Inspel till Helsingborgs Stads näringslivsprogram 2020-2023

Handelskammaren har tagit del av Helsingborgs näringslivsprogram 2020–2023. De prioriterade områdena är förhållandevis breda, men i huvudsak ser vi liknande områden som viktiga. 

I Produktivitetskommissionens arbete – där Handelskammaren och Helsingborg båda medverkar – kunde vi i huvudrapporten konstatera att tillväxt i termer av bruttoregionprodukt (Regionens BNP) är en funktion av ökad produktivitet (till 80%) och ökad sysselsättning (till ca 20%). 

Det som i sin tur driver ökad produktivitet är just 

  • storlek och funktion på den lokala arbetsmarknaden 
  • kompetens hos arbetskraften 
  • innovation (FoU) 
  • internationalisering (export, import, internationell integration) 
  • närvaro av utlandsägda företag (som ”importerar” produktivitet) 
  • närvaro av stora företag (vars produktivitet ”smittar” omgivningen)

Innovation och företagsamhet
Här ser vi arbete med scale-up och långsiktig organisk tillväxt i nya bolag som ett viktigt område. Vi beskriver detta bland annat i den färska analysen Sydsverige Live där s.k. 10-10-10 bolag studeras1. 

Handelskammaren arbetar för att stärka forskarparkernas arbete med scaleup och detta kan vara relevant för Helsingborg att medverka kring. 

Helsingborg har en stark företagarkultur och goda traditioner kring marknad och distribution. Detta är inte lika omtalat som ”Gnosjöandan”, men likafullt värt att uppmärksamma. Det manifesterar sig exempelvis i att regionen tidigt hade många e-handelsbolag. Detta är värt att studera närmare. 

Kompetent arbetskraft
I vår rapport ”Sydsverige Live” konstateras att Helsingborg är mycket starkt när det gäller att skapa sysselsättning. En utmaning är dock att andelen högt kvalificerade bland de nya jobb som skapas är låg. Vi ser två frågor som viktiga i sammanhanget. 

Den ena är att skapa miljöer som gör att mer kunskapsintensiva företag trivs. Det andra är att yrkesutbildning är särskilt viktig i sammanhanget. 

Ser man till stadens generella tillgång till kompetent arbetskraft är den förhållandevis väl försörjd. Att andelen kunskapsintensiva jobb bland den nya sysselsättning som skapas är låg bör därför studeras närmare m.h.t. till orsaker och drivkrafter. En delförklaring kan vara behov av satsningar på platsens kvaliteter (nedan).  

Vi hänvisar även till Produktivitetskommissionens färska analys av YH-utbildningar, ”Produktivitet och tillväxt i skånskt näringsliv: Fokus på Yrkeshögskolan”. 

Yrkesutbildningens betydelse har i många år underskattats och Handelskammaren arbetar med att introducera gymnasielärlingsutbildningar och även arbetsmarknadssatsningar för nyanlända som bygger på lärlingsmetodik. Vi diskuterar gärna hur detta kan utvecklas i samarbete. 

Platsens kvaliteter
Helsingborg har ett attraktivt läge. Detta kan utnyttjas ännu mer och vi upplever att staden är väl medveten om olika strategier. 

HH-förbindelsen utreds nu officiellt och det är viktigt att vi gemensamt bevakar och är aktiva kring dessa processer.  

Norrut längs västkusten finns på kort sikt möjligheten att återkomma till samverkan med Halmstad i det som har kallats ”Halmsingborg” och på längre sikt är STRING-samarbetets vision om snabba spårförbindelser mot Göteborg/Oslo väldigt betydelsefulla. 

En mycket viktig komponent för kunskapsintensiva företag är bra mikroläge, bland annat tillgång till tågförbindelser (främst för pendling) och internationellt flyg. Satsning på Knutpunkten och stationsnära modernt utrustade arbetsplatser är viktigt för att fånga den här typen av verksamhet. Hur detta löses när HH-förbindelsen förverkligas är av mycket stor betydelse. En annan viktig faktor är miljöer där företag upplever att internationellt rörliga anställda kan slå sig ner. Internationell skola, nätverk för internationella medarbetare inklusive fritids – och kulturliv är viktiga faktorer i en sådan miljö. 

Studeras pendlingsflöden utifrån var kommunens nattbefolkning skapar sin försörjning (beskattningsbar inkomst) ser man tydligt att Helsingborg är en viktig nod i regionen. Här finns även intäkter från danska arbetsplatser (Öresundspendlare) och även en stor grupp som pendlar till Stockholmsregionen. Den senare gruppen är motsvarar mer än 2% av den beskattningsbara inkomsten i staden och beroende av tillgång till regionalt flyg och detta understryker flygplatsens status som en strategiskt viktig allmännyttig resurs. Handelskammaren återkommer kring denna fråga. 

Hållbar tillväxt
Handelskammaren delar synen att hållbarhet bör ses brett och att Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt. Handelskammaren ser Agenda 2030-arbetet som prioriterat. Arbetet för ökad hållbarhet och fossilfria lösningar pågår mycket intensivt i näringslivet och det är en viktig poäng som lyfts fram att detta – avseende gods och persontransporter – skall gälla som målsättning oavsett transportslag. En viktigt relaterad fråga för kommunen är energi och elförsörjning nu och i framtiden. Detta avser både boende, anläggningar och trafikfrågor. 

Lätt att göra rätt
Ett arbete som gör kommunen till en allt mer tillgänglig partner för företag är viktigt och det är värdefullt att det finns fokus på dessa frågor. 

Länkar 
Produktivitetskommissionen.se
Sydsverige Live 2019

Ladda ner dokumentet

0