”Framtidsoptimism hos företag inom Greater Copenhagen”

Näringslivet i Greater Copenhagen ser positivt på den ekonomiska utvecklingen det närmaste året. Fler än hälften företagen tror att deras omsättning kommer att öka de kommande tolv månaderna. En fjärdedel av företagen förväntar sig även en ökning av investeringsnivån samt antal anställda.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med Dansk Erhverv genomfört en konjunkturanalys i syfte att fastställa företags förväntningar på den ekonomiska utvecklingen i regionen. Jämfört med övriga Danmark är företagen i Greater Copenhagen mer optimistiska, vilket understryker regionens roll som draglok. I diagrammet nedan visas företagens förväntningar på den ekonomiska utvecklingen för de kommande tolv månaderna:

Omsättning Personal Investeringar Export
Den kommer att öka 59% 39% 33% 56%
Den kommer att varaoförändrad 32% 50% 58% 39%
Den kommer att minska 9% 11% 9% 6%
Nettotal 50% 28% 24% 50%
Antal verksamheter 317 319 322 109

Källa: Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri och Handelskammaren, december 2016. n=501
Anm.:
Nettotal avser andelen som förväntar en ökning minus andelen som förväntar en minskning.Greater Copenhagen inkluderar Skåne , Region Hovedstaden samt Region Sjælland.

I jämförelse med motsvarande undersökning för drygt ett år sedan, går det att urskilja att företagen är något mindre optimistiskt inställda till omsättnings- och investeringsnivån. Detta hänger troligtvis ihop med att den politiska osäkerheten har ökat under året.

”Men resultaten visar att konjunkturuppgången i Greater Copenhagen står på en stabil grund”, sägerNiels Milling, Underdirektør i Dansk Erhverv.

”Vi ser också att företagen på den svenska sidan av regionen är mer optimistiska. I Skåne tror två av tre företagare att omsättningen kommer att stiga under det närmaste året”, säger Pernilla Johansson, Chefekonom på Handelskammaren.

Pernilla Johansson är chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren och doktor i nationalekonomi från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon har ett förflutet på både Riksbanken och Finansdepartementet.

0