Framtidsinriktade regler för det sydsvenska näringslivet

Av: Mariette Gunnarsson 

Det finns många sätt att lösa tvister mellan företag men det är ytterst få sätt som erbjuder möjligheten att bevara affärsrelationen och hitta lösningar för framtiden. Genom Handelskammarens regelverk för både skiljedom och medling erbjuder vi möjligheter att lösa affärsjuridiska tvister på ett nytt och modernt sätt. Samtidigt som vi värnar det lokala. 

Medlingsfokuserat, Kostnadseffektivt och Lokalt 
Att fokusera på framtiden istället för det som gått fel. Att genom konstruktiva samtal där parterna ges kontrollen kunna hjälpa dem att hitta lösningar för att bevara affärsrelationen eller att gå vidare. Att inte vara bunden till juridiken. En medlare har en stor verktygslåda till sitt förfogande för att hjälpa parterna att lösa en tvist, mycket större än en domare i domstol eller skiljedomstol. Detta gör att medling är det mest kostnadseffektiva sättet att lösa en affärsjuridisk tvist. 

Handelskammarens uppdaterade regler för skiljedom från 2016 respektive det helt fristående medlingsregelverket från 2018 erbjuder möjligheter för företag att lösa sina tvister kostnadseffektivt, lokalt och med ett medlingsfokus. Moderniseringen av reglerna gjordes för att värna det sydsvenska näringslivet och kunna erbjuda ett lokalt alternativ för kostnadseffektiv tvistelösning i Sydsverige.  

En medlare har en stor verktygslåda till sitt förfogande för att hjälpa parterna att lösa en tvist, mycket större än en domare i domstol eller skiljedomstol. Detta gör att medling är det mest kostnadseffektiva sättet att lösa en affärsjuridisk tvist. 

Cecilia Eneheim Iveberg är sedan 2020 ordförande i Handelskammarens Skiljeråd och utvecklar några av fördelarna med regelverket: 

Framgångsrik medling är i sig ett kostnadseffektivt sätt att lösa en tvist. Genom den tonvikt på medling som vi har i våra regelverk, ökar chansen att parterna kan lösa sin tvist snabbt och till en lägre kostnad. Och om tvisten går till ett skiljeförfarande, hanteras den snabbt med korta handläggningstider. Även det medför sparade kostnader.  Detta gäller framför allt skiljeförfarande enligt de förenklade reglerna, där en skiljedom ska ges inom tre månader från det att tvisten har hänskjutits till skiljedomaren. För förfaranden enligt de ordinära reglera är motsvarande tid sex månader.  

De kostnader som är förknippade med att driva en tvist enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens regelverk är fastställda i tydliga tabeller som underlättar för parterna att överblicka kostnaderna. Därutöver bidrar den lokala förankringen till att kostnaderna kan hållas nere genom att möten och förhandlingar kan hållas nära parterna. De medlare och skiljedomare som utses finns i närområdet och är erfarna inom de rättsområden som tvisterna gäller och har god kännedom om det sydsvenska näringslivet. Tillsammans bidrar den lokala förankringen till snabbhet, kostnadseffektivitet och lägre klimatpåverkan.  

För att använda reglerna måste du skriva in dem i dina affärsavtal. Enklast gör du det genom att använda våra modellklausuler som finns tillgängliga på vår hemsida handelskammaren.com/skiljedom-och-tvistelosning/. Där kan du även läsa mer om våra regelverk, lära känna vårt Skiljeråd samt lära dig mer om medling och skiljedom.  

Tvistelösningsalternativ:

Skiljedom: I affärsjuridiska tvister är skiljedom allmänt vedertaget med en lång historia och stark tradition både i Sverige och internationellt. Detta gör att många väljer att skriva in skiljeförfarande i sina avtal. Ett skiljeförfarande är snabbt, effektivt och icke-offentligt. 

Medling: På senare år har medling vuxit starkt som tvistelösningsalternativ och etablerat sig runt om i världen. Med medling ges parterna en möjlighet att hitta lösningar med hjälp av en medlare. Viktiga icke-juridiska frågor som parterna värdesätter kan vägas in till skillnad mot ett skiljeförfarande. Detta gör att medlaren lättare kan hitta en lösning där båda parterna kan bli nöjda. Många företag ser därför stora fördelar med denna tvistelösningsmetod där möjligheterna att bibehålla affärsrelationen ökar. 

Allmän domstol:  Är förenat med en relativt låg kostnad för att starta ett mål men trots detta vill många företag undvika domstolsprocess. Framförallt tenderar förhandlingarna i domstol att ta lång tid, domen kan överklagas och målet är offentligt. En annan aspekt är att domaren eventuellt inte besitter den specialkompetens som just din tvist kräver. 

0