Internationellt Nyhetsbrev: Elpriser, Nya HS-nummer och handelsavtal, Utbildningar

Handelsdokument öppettider Jul & Nyår

Fredagen den 23:e december, fredagen den 30:e december och torsdagen den 5:e januari behandlar vi handelsdokument 9.00-12.00. Övriga vardagar i veckorna 51, 52 och vecka 1 behandlas dina handelsdokument som vanligt dvs 9.00-15.30 antingen via vårt digitala ansökningssystem CERTIATA® Plus eller över disk i Malmö. Observera att tidsbokning alltid krävs på våra kontor i Halmstad och Växjö.

Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt år!


Prislista Handelsdokument 2023

Nu finns vår prislista 2023 tillgänglig för de handelsdokument som vi utfärdar. Handelskammaren utfärdar Certificate of Origin, EUR1, ATA-carneter och en del andra handelsdokument som kan krävas vid internationell handel. Vi har även blanketter (ATR, EUR1, Certificate of Origin, CMR) och böcker kring leveransvillkor och rembursregler till försäljning. Som vanligt erhåller du rabatt om ditt företag är medlem i Handelskammaren.
Se prislistan 2023
Se även Böcker till försäljning


Vinnare Tulldagen

I Handelskammarens monter på Tulldagen fanns en tävling där vinsten var ett medlemskap i vårt nätverk Trade Network under 2023. Nu kan vi presentera vinnarna, nämligen Katarina Olofsson från IKEA Purchasing Services (Sweden) AB och Sara Persson från Lyckeby Culinar AB. Vi på Handelskammaren säger Grattis! I vår artikel med vinnarna berättar Katarina och Sara bland annat vilka frågor som är högaktuella på deras företag. Läs artikeln


Nya tullstatiska nummer på dina varor 2023?

Vid årsskiftet sker ändringar av en del varors tullstatistiska nummer. Har du kontrollerat om dina varor berörs? En vara som får nytt nummer är 3D-skrivare för sand, betong eller andra mineraliska produkter. Likaså sker förändringar av underuppdelningen för 8504 40 där man hittar bl.a. ackumulatorladdare, likriktare och växelriktare. På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om de förändringar som sker vid årsskiftet. Läs mer


EU-Chile – nytt moderniserat handels- och investeringsavtal

EU och Chile har nu nått fram till en överenskommelse om ett nytt moderniserat avtal bland annat kring handel- och investeringar. Det nya ramavtalet innehåller även kapitel kring bland annat hållbarhet och mänskliga rättigheter. Nu inleds en rättslig granskning av avtalet av både EU och Chile. Därefter kommer EU att föreslå att det avancerade ramavtalet och interimsfrihandelsavtal ingås och ratificeras. Läs mer om avtalet


Elprischocken och exporten

I en nyligen publicerad undersökning framtagen av Business Sweden framgår att två tredjedelar av Sveriges exporterande industriföretag är måttligt eller kraftigt negativt påverkade av de stigande elpriserna. Många flaggar nu även för nedskärningar. De branscher som signalerar de största negativa konsekvenserna är livsmedel, trä och papper, kemi och läkemedel samt fordon. Läs rapporten ”Elprischocken och exporten”


Ökade energikostnader slår mot SME-företag

I mitten av november presenterade EKN en undersökning kring hur små och medelstora exportföretag påverkas av högre energipris, inflation och ränta. Undersökningen visar att fyra av tio exporterande SME-företag påverkas i hög grad av stigande energipriser. Närmare en tredjedel av företagen i undersökningen har hittills lyckats kompensera för högre energikostnader genom att höja sina egna priser, men sju av tio har inte haft samma möjlighet. De mindre exportföretagen har haft svårast att kompensera sig för de ökade energikostnaderna. Läs mer om EKNs undersökning


Exportstrategier i tuffa tider

Vilka strategier ska du ha när tiderna blir tuffare? Ta hjälp av de praktiska råd och tips som EKN sammanställt i sin användbara guide. Den tar upp alltifrån prissättningsstrategier, finansieringsmöjligheter, hur du minskar riskerna i dina affärer till hur du kan hitta nya marknader när tiderna är oroliga. Ta del av guiden


