Certificate of Origin (Pris för medlemmar)

7,50 kr

Dessa blanketter kommer att försvinna inom kort. Vi rekommenderar att ni ansluter er till vårt digitala ansökningssystem Certiata® Plus.

Lägsta faktureringsbelopp: 200 kr exkl moms och porto

Ifyllbar wordmall för nedladdning: Certificate of Origin

Dokument för nedladdning: Anvisningar om hur Certificate of Origin ska fyllas i

Kategori:
5,95 kr/st vid köp av 100 st eller fler

Beskrivning

Detta ursprungscertifikat visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet.

Till skillnad från EUR 1-certifikatet ger inte ett Certificate of origin kunden rätt till lägre tullavgifter. Däremot kan det krävas ett Certificate of origin av andra skäl. Den utländska tullen kan vilja se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

Att bestämma en varas ursprungsland

Regelverket för att fastställa en varas ursprung som anges på ett Certificate of origin finns i EU:s tullkodex (artikel 61.3).

För att säkerställa att exporterande företag kan utfärda ursprungscertifikat som garanterar dem likabehandling har handelskamrarna i EU enats om att tillämpa gemensamma ursprungsregler. Dessa regler har publicerats av handelskamrarnas paraplyorganisation EUROCHAMBRES i en särskild handledning (Guidelines on rules of non-preferential origin – export of goods from the EU).

För merparten av varorna gäller att det land där exportvaran genomgår en ”väsentlig bearbetning” blir varans ursprungsland. Ofta kan den så kallade nummerväxlingsregeln användas för att avgöra om en ”väsentlig bearbetning” har skett. Nummerväxling innebär att de ingående delarna och materialen ska ha en avvikande fyrsiffrig varukod jämfört med exportvarans (slutproduktens) varukod.

Om denna grundregel inte kan användas ser man på vilken typ av bearbetning som har skett för att avgöra exportvarans ursprung. I dessa fall finns det krav på att bearbetningen ska vara omfattande och ha inneburit en värdeökning på varan.

Ansökan om Certificate of Origin

Du ansöker smidigast om ett Certificate of Origin via vårt internetbaserade ansökningsprogram CERTIATA® Plus. Du kan även skicka in din ansökan på blankett. Här finns anvisningar för hur Certificate of Origin ska fyllas i och en mall att ladda ner. Den kan du använda för att fylla i Certificate of Origin och därefter skriva ut texten på en originalblankett. Kontakta våra handläggare i Malmö eller Växjö för att beställa blanketter eller gör det själv på vår hemsida.

Du kan även få Certificate of Origin utfärdade över disk på kontoren utanför Malmö. Det krävs tidsbokning för detta.

Tänk på att en kopia av fakturan alltid ska bifogas för vårt arkiv, oavsett om den ska stämplas av oss eller ej.

Avgifter för utfärdande

Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda ett ursprungscertifikat enligt en särskild Prislista. Avgiften varierar beroende på om exportören är medlem i Handelskammaren eller inte samt hur många exemplar av certifikatet som utfärdas. Detta styrs av de regler som gäller i importlandet och kraven som kunden har ställt.

0