Starka tillsammans – Totalförsvarsdagen 2019

Välkomna till Länsstyrelsen Skånes totalförsvarsdag 2019!

I år belyser vi vikten av gemensam planering och de synergier som uppstår när vi arbetar tillsammans.

Ett starkt militärt försvar, en effektiv samordning och ledning av det civila försvaret, näringslivets betydande roll för upprätthållandet av samhällets funktionalitet och behovet av frivilliga krafter i kris och krig är centrala beståndsdelar i årets Totalförsvarsdag.
Sveriges Frivilliga Försvarsorganisationer kommer att finnas på plats för att berätta om sina verksamheter och vad de kan erbjuda i händelse av samhällsstörningar.
Konferensen riktar sig i första hand till politiker i kommuners krisledningsnämnder, kommunchefer, beredskaps- och säkerhetssamordnare, kommunikatörer, räddningstjänst, polis och andra regionala myndigheter samt privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet samt frivilligorganisationer.

Värd för årets Totalförsvarsdag är Kristianstads kommun.
Varmt välkomna!

Program
8.30 Registrering

9.00 Välkommen till Totalförsvarsdag 2019
Landshövding Anneli Hulthén
Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, en länk mellan lokal och nationell nivå.
Uppgiften är att stödja, samordna och arbeta för att alla drar åt samma håll. Arbetet syftar till att
skydda civilbefolkningen. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret kunna stödja Försvarsmakten.

9.15 Ett starkare försvar
Överbefälhavare Micael Bydén
Sverige har gått från ett begränsat försvar inriktat på internationella insatser till en omfattande satsning på nationell försvarsförmåga. Försvarsmakten möter och anpassar sig till en ny säkerhetspolitisk verklighet och är redo att anta framtidens utmaningar.

PAUS – Utställning av frivilliga försvarsorganisationer

10.30 Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar
Utredningssekreterare Magnus Dyberg-Ek
Det finns behov av tydligare ansvars- och ledningsförhållanden samt en stärkt samordning inom civilt
försvar på central, regional och lokal nivå. Utredningen ska bland annat föreslå vilka myndigheter som
ska få ett särskilt ansvar för krisberedskap och civilt försvar. Utredningen ska också föreslå en
geografisk indelning för civil ledning och samordning på regional nivå.

11.15 Näringslivets roll inom Totalförsvaret
Utredare Elisabeth Nilsson
Samhällsviktig verksamhet som tidigare drevs i offentlig regi utförs i dag i stor utsträckning av
företag. Regeringen har därför tillsett en särskild utredare för att se över näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och effektiv planering mellan offentliga och privata aktörer kan ske i syfte att säkerställa totalförsvarets kritiska behov.

12.00 LUNCH – Utställning av frivilliga försvarsorganisationer

0