Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på företagets omsättningstapp och varierar därför. Den senaste uppdateringen gör att stödet kan sökas även för augusti – oktober 2020. Du hittar mer information i länkarna nedan:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Stödet som lanserades den 5 november fyller en liknande funktion som omsättningsstödet till företag, men det riktar sig till enskilda näringsidkare. Stödet kan sökas för mars-juli 2020 på Boverkets webbplats och beslutet om stöd fattas av länsstyrelsen. Regeringen har också beslutat att stödet även ska omfatta perioden augusti – oktober 2020.

Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Regeringen meddelade den 9 november 2020 att stödet kommer kunna beviljas en längre period, fram t.o.m. 30 juni 2021.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Mellan den 1 augusti och 31 december kommer staten att ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden.

Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Den 9 november meddelade regeringen att anståndet kommer att förlängas med ytterligare ett år.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.

Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Stödet innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna.

Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.

Ökad investeringskraft för Almi Invest

Regeringen tillför ytterligare medel till Almi Invest för att kunna täcka det ökade kapitalbehovet för Start up- och Scale up-bolag inom bland annat life science. Detta för att bolagen ska kunna fortsätta nyinvestera.

Statliga kreditgarantier till flygföretag

Flygföretagen ges under 2020 möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas även för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten.

Övriga relevanta åtgärder

Informationen uppdaterades senast 2020-11-20 från Regeringens hemsida.