Engagemang och välmående – Ett magiskt recept

Text: Johanna Krantz. Foto: Christian Andersson. Först publicerad i Sydsvenskt Näringsliv 2020 nr 2.

Det magiska receptet för en välmående, engagerad och framgångsrik organisation? Johan Book från HejEngagemang förklarar hur!

Johan Book är medgrundare till Hej Engagemang!, en organisation som kämpar för ett mer engagerat och välmående Sydsverige. Ett Sverige där vi ser att den psykiska ohälsan exploderar och där engagemanget sinar på arbetsplatserna. Johan har i 20 år arbetat med ledar- och teamutveckling och har, enligt sig själv, ett osunt intresse för arbetspsykologiforskning och alla möjligheter den kunskapen för med sig. Ledarskap, motivation och kopplingen till en framgångsrik organisation ligger honom nära hjärtat. Också älskar han att bada i havet och dricka kaffe!

Vad är det som skapat ditt stora engagemang i just den här frågan?

Givetvis finner jag det väldigt intressant och givande, men upplever samtidigt en stor frustration att vi inte drar nytta av vad decennier av evidensstark forskning visar. Att vi inte lär oss vad som skapar välmående, motiverade och högpresterande organisationer och strukturerar. Att vi inte bygger våra organisationer, roller, hierarkier, incitament, mätetal och prioriteringar utifrån det vi redan vet skapar både välmående och finfina resultat.

Vad är egentligen engagemang och motivation och varför är det så viktigt?

Framförallt inom forskningen skiljer man på begreppen på så sätt att motivation handlar om mängd och kvalitet på drivkraften när man utför en uppgift. Engagemang handlar mer om den känslomässiga anknytningen till sin arbetsgivare eller uppgiften. I forskningen ser vi en otroligt stark korrelation mellan gott ledarskap, engagerade, motiverade och välmående medarbetare som presterar bättre resultat än motsatsen.

Vilka är förutsättningarna för motivation och engagemang?

När allt kommer till kritan så handlar en organisations framgång om vad medarbetarna faktiskt känner och framförallt gör. Så ett resultat är ju en konsekvens av chefers och medarbetares samlade vilja och beteenden. Då gäller det att ha koll på våra tre psykologiska behov, nämligen kompetens, autonomi och samhörighet. Ju mer vi upplever att de behoven är tillfredsställda desto bättre mår vi och presterar vi.

Det som prioriteras och mäts, blir gjort i högre utsträckning än motsatsen. Först då kommer det att börja hända riktigt magiska grejer!

Vad konkret är det som ska vara på plats i organisationen, vad är det medarbetarna ska uppleva?

Om vi drar alla psykologiska behov över en kam så pratar vi om måltydlighet, en hög grad av involvering, kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling, tydliga ansvarsområden och roller och att vårt arbete bidrar till något meningsfullt. Sen ska vi känna en hög grad av psykologisk trygghet, att vi upplever att vi kan komma precis som vi är till jobbet och att arbetsplatsen präglas av en hög grad av omtanke och tacksamhet.

Vilken anser du är den viktigaste frågan för ledare och och chefer framåt?

Att prioritera frågorna kring de ”mjuka värdena” som har hårda kanter när det kommer till att skapa resultat, är helt avgörande. Att lära sig mer om mänskliga drivkrafter och riktiga motivationsfaktorer och börja skapa förutsättningar för högt medarbetarengagemang, välmående och fina prestationer. Ledarskapet spelar stor roll för teamets och medarbetarnas engagemang vilket kräver att styrelse och högsta ledning tar sitt ansvar och i sin tur ger mellanchefer bra förutsättningar att också vara goda ledare.

Några tips på vägen?

Arbeta med ledarskap och medarbetarengagemang på samma sätt som med ekonomi. Det vill säga sätt mål, prioritera, mät, följ upp och agera utifrån resultatutvecklingen. Det som prioriteras och mäts, blir gjort i högre utsträckning än motsatsen. Först då kommer det att börja hända riktigt magiska grejer!

0