USA:s lagförslag Inflation Reduction Act skapar oro i EU

Vid årsskiftet är tanken att USA:s omfattande och omdiskuterade skattesubventionspaket ”Inflation Reduction Act” (IRA) är tänkt att träda i kraft. Inom EU oroar man sig för att bland annat de stora skattesubventionerna i paketet för grön industri, med kravet ”Buy American”, kan komma att flytta investeringsfokus från EU till USA.
Lyssna till Dagens Industri:s ledarpodd med Joel Jonsson ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen kring USA:s lagförslag Inflation Reduction Act. Lyssna till podden ”Hur ska EU svara på USA:s protektionism?”
Läs mer om EU:s oro på Europaportalens hemsida
EU-länder vet inte hur de ska möta amerikansk protektionism – Läs artikeln
Tre EU-förslag ska förhindra handelskrig med USA – Läs artikeln
Hoppfullhet trots resultatlösa förhandlingar med USA – Läs artikeln


Trade and Technology Council

I början av december träffades EU och USA inom ramen för Trade and Technology Council. Bland annat kunde man enas om en gemensam färdplan för att utveckla verktyg och standarder för tillförlitlig AI samt även att arbeta med standarder på kritiska områden såsom postkvantkryptering och cybersäkerhet för IoT. De kommer även utarbeta en internationell standard för megawattladdningssystem för tunga fordon som ska antas senast 2024. Det undertecknades även avtal kring en mekanism för tidig varning för att hantera och minimera störningar i leveranskedjan för halvledare genom samarbete. Flera ytterligare frågor och framsteg gjordes under mötet. Läs sammanfattningen

Kinas åtgärder har minskat handeln från Litauen med 80 %

EU har nu agerat och initierat en process inom WTO för att pröva lagligheten i de handelsrestriktioner som Kina sedan december 2021 tillämpar på export från Litauen och export från EU av produkter som innehåller litauiska insatsvaror. Enligt statistik från den kinesiska tullen framgår att handeln från Litauen till Kina minskade med 80 % från januari till oktober 2022 jämfört med föregående år. Läs mer


Handeln med Ryssland rasar

Införda sanktioner, exportkontrollåtgärder och osäkerheten för villkoren på den ryska marknaden gör att handeln med Ryssland kraftigt minskar. Kommerskollegium har analyserat statistik från SCB som visar att under tredje kvartalet 2022 minskade importen från Ryssland, från 7,1 miljarder kronor 2021 till 0,5 miljarder. Det innebär en nedgång med 93 procent. Några av de varugrupper som bidrar mest till nedgången är olja, kol, anrikat uran, järn och stål, trävaror, gödselmedel samt gummi. Däremot har importen av aluminium från Ryssland ökat under samma kvartal. Läs mer.

Enligt oberoende analyser av Världsbanken, IMF och OECD krymper rysk ekonomi. Enligt deras uppskattning kommer rysk BNP minska med minst 3,4% till slutet av 2022 och kommer att fortsätta minska under 2023. Läs mer om analyserna kring rysk ekonomi


Kontrollinsats på avslut av transiteringar

Tullverket har under hösten genomfört kontroller på tullager och anläggningar för tillfällig lagring. Syftet har varit att säkerställa att rutiner och regler för avslut av transiteringar efterlevs. Resultatet av kontrollinsatsen visar att många aktörer trots nedskrivna interna rutiner inte alltid följer dem. Exempelvis fann Tullverket att gods lossats innan företaget fått Tullverkets lossningsmedgivande och likaså att förseglingar brutits före Tullverkets medgivande. Läs mer


The Watch List

EU har tagit fram en bevakningslista med information om hemsidor, e-handelsplattformar, online-apotek och fysiska affärer som säljer produkter som bryter mot copyrightskydd. Listan är framtagen genom konsultationer med en rad aktörer och tanken är att den regelbundet ska uppdateras. Läs mer om EU:s Watch List

Håll dig uppdaterad om kommande förändringar

De kommande åren händer mycket som påverkar import- och exportflödena då de sista delarna av EU:s tullkodex ska införas. På Tullverkets hemsida kan du hålla dig uppdaterad och läsa mer om när i tiden olika saker sker. Till planen för tulllkodex på Tullverkets hemsida


Anmälan av varors ankomst

För varor som ankommer med flyg till Sverige direkt från ett land utanför EU ska man från och med den 1 mars 2023 göra en anmälan av varors ankomst med referens till SID (den summariska införseldeklarationen). Detta innebär förändrade processer för många företag och ett nytt uppgiftslämnande för flygaktörer. Nu har Tullverket släppt tekniska specifikationer med mer information. Övriga transportslag berörs av samma förändring från och med den 1 mars 2024. Läs mer på Tullverkets hemsida


