Remissvar till ”Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033”

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tagit del av ”Regional transportplan för Kalmar län 2022–2033”som Region Kalmar län utsände den 9 september 2021.

Handelskammaren ser positivt på sammanhängande investeringar i större stråk. Satsningarna på Rv 37/47 är en sådan satsning och vi ställer oss således positiva till den. Att bygga många små utspridda projekt blir kostnadsdrivande. Längre sammanhållna stråk gör att det i många fall blir möjligt att skörda produktivitetsvinster som uppstår genom arbetsmarknadsförstoring.

Handelskammaren anser att det är av vikt att investerade pengar i den regionala transportplanen leder till bättre tillgänglighet och att åtgärder som leder till förstoring av arbetsmarknadsregioner prioriteras. 

Historiskt sett har infrastrukturinvesteringar ofta använts som en mekanism för ökad sysselsättning i landet och som ett policyverktyg för ekonomisk återhämtning och ökad regional tillväxt. Regionförstoring genom ökad mobilitet är ett effektivt medel för att uppnå ökad produktivitetstillväxt och antalet lokala arbetsmarknader är betydelsefullt för regional tillväxt. De regionala skillnaderna är fortfarande stora med i stort sett oförändrade arbetsmarknadsregioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län under de senaste 30 åren. Det innebär att det i sydöstra Sverige finns en outnyttjad potential som kan uppnås om infrastrukturinvesteringar görs så att arbetsmarknadsförstoring sker. Det är därmed av extra vikt att länstransportplanerna sträcker sig över länsgränserna och prioriterar investeringar som gynnar hela sydöstra Sverige.

Målsättningar kring trafiksäkerhet som inte åtföljs av investeringar genomförs nu på många håll genom nedskyltning av hastighet på en rad regionala vägar. Syftet med de åtgärder som vidtagits på senare år avseende nedskyltning är att uppnå trafiksäkerhetspolitiska mål. Men det är uppenbart att detta nu sker på bekostnad av tillgänglighet i sådan omfattning att det äventyrar regeringens övergripande transportpolitiska mål om att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.”

Det är i stor utsträckning samma län som har haft få investeringar i nationell plan som också fått flest beslut om sänkta hastigheter. Kalmar län har flera exempel på nedskyltningar. Detta träffar regionen mycket påtagligt. Eftersom underhållet släpar efter, tappar vägarna i prestanda och detta kombinerat med nationellt mål om trafiksäkerhet gör att vägar får sänkt hastighet. Man vill helt enkelt öka trafiksäkerheten genom att sänka tillgängligheten istället för att investera. Detta sker systematiskt och drabbar främst glest befolkade områden, men har stor betydelse för alla företag som är lokaliserade i mindre orter.

Flera av dessa objekt som påverkas omfattas av regionala transportplanen. Det är därför av största vikt att Region Kalmar län beaktar detta. Handelskammaren har föreslagit en större och mer åtkomlig nationell pott för att rusta upp i stället för att skylta ner. Det är viktigt att regionerna som huvudmän för regionens infrastruktur är aktiva i detta arbete och försöker få till stånd konkreta samfinansierade satsningar.

Vad gäller konkreta investeringar ser Handelskammaren särskilt positivt på samfinansieringssatsningar till objekt i den nationella planen (Mötesspår Rockneby, Stationsombyggnad i Emmaboda och Stångådalsbanan). Framför allt Kust till Kustbanan anser vi vara oerhört viktig för såväl arbetsmarknadsförstoring som för sydöstra Sveriges uppkoppling till stambanorna.

Gällande vägsatsningarna så delar Handelskammaren bilden av de satsningar som beskrivs på Rv 23 Målilla Hultsfred, Lv 136 och Rv 37/47 som högprioriterade.

Handelskammaren ställer sig även positiva till åtgärderna och driftsstödet till Kalmar Öland Airport. Regionen har ur ett tillgänglighetsperspektiv ett stort behov av flyget och snabba förbindelser till bland annat Stockholm.

0