Stora förändringar på momsområdet avseende varuhandel inom EU

Text: Johan Bengtsson och Milea Alam, Skeppsbron Skatt. Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr 1.

Den 1 januari i år infördes en rad nya momsregler i hela EU vilka påverkar företag som bedriver internationell varuhandel. Reglerna avser dels underlätta hanteringen för företag och skapa en mer enhetlig tillämpning inom EU, dels motverka momsbedrägerier. Ändringarna är ett led i en större planerad reform och kallas ”quick fixes” då de syftar till att lösa vissa särskilt angelägna problem.

Call-off stock (avropslager)

Call-off stock är ett förfarande genom vilket säljaren transporterar och lagerhåller varor avsedda för en viss redan känd köpare i en annan medlemsstat. Äganderätten till varorna övergår dock först när köparen väljer att avropa varan.

De nya reglerna innebär att säljaren, istället för att momsregistrera sig i köparens medlemsstat och rapportera transaktionen både när varan förs över till andra medlemsstaten och senare säljs, kan redovisa transaktionen i momsdeklaration först när köparen tar ut varan från lagret.

Säljaren behöver i sådant fall inte registrera sig för moms i destinationsstaten, men måste notera varornas rörelser i ett särskilt register.

Skeppsbron Skatts kommentar: Reglerna är frivilliga, innebär en del administration och kräver noga koll på varorna fram tills att de avropas. Företag bör därför överväga om de ska tillämpa dessa regler eller om det finns andra alternativ, även om momsregistrering i så fall kan komma att bli nödvändig.

Kedjetransaktioner

När varor säljs från en säljare, till en s.k. mellanman som i sin tur säljer varorna vidare till en köpare i en annan medlemsstat och mellanmannen står för transporten direkt från säljaren till köparen kan fråga uppkomma gällande vilken av försäljningarna som kan undantas från moms som en unionsintern försäljning. Bedömningen har tidigare skiftat mellan medlemsstaterna.

Enligt den nya regeln ska försäljningen till mellanmannen undantas från moms om mellanmannen åberopar ett utländskt VAT-nummer. Om mellanmannen åberopar sitt VAT-nummer i avgångslandet är det istället mellanmannens försäljning som ska undantas.

Skeppsbron Skatts kommentar: Det är positivt att den nya regeln klargör tillämpningen av undantaget. Systematiken skiljer sig något från Skatteverkets tidigare synsätt, varför det kan vara bra för företag att kontrollera sina rutiner.

Johan Bengtsson
Milea Alam

VAT-nummer

För att en unionsintern försäljning ska få undantas från moms är det numera dels ett krav att köparen har meddelat säljaren ett utländskt VAT-nummer, dels att transaktionen rapporterats i en periodisk sammanställning. Om något av dessa villkor brister ska säljaren principiellt betala moms i avgångsstaten.

Skeppsbron Skatts kommentar: Principiellt innebär regeln ett skärpt krav. I praktiken har dock säljaren i samband med internationella transaktioner oftast kontrollerat köparens VAT-nummer och rapporterat transaktionen i en periodisk sammanställning. Även om skillnaden i praktiken blir begränsad kan dock felaktig hantering bli dyrt.

Bevisning

Den som säljer varor till andra EU-länder och undantar försäljningen från moms har bevisbördan för att varan lämnat landet i samband med försäljningen. För att öka tydligheten har det klargjorts vilken bevisning som krävs för att en säljare ska kunna skapa en presumtion om att en vara lämnat landet.

Sådan bevisning består i två icke motstridiga handlingar avseende transporten av varan (t ex CMR-dokument, fraktsedel, transportfaktura, försäkringsbrev, bankhandlingar). Dokumenten ska vara utfärdade av två parter oberoende av såväl varandra som av säljaren och köparen.

Om köparen ombesörjer transporten ska säljaren även ha en skriftlig bekräftelse om att transporten utförts.

Skeppsbron Skatts kommentar: Det är positivt att det skapas större förutsebarhet avseende vilka dokument som kan användas för bevisning. Om företag väljer att inte tillämpa reglerna måste bevisning ske på annat sätt för att de inte ska riskera bli skyldigt att redovisa avgångslandets moms på försäljningen.

Info: Skatteverket har ännu inte uttalats sig om nya reglerna, men sannolikt kommer kommentarer att publiceras inom kort. Om ert företag handlar internationellt och har frågor om de nya reglerna är ni varmt välkomna att kontakta Skeppsbron Skatt.

0