A.TR.-certifikat (Pris för icke-medlemmar)

11,80 kr

Lägsta faktureringsbelopp: 200 kr exkl moms och porto

Ifyllbar wordmall för nedladdning: A.TR-certifikat

Dokument för nedladdning: Anvisningar om hur A.TR.-certifikatet ska fyllas i

Kategori:

Beskrivning

EU och Turkiet har sedan 1996 ett avtal om en tullunion. Det innebär hel eller delvis tullfrihet för de flesta industrivaror samt för fisk och vissa andra livsmedel.

För att tullfriheten ska medges måste exportvarorna tas upp i ett A.TR.-certifikat. Detta certifikat kan utfärdas för varor med ursprung i EU eller Turkiet samt för varor som har importerats till EU och som har övergått till fri omsättning, d v s är anmälda till förtull­ning och gällande importtullar har betalats. Ursprungslandet spelar därför ingen roll för att ett A.TR-certifikat ska kunna utfärdas.

Jordbruksprodukter samt vissa kol- och stålvaror enligt kapitel 26, 27, 72 och 73 i tulltaxan omfattas inte av tullunionen. För dessa varor ska i stället ett EUR 1-certifikat eller en fakturadeklaration användas.

A.TR.-certifikatet måste stämplas av Tullverket. Exportföretag kan ansöka om att själva få utfärda dessa certifikat (tillståndskod TVFPT). Då ska Tullverkets blankett Tv 786.21 (Tillstånd till godkänd exportör A.TR.) fyllas i och skickas till myndigheten, se adressen som står angiven på blanketten.

0