Priset på el – vägledning till svensk industri

I Sydsverige går utvecklingen inom energiområdet åt fel håll, med minskat utbud av elproduktion, samtidigt som elanvändningen trendmässigt ökar till följd av grön omställning. Detta betyder extrema prisnivåer för näringslivet. Vi har under augusti fått kännedom om flera företag som stängt produktion och har anledning att förvänta varsel under hösten.

Det finns flera faktorer som påverkar det höga energipriset, och speciellt i Sydsverige. För det första är elområde SE4 ett område med minskande produktion av el samtidigt som ledningar från norr inte är tillräckligt utbyggda. För det andra innebär efterfrågan på el från grannländer att sydsvenska priser budas upp ytterligare. Kriget i Ukraina har förstärkt effekterna av detta. Gaspriserna pressas upp vilket ökat efterfrågan från utlandet och ökar framför allt sydsvenska priser.

Dessa problem kräver politisk handlingskraft och beslut. Men vad kan näringslivet göra redan idag åt situationen?

Först får vi lyssna till Per Tryding, Vice VD Handelskammaren, om omvärldsläget och näringslivets situation och möjligheter.

Peter J. Isberg, ABB, berättar hur industrin kan energibespara. Av de 140 TWh el som Sverige använder årligen går 51 TWh till drift av elektriska motorer. Inom industrin står elektriska motorer för ca 2/3 av förbrukningen. Uppskattat kan svensk industri spara uppåt 4 TWh om de byter ut gamla motorer mot moderna energieffektiva motorer. Detta är en bra investering med kort återbetalningstid som snabbt kan frigöra energi/effekt kapacitet på de svenska näten för att minska effekterna av energikrisen vi står inför.

Avslutningsvis berättar Roger Gunnarsson, projektledare och energiexpert hos Energikontor Sydost, vilka stöd det finns att söka för energiomställningen och dagens situation. De lyfter de enskilda stöd som finns, energi- & klimatrådgivning, stöd till sina förändringar, och även de stöd som är riktade till SME. För att snabba på elektrifieringen av arbetsmaskiner och omställningen till fossilfria arbetsmaskiner har regeringen nu beslutat att Klimatpremien ska omfatta fler maskiner. Vi får även höra mer om detta.

Välkommen med din anmälan!
0