Game of Homes – framtidens boendelösningar

Den svenska bostadsmarknaden står inför stora utmaningar. Många rapporter från olika avsändare har på senare år belyst detta område och Sydsvenska Handelskammaren har i flera publikationer speciellt belyst ämnet med fokus på situationen i södra Sverige. För att lösa många av dessa frågeställningar behövs ett brett anslag där näringslivet, både i och utanför branschen, samverkar kring att ta fram nya koncept. Men också att näringsliv samverkar med det offentliga för att finna lösningar. Mycket tyder också på att det krävs nytänkande kring metoder och processer för att lyckas med detta, där öppen innovation kan vara en central byggsten. Exempel på utmaningar kan vara att…

  • skapa eller frigöra/tillgängliggöra bostäder för kundsegment med lägre inkomster
  • att se hur boendeytor kan utnyttjas bättre på olika sätt – eventuellt med delningsekonomi
  • titta på hur nya krav på hållbarhet kräver nya sätt att bygga och bo

Projektet Game of Homes syftar ytterst till att skapa nya lösningar för framtidens boende som kan leda till en väl fungerande bostadsmarknad samt smartare boende genom att utveckla en samarbetsform för innovation. Detta uppnås genom att aktörer såväl från näringslivet som det offentliga deltar i projektet och paras ihop med varandra två och två för att gemensamt utveckla nya boendelösningar under en kortare period med hjälp av varandras kompetenser och tillgångar. Paren stöttas av Ideon Open i samverkans- och innovationsprocessen enligt en öppen innovationsmodell benämnd ”sprint” samt av Sydsvenska Handelskammaren i senare skede när utmaningar och hinder som identifierats i samverkansprocessen behöver kommuniceras mot aktörer i samhället.

Den inledande dialogen kring Game of Homes har visat att marknadsintresset för att samverka kring framtidens boendelösningar är stort och idén är väl förankrad. För att skapa nytänkande behövs otraditionella konstellationer, ny metodik och skarpa utmaningar. Styrkan i Game of Homes ligger till stor del i att öppna upp Ideon Opens innovationskompetens och tillgångar för externa aktörer som tillsammans under en kortare period får lära sig samverka kring gemensamma utmaningar för att skapa mervärde för samhället.

Projektet ska resultera i konkreta lösningar på deltagarnas största utmaningar, liksom skapandet och kommunicerande av innovativa visioner och policyförslag.

Tillvägagångssätt

Projektet drivs av en arbetsgrupp bestående av Sydsvenska Handelskammaren, Ideon Open, Skanska och Region Skåne. Ytterligare centrala personer i projektet väntas komma från partners.

Mer specifikt kan projektet kan delas upp i tre huvudsakliga moment som har olika fokus och resultat:

THINK TANK
Skapa och utveckla insikter och idéer inom framtidens boendelösningar för en bred målgrupp

DO TANK
Deltagande partners i samarbete, testar och utvecklar nya idéer och lösningar med stöd av Ideon Opens accelerator-process.

POLICY TANK
Hinder och utmaningar som identifierats under samarbetets gång kommuniceras utåt för att utmana strukturella hinder som identifierats i projektet.

Läs mer om Game of Homes:
Kristianstadsbladet, 21 februari 2020
HD-Sydsvenskan debatt, 24 november 2019

Kontaktpersoner

Övergripande projektledare:
Gustav Widerström, Ideon Open
gustav.widerstrom@ideonopen.com, +46 70 851 35 85

Ansvarig från Handelskammaren:
Per Tryding, vice vd & policychef
per.tryding@handelskammaren.com, 040-690 24 09

0