”Vill regeringen lyckas, måste den lyckas i Sydsverige.”

Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan/HD den 24 september 2022.

I Sverige tar inom kort en ny regering över samtidigt som Europa går in i en krigsvinter och konjunkturen av allt att döma vänder nedåt.

Vad den regering som med all sannolikhet leds av Ulf Kristersson (M) åstadkommer under hösten avgör troligtvis hela mandatperiodens utveckling.

Vi ser omedelbart fyra utmaningar, men också lösningar.

• Energifrågan. Sydsverige är strukturellt och systematiskt missgynnat genom att landet idag är uppdelat i fyra elprisområden. Sydsvenska handelskammaren och andra har länge pekat på brister och risker i Sydsveriges elförsörjning, men avvisats av departement och myndigheter. Nu galopperar elpriserna och planerad bortkoppling från elnätet kan bli verklighet.

Många företag lever nu dag för dag. De kollar timpriserna och nivån avgör om det är lönt att producera i morgon. En del företag har köpt nya dieseldrivna elverk för att hantera situationen. Vi vet också att många företag har tvingats förbereda stora varsel. I Skåne arbetar 116 000 personer i den mest elintensiva industrin, enligt SCB. Det är bråttom att utlovade stöd blir verklighet och att elprisområdena avskaffas. Det behövs också mer produktion av el, både för prisets och för stabilitetens skull. Sol- och vindkraft går snabbast att få igång, men också kärnkraft måste till, även om nya anläggningar tar tid.

• Brottsligheten. Många företag drabbas av dataintrång och kapade id-handlingar, utan att Polisen vidtar några åtgärder. Det är en typ av brottslighet som hänger ihop med annan kriminalitet som skjutningar och inbrott. Straffen ska skärpas, men nya lagar måste följas upp med att polis och domstolar får ökade resurser, liksom satsningar på kriminalvård och sociala insatser på alltifrån fritidsgårdar till skolor och idrottsföreningar.

• Grön omställning och hållbarhet. Företag arbetar snabbt med klimatinsatser och konkurrenskraftig omställning. Ofta går det hand i hand med digitalisering. Att den nya regeringen löser energifrågan och säkerhetsfrågor när det gäller it spelar stor roll.

• Integrationen. Det är uppenbart att integrationen inte har lyckats och att den måste förbättras. En grundbult är bättre villkor för företag att få fram fler jobb och att det är lönsamt att ta dem jämfört med att leva på bidrag.

Två nycklar för att lösa de utmaningar vi pekar på är offensiva satsningar på yrkesutbildning och infrastruktur.

Regeringen måste satsa mer på yrkesutbildning. Det är ingen överdrift att den är misshandlad i Sverige. Både politiker och näringslivet behöver skapa en framtid där många unga och vuxna har möjlighet till yrkesutbildning. Lärlingsmodeller är en mycket stark pedagogisk och ekonomisk modell som bör utvecklas. Lokala initiativ eller satsningar i enskilda branscher räcker inte. Det behövs regional samverkan. Sydsvenska handelskammaren bygger nu partnerskap med företag, regioner och kommuner. Sverige har en modell för yrkeshögskola som är ryckig och svår för företag att jobba med. Nu behövs support från regering och riksdag med regelverk och satsningar.

Hur Sveriges infrastruktur ser ut är avgörande för framtiden. Många tillverkande internationella företag ligger en bit bort från storstäderna. Där minskar ofta tillgängligheten när vägar får lägre hastighet och aldrig byggs ut. Skåne har dessutom under tre decennier fått lägre statliga satsningar än andra storstadsregioner.

Genom satsningar i Tyskland och Danmark, som Fehmarntunneln, kommer Malmös närområde växa till 12 miljoner människor 2029. Restiden till Hamburg kommer att halveras, men restiden till Stockholm förblir utan satsningar densamma.

Nu krävs omtag för svensk del. Förnyelse i Sverige kommer ofta söderifrån. Malmö och Skåne har legat långt före den politik som bedrivits på riksplan både när det gäller utmaningar och lösningar. Vill regeringen lyckas, måste den lyckas i Sydsverige.


Stephan Müchler, vd för Sydsvenska handelskammaren

Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren

0