Att tänka på innan du tackar ja till ett styrelseuppdrag

Att bli tillfrågad om att arbeta i en styrelse är för många en ära. Styrelsen har identifierat din kompetens och erfarenhet som ett bra komplement och vill nu att du ska bli en del i beslutsfattandet. Men att anta ett styrelsedrag är ett stort ansvar – ska du tacka ja?

Kristina Jarring Lilja är förtroendespecialist och professionell styrelseledamot. Kristina har en lång erfarenhet inom styrelsearbete och menar att styrelseuppdrag är starkt kopplat till förtroendekapital, som är den nya valutan i vår digitala värld. Den ska förvaltas på rätt sätt – både internt som externt.

Kristina ger följande tips om vad du ska tänka på innan du tackar ja till ett styrelseuppdrag.

Frågor att ställa till bolagets ägare eller valberedning:

Ägardirektiv och syfte
Hur ser ägarna på sitt ägande? Finns det ett ägardirektiv? Är de långsiktiga eller har de en plan för exit? Vad ska bolaget göra och framför allt inte göra? Hur ska bolaget finansieras? Om det inte finns ett ägardirektiv, ta reda på om ägarna är villiga att skriva ett. Även i ett litet bolag är det viktigt med en tydlighet i vad ägarna förväntar sig. Ägardirektivet ligger till grund för den strategiska planen som styrelsen ansvarar för.

Ekonomi
Hur ser den ekonomiska situationen ut? Här behöver du både nuläge och historik som årsredovisningar ett antal år bakåt i tiden. Glöm inte bort att titta på likviditeten. Är skatter och moms betalda i tid och hur ser budgeten ut?

Styrelsearbetet i praktiken
Hur arbetar styrelsen i praktiken? Försök att få en inblick i hur styrelsearbetet ser ut idag; hur många möten är det per år? Vem är ordförande och vilka är de andra ledamöterna? En god idé är att fråga hur styrelsemiljön är. Får alla komma till tals och finns det förtroende inom styrelsen? Det är också bra att veta om både styrelsen och VD:n utvärderas.

Organisationen
Hur ser organisationen ut? Är VD en förtroenderik ledare med lågt självfokus och skapar VD resultat?
VD:ns relation till styrelsen är av stor vikt, men också relationen med ledning och medarbetare. Genomförs utvärdering av ledarna hela vägen upp till VD-nivå? Genomförs medarbetar-undersökningar och hur hög är sjukfrånvaron? Trivsel och prestation hos medarbetarna hör ihop.

Kunder
Bolagets relation till sina kunder är A och O. Hur ser kunderna på företaget? Finns det en stabil, lojal kundbas? I dag är konkurrensen knivskarp och för att lyckas måste det finnas en vilja att se kundens behov i första hand och att skapa kunskap om befintliga och potentiella kunder. Känner kunderna förtroende för företaget? Att frekvent göra kundundersökningar och att mäta rekommendationsviljan är ett måste.

Men framför allt: vad förväntas du tillföra som styrelseledamot? Ska du bygga förtroendekapital som styrelseledamot måste du leverera det som förväntas.

Frågor att ställa till dig själv:

Efter den information du har fått och själv tagit fram – tror du på bolaget? Med styrelseuppdraget ställs också förväntningar på dig som styrelseledamot. Utöver din spetskompetens måste du ha kunskap om bolagsstyrning och aktiebolagslagen. Har du det eller behöver du utbilda dig? Om du i dag arbetar operativt, kan du tänka strategiskt i styrelsen utan att fastna i operativa frågeställningar?

En av de viktigaste frågorna: stämmer företagets värderingar med dina egna? Om du redan nu kan se brister i förtroende och företagets värderingar: ta inte styrelseuppdraget. Du måste också känna förtroende för styrelsens ordförande som leder arbetet. Ömsesidig respekt och förtroende är avgörande. Har du mod att ställa de frågor som krävs för bolagets bästa? Ska du skapa värde i styrelsen måste du ha mod att ställa även de obekväma frågorna. Har du tid för uppdraget? Oavsett om uppdraget är ideellt eller arvoderat måste du ha den tid som behövs.

Hoppas frågorna kan bli en hjälp på vägen för dig som funderar på att acceptera ett nytt styrelseuppdrag. Att arbeta i en styrelse är inspirerande om du känner att du skapar värde och bygger förtroendekapital.

0