Remissvar avseende Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020–2023

Förslaget i korthet
Trafikförsörjningsprogram 2020–2023 ser tillbaka på en framgångsrik satsning på trafiken i Blekinges städer med ökad marknadsandel som följd. Samtidigt har utvecklingen på tågsidan gått trögare, då efterfrågan på tåg har ökat vilket har lett till kapacitetsbrist på spåren och därmed trafikstörningar. Många vill övergå till energieffektivare och miljövänligare sätt att resa vilket gör att vi behöver bygga ut infrastruktur och kollektivtrafik för att erbjuda en bra service även i framtiden. Staten gör nu mycket för att åtgärda problemen på stambanan och vi i Blekinge behöver vara tydliga med att åtgärder behövs även på Kustbanan i Blekinge. Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö ska nu konkretiseras i en tågstrategi där åtgärder och en ekonomisk kalkyl för både infrastruktur och tågtrafik ska beskrivas på såväl Kustbanan, Kust-till-Kust, och vår nya tågbana som heter Sydostlänken.

Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram 2020–2023 syftar till att beskriva hur dessa utmaningar ska antas och hur ovanstående mål ska nås.

Sydsvenska Industri och Handelskammarens synpunkter
Vi ser positivt på det föreslagna programmet och ställer oss bakom de behov och målbilder som beskrivs. Det vi saknar är en tydligare fokusering på arbetsmarknadsförstoring. Ett övergripande mål bör vara att genom en effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik i ett första steg, skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Blekinge. Där självklart utvecklingen av Blekinge kustbana och väg E22 utgör en viktig del. I en förlängning anser Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att behovet att närma sig Växjö och Kalmar arbetsmarknadsregioner är av stor vikt. I ett framtida mål om en arbetsmarknadsregion Sydost (Blekinge, Växjö och Kalmar) har kollektivtrafiken en central roll. Vi anser därför att detta mål bör beskrivas på lik linje med målet om att nå Malmö på två timmar.

  • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ställer sig positiva Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram 2020–2023, men saknar tydligare skrivningar om hur arbetsmarknaderna i Växjö, Kalmar och Blekinge kan sammankopplas med mål om att i framtiden migrera till en gemensam arbetsmarknadsregion.

Ladda ner dokumentet

0