Brexit: dags att söka ersättning för Brexitkostnader

Nu kan företag som påverkats av Brexit söka ersättning från den så kallade Brexitjusteringsreserven. I reserven finns för svensk räkning 137 miljoner euro, vilket kommer att lysas ut på nationell nivå. Svenska ESF-rådet ansvarar för reserven och den första utlysningen är nu ute varifrån företag kan börja ansöka om stöd i början av oktober. Ansökningarna kommer att hanteras löpande och avser kostnader som uppstått under tidsperioden 2020–2023. Följande kostnader är stödberättigande för företag:

  • Konsult och rådgivningstjänster exempelvis avseende att skaffa kunskap kring förändrade handelsprocedurer, ändrade regelverk och andra förutsättningar såsom produktgodkännande, etableringskrav och liknande.
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter enligt den nya brittiska lagstiftningen för produkter som även fortsättningsvis ska säljas i Storbritannien.
  • I vissa fall deltagande i mässor.

Nedan kan du ta del av Q&A avseende Brexitjusteringsreserven. Frågorna kom in under ett webbinarium den 29:e september 2022 som vi anordnade där Esra Grönlund och Björn Wallander, nationella samordnare för Brexitjusteringsreserven, gick igenom vilka möjligheter företag nu har att söka ersättning för Brexitrelaterade kostnader man haft från reserven. Även Emma Sävenborg, senior advisor med Brexitansvar på Kommerskollegium, deltog och berättade mer om den senaste utvecklingen i handelsrelationen mellan EU och Storbritannien med anledning av den tvist som uppstått kring Nordirlandprotokollet. Du kan ta del av webbinariet i videon nedan.

Interna personalkostnader

Många företag har lagt ner väldigt mycket arbete och egen tid för eget arbete i samband med Brexit. T.ex. intagande av offerter, kontakter med tredjeparter, följa upp Gov.UK som ständigt ändrar sig, beslutsfattande osv. Finns ersättning för all denna tid att få?

Ja, det finns. Så länge kostnader har uppkommit till följd av brexit under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023 går det bra att ansöka.

Gäller max 40 timmar även för personalkostnader som har lagt tid på omställning? Är det per person eller totalt?

Gäller per företag för hela stödperioden.

Förtydliga gärna: Personalkostnader 40 tim (rådgivning & konsulttjänster) avser kostnadsslag ”Egna personalkostnader” eller ”Övriga kostnader”?

Kostnadsslagen ”Personal” och ”Övriga kostnader” (ex. externa tjänster) går bra att söka stöd för inom alla stödområden, inte bara avseende konsult- och rådgivningstjänster, dock gäller maxtaket med 40 timmar endast egna personalkostnader. Övriga kostnader finns inga begränsningar.

40 timmar totalt för tre år? Inte per år?

40 timmar gäller för personalkostnader per företag för hela stödperioden.

Personalkostnader gällde det bara externt/rådgivning, eller även alla timmarna man lagt ner på att förberedda inom företaget? Inte märkning osv, utan förberedande av eori nr, dokumenttext med frihandelstext, alla seminarium man lyssnat på osv.

För interna personalkostnader kan man söka inom de olika stödområden dvs. Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande. Dock finns begränsningar med maxtak på hur många timmar ett företag kan ansöka för sina personalkostnader. Denna tidsmässiga begränsning finns inte inom övriga kostnader.

Styrkande dokumentation som krävs

Hur ska man redovisa interna personalkostnader, tiden man lagt på projektet? Svårt att samla ihop i efterhand och bevisa.

Vid redovisning av nedlagda arbetstimmar ska företag använda ESF-rådets obligatoriska mallar för tidredovisning. Det är inte riktigt klart hur företag ska hämta mallarna hos ESF-rådet men med största sannolikhet kommer alla företag som får ett bifallsbeslut få tidredovisningsmallen skickat till sig per mejl. Vi uppdaterar vår hemsida löpande så håll gärna utkik på vår hemsida för kommande information.

How will internal cost have to be supported by documentation or similar?

ESF-rådet has developed compulsory templates just for internal personnel costs that you will use in order to apply for your companies compensation of internal costs.

Produktmärkning (direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter, konsulttjänster, internt arbete kring produktmärkning)

UKCA märkning ses som ”märkning av produkt”?

Ja, det funkar.

There is significant internal work related to applying e.g., for UKCA certifications, can the internal cost also be claimed?

Yes, you can apply for those costs that you mention.

Gäller 100 timmar för produktmärkning per person eller totalt?

Gäller per företag för hela stödperioden.

Är det är möjligt att ansöka om Brexitersättning för ommärkning av kolli på lagret?

Om kostnader har uppkommit till följd av brexit under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023 går det bra ansöka inom de olika stödområden vi gick igenom på mötet, dvs. Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande.

Övriga konsulttjänster

Kan konsultkostnader vara kostnader som berättigar till ersättning, för att anlita en momsexpert och utreda hur vi ska redovisa våra transaktioner till kunder i UK efter Brexit.

Grundläggande med stödet är att ni ska beskriva och motivera att kostnader har uppkommit till följd av Brexit inom kostnadsområden Konsult- och rådgivningstjänster, godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien samt deltagande i mässor och liknande.

Övriga frågor

Kan man även ansöka för kostnader som uppstått p.g.a. transit över årsskiftet 21-22? Sverige-Storbritannien-Holland. Tullen i Holland krävde dokument som inte gick att få.

Stödperioden omfattar 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Observera att stödmottagande företag ska vara registrerad i Sverige.

Är € 200 000 max per företag?

200 000 euro är maxtaket för stöd av mindre betydelse (De minimis) som ett företag kan få under en treårsperiod, dvs. totalt statsstöd och bidrag som ett enskilt företag har fått behöver redovisas och inte överskrida denna gräns. Läs mer om De minimis i vårt informationsblad om statsstöd.

Kan man söka hittills uppkomna kostnader nu och söka för nya kostnader som uppstår 2023 senare?

Ja, det är möjligt för ett företag att ansöka flera gånger ur reserven. Återkommande utlysningar riktat mot företag kommer publiceras löpande under 2023.

Våra transportörer har fakturerat specifika kostnader i samband med transporter p.g.a. Brexit. Kan dessa ersättas?

Varje enskild ansökan prövas för sig, men då kostnaden uppkommit som en konsekvens av Brexit bör det anses vara en stödberättigad kostnad.

Kontakta gärna ESF-rådet på följande e-post om du har frågor: brexitjusteringsreserven@esf.se

Länkar

Här kan du läsa vidare om stöd av mindre betydelse (de minimisstöd): Information om de minimis (statsstöd)

Ansökningsguide

Nyheter om Brexitjusteringsreserven

Förordning om stöd till företag och statliga myndigheter med anledning av brexit SFS 2022:266

0