Så fungerar de ekonomiska krispaketen

Här finns samlad översiktlig information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allt eftersom åtgärder vidtas.

Informationen uppdaterades senast 2021-07-14 från Regeringens hemsida.

Aktuella åtgärder

Nedan listas de åtgärder som för närvarande förbereds eller är aktuella.


Omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp

Omställningsstödet finns till för att hjälpa företag med att hantera den akuta krisen och ställa om sin verksamhet. Stödet beror på företagets omsättningstapp och kan användas av de som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på stödperiod. Det maximala stödet som kan betalas ut är mellan 70–90 procent av företagets fasta kostnader eller icke-täckta fasta kostnader.

Stödet har gjorts om och förlängts kontinuerligt under pandemin, där det senaste beskedet från regeringen är att stödet kommer att förlängas t.o.m. september 2021.


Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Stödet fungerar på samma sätt som Omställningsstödet, fast gäller för enskilda näringsidkare och handelsbolag.

För att söka stödet som enskild näringsidkare behövs även här ett omsättningstapp på 30, 40 eller 50 procent beroende på perioden som söks. Stödet som betalas ut är 75–90 procent av omsättningstappet och kan sökas för augusti 2020-februari 2021 mellan 2 mars och 30 april. Regeringen har meddelat att även detta stöd kommer att kunna sökas för perioder t.o.m. september 2021.

För att stödet ska kunna användas av handelsbolag krävs minst en fysisk person som delägare. Stödet är utformat med utgångspunkt i stödet för enskilda näringsidkare.


Korttidspermittering för minskade lönekostnader

Den 7 april 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Subventionsgraden (kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för) ligger för hela perioden på 75 procent. Regeringen har meddelat att stödet kunna beviljas fram t.o.m. 30 september 2021.


Hyresstöd

Stödet som fanns i liknande form under våren 2020. Det innebär i korthet att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster i utsatta branscher ska kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Stödet finns denna omgång tillgängligt för första, andra samt tredje kvartalet 2021 för olika nivåer. Mer information om de olika perioderna finns i länkarna.


Evenemangsstöd

För att uppmana fler arrangörer av evenemang att under perioden juli-december 2021 våga planera framtida verksamhet, planerar regeringen att införa ett evenemangsstöd. Stödet innebär att regeringen kommer att stå för en del av den ekonomiska risken, om evenemanget måste ställas in eller kraftigt begränsas av Covid-19-relaterade restriktioner. Förslaget bereds för närvarande och exakta detaljer kommer tillkomma.


Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Stödet innebär att staten ersätter arbetsgivare och företag under pågående pandemi för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Stödet omfattar samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform. Regeringen planerar att förlänga stödet till 30 juni 2021.


Nedstängningsstöd

Den nya pandemilagen ger regeringen utökade möjligheter att begränsa, samt ytterst stänga ner verksamheter. Ifall detta sker är tanken att verksamheter som drabbas ska kunna ersättas ekonomiskt. Stödet planeras att täcka upp till 100 procent av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Det påminner om omställningsstödet (se nedan) men täcker ifall det införs en större del av företagets fasta kostnader. Förslaget befinner sig för närvarande på remiss utskickat av Finansdepartementet.


Anstånd med skatteinbetalningar

Den 26 mars och 3 april 2020 beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.


Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

I mars 2020 presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank. Stödet är förlängt t.o.m. juni 2021.


Utökade lånemöjligheter för företag via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.


Ökat utrymme för Almi Invest att vara en aktiv investerare i innovativa företag

Regeringen beslutade den 23 april att justera ned kravet på privat medfinansiering till 30 procent, vilket möjliggör för Almi Invest att ta en större del av investeringarna i nya och befintliga innovativa företag.


Ökad investeringskraft för Almi Invest

Regeringen tillför ytterligare medel till Almi Invest för att kunna täcka det ökade kapitalbehovet för Start up- och Scale up-bolag inom bland annat life science. Detta för att bolagen ska kunna fortsätta nyinvestera.


Skattereduktion för investeringar i inventarier

I syfte att uppmuntra till att investeringar genomförs under Coronakrisen, meddelade regeringen ett stöd som innebär att skatten för det företag som förvärvar inventarier ska sänkas. För det företag som köper in nya inventarier under år 2021 utgår en skattereduktion på 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde. Lagen träder i kraft första januari 2022.


Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga

Regeringen har beslutat att sänka arbetsavgifterna för personer mellan 19-23 år från 31,42 procent till 19,73 procent. Reformen tidigarelades och reglerna gäller nu redan från 1 januari 2021. Regeringen har även meddelat att arbetsgivaravgifterna för unga kommer att sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2021.


Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda

Regeringen har beslutat att förlänga arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva. Denna åtgärd gällde även förra året, men har nu förlängts och beloppsgränsen kommer att öka från tidigare 1000 kr till nu gällande 2000 kr under 2021. Lagen är godkänd och regeringen har utfärdat den nya lagen så att den träder i kraft 1 maj 2021.


Statligt lån till arrangörer av paketresor för återbetalning till resenärer

Med syfte att försöka underlätta för arrangörer av paketresor som ska återbetala sina kunder finns ett lån att söka för att underlätta med likviditeten. Lånet får avse resor som bokats före den 31 oktober 2020 och som skulle påbörjats eller avbrutits under mellan 1 mars 2020 och 31 januari.Tidigare genomförda åtgärder

Nedan listas de åtgärder som vidtagits i tidigare skeden av pandemin.


Utökad avsättning till periodiseringsfond

Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.


Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Arbetsgivaravgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det infördes även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare.


0