluderas, i vilken ordning de bör och kan presenteras i rapporten.
>>Läs mer och ladda ner

Information om ETS2

I februari höll Naturvårdsverket ett informationstillfälle om ETS 2. Detta är det nya utsläppshandelssystemet som påverkar de aktörer som tillgängliggör bränsle för förbränning inom vägtransporter, byggnader och mindre industrier. Från den 1 januari 2025 kommer det bli krav att ha ett giltigt tillstånd och en godkänd övervakningsplan för ETS2-aktörer. Den första utsläppsrapporten ska lämnas den 30 april 2025 och avse utsläppen för 2024. Du kan läsa mer om ETS2 och ta del av informationen i efterhand via Naturvårdsverkets hemsida.
>>Läs mer om ETS2

Rapport om handelshinder
Sverige-Norge

I en rapport gjord av Kommerskollegium lyfter de upp hinder i handeln mellan Sverige och Norge. De presenterar även lösningar. Några hinder som lyfts upp är följande. För svenska e-handelsföretag orsakar kravet kopplat till ”no.”-domän som innebär att man både måste vara registrerad i Norge och ha en norsk postadress ett problem. De höga tullnivåerna på exempelvis 344 procent för nötkött gör det i praktiken omöjligt att exportera nötkött till Norge. Höga tullsatser på andra varor inom kategorierna livsmedel och textilvaror utgör liknande hinder. Långa lastbilsköer vid Svinesundsbron är också ett hinder. >>Ta del av mer insikter och förslag på lösningar i rapporten ”Hinder i handeln mellan Norge och Sverige”

0