Ny rapport: Bland kustvillor och stadskärnor

Idag släpper Handelskammaren rapporten ”Bland kustvillor och stadskärnor” som är en statistisk prisanalys av Skånes bostadsmarknader och tar reda på vilka faktorer som påverkar prisbilden på bostadsmarknaden.

Rapportens slutsatser:

  • Skåne består av flera olika geografiskt avgränsade bostadsmarknader. Villamarknaden tycks följa en uppdelning som motsvarar de två skånska arbetsmarknadsregionerna. Bostadsrättsmarknaden är betydligt mer fragmenterad och tycks i flera fall vara begränsade till enstaka kommuner.
  • De faktorer som påverkar prisbildningen utöver fastighetens ålder och yta kan delas in i tillgänglighetsfaktorer och socioekonomiska områdesfaktorer. Analysen visar att bland tillgänglighetsfaktorerna är närheten till havet samt till regionens större stadskärnor och infrastrukturnoder viktigast. På villamarknaden är närheten till städerna mindre viktigt, kanske på grund av att fler hushåll har bil. Även på bostadsrättsmarknaden väger närheten till havet tungt. Bland socioekonomiska faktorer väger utbildningsnivå och genomsnittsinkomst tyngst.
  • Andelen invandrare i ett område har inte någon generell negativ effekt på bostadspriserna. Det är istället utbildningsnivå och genomsnittsinkomst som påverkar ett områdes attraktivitet. Det implicerar att insatser som främjar utbildning och social rörlighet sannolikt är bättre verktyg för att motverka segregation och främja regional attraktivitet än insatser som försöker styra fördelningen av olika grupper över bostadsmarknaden.

Resultatet visar sammantaget att det i Skåne finns en god potential för nybyggnation av villor och radhus längs kusterna samt av bostadsrätter nära stadskärnorna. Den utvecklingen kan med fördel ske i samspel med utbyggnaden av infrastruktur för att knyta samman regionen. För att förverkliga den potentialen krävs emellertid en kraftigt förenklad politik som möjliggör för fler aktörer på marknaden genom enklare byggregler och en öppnare marknad.

En möjlig reformagenda baserat på rapporten vore att införa speciella byggzoner, exempelvis i hela Malmö, inom vilken detaljplaneringen och styrningen förenklas avsevärt. Tidigare forskning gör gällande det skulle kunna ha en tydlig positiv effekt på bostadspriserna och bostadsmarknaden i sin helhet.

För frågor och kommentarer kontakta Per Tryding 0708- 73 56 60

0