Agenda 2030 – What’s in it for me?

Författare: Elisabeth Axelsson. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2019 nr. 3.

Det är inte för intet som FN i sin deklaration för Agenda 2030 lyfte näringslivets roll. De företag som tar sig an de Globala målen har chans att ta del av nya affärsmöjligheter värda 12 biljoner dollar inom sektorer som livsmedel, energi och hälsa. Detta enligt beräkningar i rapporten Better business, better world. framtagen av Business & Sustainable Development Commission.
I FN:s deklaration för Agenda 2030 poängteras att ”näringslivets verksamhet, investeringar och innovationer är stora drivkrafter till produktivitet, inkluderande ekonomisk tillväxt och jobbskapande”. Deklarationen betonar att mångfalden av företag, från SME till MNE, kan bidra med kreativitet och innovation för att lösa utmaningarna med hållbar utveckling.

Du behövs 
CSR har länge varit aktuellt inom näringslivet. Men för drygt tre år sedan när de Globala målen trädde i kraft och de färgglada pedagogiska ikonerna designades skapades ett momentum för hållbarhetsagendan. Målen förtydligar, ramar in, inspirerar och skapar en gemensam vision och ett gemensamt språk. 
Hållbarhet handlar om att vara en ansvarsfull aktör och se till både miljö, klimat och samhälle. Det Agenda 2030 har bidragit med är inte bara att uppmärksamma problemen, utan framför allt att blicka framåt. Ofta har hållbarhet syftat till att minimera negativ påverkan – ”do no harm”. Men det är lika viktigt att ”do good”. Grunden är att respektera de fundamentala mänskliga rättigheterna. Nästa steg är att lyfta möjligheterna som målen för med sig.

Möjligheterna 
Genom att göra Agenda 2030 till sin Agenda öppnar sig flera möjligheter, bland annat till ökad konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. 

Innovation: Hållbar tillväxt och ökad lönsamhet kommer från nya innovationer inom olika områden.

 • Nya produkter, tjänster och processer 
 • Nya marknader och länder 
 • Nya affärsmodeller och strategier 
 • Effektiviseringar och resurshantering 

Intressenter: Vara transparent och inkludera intressenternas perspektiv. 

 • Ökat förtroende 
 • ”License to operate”  
 • Varumärkets rykte  
 • Samarbeten 

Policyutveckling: En omvärldsbevakning tillsammans med målen visar vart vi är på väg.

 • Långsiktighet och planering 

Medarbetare: Attrahera, utveckla och behålla den bästa kompetensen

 • Bra rekryteringar 
 • Mindre sjukskrivningar 
 • Mindre personalomsättning 
 • Mer engagemang hos anställda 

Riskhantering: Kartlägga och adressera risker minskar kostnaderna. 

 • Mänskliga rättigheter 
 • Leverantörskedjan 
 • Klimatförändringar 
 • Förbereda sig för framtida lagkrav och regleringar 

Nästa steg 
Det viktigaste är att börja med där man står. De Globala målen är stora och många, men nyckeln är att göra de lokala och relevanta. Agenda 2030 handlar inte i grunden om att paketera om existerande hållbarhetsarbete, utan att från kärnverksamheten kartlägga företaget och dess möjligheter utifrån målen. Här gäller det att förstå vad som skapar långsiktigt värde för ägare, kunder och samhälle. Att skapa en strategi: en hållbar företagsstrategi, inte att komplettera sin företagsstrategi med en hållbarhetsstrategi. Slutligen är det viktigt att skapa relevanta mätenheter och mål som skapar transparens, trovärdighet och hjälper företag att utvärdera resultat och sätta modiga mål. Hållbarhet idag är inte något ”nice to have” – det är affärskritisk, och positionerar företaget.

Handelskammaren och Agenda 2030 
De Globala målen och näringslivet behöver varandra. Som handelskammare ser vi vår möjlighet att skapa goda förutsättningar för våra medlemsföretag att utveckla hållbara affärsmodeller. Vi ska fortsätta utveckla en plattform för att skapa inspiration, kunskap och nätverkande kring ämnena i Agenda 2030. Hållbarhet är lika med långsiktiga investeringar med god lönsamhet både för dig som företagare, och för samhälle och individ. Det är en win-win-win-strategi.

So, what’s in it for you? A lot.


__________________
Agenda 2030 – 10 år kvar

Den 28 februari 2020 anordnade vi en workshop på temat Agenda 2030. Workshopen ledd av Mattias Andir från Trivector LogiQ, som berättade om hur verksamheter kan koppla hållbarhetsarbetet till affärsmodell och värdeskapande med hjälp av ett processbaserat verktyg och agil metod. Deltagarna fick möjlighet att arbeta gruppvis med olika case och prova på både verktyg och metod. Läs mer om workshopen här.

0