Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Informationen uppdaterades senast 2021-01-26 från Regeringens hemsida.

Nedstängningsstöd

Den nya pandemilagen ger regeringen utökade möjligheter att begränsa, samt ytterst stänga ner verksamheter. För företag som inte kan bedriva sin verksamhet vid sådana åtgärder, har regeringen tagit fram ett nytt nedstängningsstöd. Stödet ska enligt regeringen utformas som omställningsstödet, men kommer i ett sådant läge kunna ersätta upp till 100 procent av företagens fasta kostnader. Stödet kan i ett sådant läge tidigast träda ikraft i början av april, men ska gå att söka för månaderna innan då. Mer generell information kring stödet finns i länkarna nedan:

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på företagets omsättningstapp mellan två perioder och varierar därför. Regeringen meddelade den 12 januari att stödet till företag med mindre än 50 st anställda eller en balansomslutning på mindre än 100 miljoner kronor kommer att förstärkas för perioderna november-december 2020 och januari-februari 2021. Dessa företag kommer kunna få upp till 90 procent av fasta kostnader ersatta, medan för större företag gäller fortsatt 70 procent.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Stödet som lanserades den 5 november fyller en liknande funktion som omsättningsstödet till företag, men det riktar sig till enskilda näringsidkare. Åtgärden trädde i kraft den 9 november och är i skrivande stund avsedd att täcka perioden mars 2020 – februari 2021. För den som vill söka stöd i form av ett handelsbolag, kommer stödet att utformas med utgångspunkt i detta stöd.

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. I praktiken innebär stödet att företagets personalkostnader kan minska med hälften och att anställda kan få behålla upp till 90 procent av sin lön. Regeringen meddelade den 12 januari 2021 att stödet kommer att utökas för perioden januari-mars 2021. Regeringen har sedan tidigare meddelat att stödet kunna beviljas en längre period, upp t.o.m. 30 juni 2021.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Stödet som fanns i liknande form i våras, innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars i vissa utsatta branscher ska kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Regeringen har lovat att återkomma med ytterligare information om stödets utformning och information kring ansökningsprocessen.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Staten ersätter arbetsgivare och företag under pågående pandemi för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Stödet omfattar samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform.

Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Regeringen meddelade den 4:e respektive den 18 december att stödet utökas och förlängs.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Förslag till skattereduktion för investeringar i inventarier

I syfte att uppmuntra till att investeringar genomförs under Coronakrisen, meddelade regeringen ett förslag om skatten för det företag som förvärvar inventarier ska sänkas. För det företag som köper in nya inventarier under år 2021 utgår en skattereduktion på 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde. Förslaget är för närvarande ute på remiss.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Ökad investeringskraft för Almi Invest

Regeringen tillför ytterligare medel till Almi Invest för att kunna täcka det ökade kapitalbehovet för Start up- och Scale up-bolag inom bland annat life science. Detta för att bolagen ska kunna fortsätta nyinvestera.

Övriga relevanta åtgärder och länkar


Tidigare genomförda åtgärder

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.