Långtidsleverantörs-deklaration (Long-term supplier’s declaration)

På Business Swedens hemsida hittar du den senaste versionen av Leverantörsdeklaration/Supplier’s declaration.

Beskrivning

Den som exporterar en vara och anger ett speciellt ursprungsland är skyldig att kunna styrka att ursprungsreglernas krav är uppfyllda. Vid en förfrågan från utländsk tull måste exportören uppvisa fullgod bevisning om exportvarans ursprung för det svenska Tullverket, inklusive kalkyler, ursprungscertifikat för tidigare importerade varor och leverantörsdeklarationer.

För varor som levererats inom EU, inklusive Sverige, ska en leverantörsdeklaration användas. Den kan avse varor i en viss sändning eller avse varor som levereras i flera sändningar under en viss tidsperiod, en s k långtidsleverantörsdeklaration. Svenska företag som säljer sina varor inom EU måste utfärda leverantörsdeklarationer till sina kunder, för att de i sin tur ska ha underlag för EUR 1-certifikat eller fakturadeklarationer som de utfärdar.

Typer av leverantörsdeklarationer

För att kunna utnyttja de nya frihandelsavtalens möjligheter till kumulation fullt ut måste man använda de olika typer av leverantörsdeklarationer som framgår av EU:s genomförande­förordning till tullkodexen nr 2015/2447 (se EUT L343/2015). I bilaga 22–15 till 22–18 i förord­ningen finns flera olika leverantörsdeklarationer beskrivna:

– Deklaration för ursprungsvaror (i en enda sändning)

– Långtidsleverantörsdeklaration för ursprungsvaror

– Deklaration för icke-ursprungsvaror (i en enda sändning)

– Långtidsleverantörsdeklaration för icke-ursprungsvaror

Enstaka eller regelbundna sändningar?

En deklaration som avser endast en sändning kan skrivas på fakturan, en bilaga till denna eller på ett annat kommersiellt dokument som gäller sändningen. Långtidsleverantörs­deklarationen ska upprättas på ett separat intyg för regelbundna leveran­ser till en viss kund under en period på högst två år. Sådana intyg får upprättas endast om varornas ursprungsstatus respektive omständig­heterna rörande tillverkningen av varorna förväntas vara oförändrade under den period som avses.

Alla leverantörsdeklarationer ska vara undertecknade för hand med uppgift om ort, datum, namn­teckning, namnförtydligande samt befattning.

0