Kylslaget på exportmarknaden

Exportchefsindex för fjärde kvartalet 2022 fortsätter falla. Framförallt drog delindexet kring förväntad exportefterfrågan från Västeuropa och Nordamerika ner det totala exportchefsindexet. Dock är synen kring förväntad exportefterfrågan från Asien och Sydamerika lite positivare. Exportchefsindex tas fram av Business Sweden och du kan ta del av rapporten i sin helhet på deras hemsida. Läs Exportchefsindex Q4 2022
Svensk Exportkredits Exportkreditbarometer som presenterades i början av december visar på mycket låg framtidstro hos exportföretagen. I barometern pekar samtliga parametrar nedåt, index över exportföretagens framtidstro rasar från 37 till 16. Läs Exportkreditbarometern


Lägst förväntad tillväxt inom EU i Sverige

I EU-kommissionens senaste tillväxtprognos beräknas Sverige få den lägsta tillväxten av alla medlemsländer under 2023 och 2024. Som helhet spår Kommissionen att EU:s BNP förväntas växa med 3,3 procent i år och under 2023 med måttliga 0,3 procent.

Det råder dock en stor osäkerhet i prognoserna. Bland annat bygger prognoserna på en rad antaganden såsom att de geopolitiska spänningarna varken förbättras eller försämras och att EU kan fortsätta minska behovet av rysk gas genom nya importkällor. Läs mer på Europaportalens hemsida


Ökade hållbarhetskrav från kunder

I Svensk Exportkredits Exportkreditbarometer framkommer att 6 av tio exportföretag under senaste året upplevt ökade hållbarhetskrav från sina kunder. Inget företag i undersökningen upplever att kraven har sänkts. Barometern visar även att nästan vart femte exportföretag planerar att göra investeringar i sin verksamhet som väntas ge en betydande minskning av deras klimatpåverkan.
Läs mer på Exportkreditbarometern


Di:s ledarpodd med Frédéric Cho – Kinakännare

I Dagens industri:s ledarpodd diskuterar Frédéric Cho utvecklingen i Kina och konsekvenserna för svenska företag. Börjar utmaningar såsom den sämre relationen med USA och den inrikespolitiska utvecklingen i Kina bli för kostsamma för västerländska företag? Till podden


Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter

Senast den 1 februari 2023 kan företag inom EU ansöka om att få insatsvaror som inte finns, eller som inte tillverkas i tillräcklig utsträckning, inom EU helt eller delvis tullbefriade. Kommerskollegium är den myndighet som ansvarar för de svenska ansökningarna och de hjälper dig gärna om du har frågor. Läs mer på Kommerskollegiums hemsida

EU:s Export Control Forum 2022

Missade du EU:s årliga Export Control Forum? Lugn – du kan nu ta del av heldagseventet i efterhand. Under dagen belystes aktuella frågor under rubrikerna:
”When risks become reality: export controls and emerging technologies in times of conflict”,
”EU export controls in 2022: the state of play”,
”Export controls on sensitive technologies as a Rapid Reaction Tool to the Russian invasion of Ukraine” och
”Working with partners: EU-US Trade and Technology Council (TTC)”
Se Export Control Forum


EU-Lagstiftning bekämpning av global avskogning och skogsförstörelse orsakade av produktion och konsumtion i EU

EU har nått en preliminär politisk överenskommelse kring en förordning om avskogningsfria försörjningskedjor. Varor som omfattas är palmolja, nötkreatur, soja, kaffe, kakao, timmer och gummi samt produkter som framställs av dessa (såsom nötkött, möbler eller choklad). De företag som vill sätta dessa produkter på EU-marknaden eller exportera dem måste kunna bevisa att produkterna både är avskogningsfria (producerade på mark som inte har avskogats efter den 31 december 2020) och lagliga (i överensstämmelse med all relevant tillämplig lagstiftning som gäller i produktionslandet).
Det som återstår nu är att Europaparlamentet och rådet formellt måste anta den nya förordningen innan den träder i kraft. När förordningen har trätt i kraft har verksamhetsutövare och handlare 18 månader på sig att genomföra de nya reglerna. Mikroföretag och små företag får en längre anpassningsperiod och omfattas även av andra särskilda bestämmelser. Läs mer


Utbildningar

Nu finns alla våra populära utbildningar inom internationell handel för våren 2023 uppe på vår hemsida. Vi fyller löpande på med nya. Tipsa gärna intresserade kollegor.

Exportkunskap för säljare
Heldagsutbildning 14 februari i Malmö. För mer information och anmälan

Distributionsavtal – Agent eller återförsäljare – vilka risker har du?

Halvdagsutbildning 2 mars i Malmö. För mer information och anmälan

Praktisk hantering av exportdokument
Halvdagsutbildning 21 mars i Växjö. För mer information och anmälan

Använder du rätt leveransvillkor?

Halvdagsutbildning 23 mars i Halmstad. För mer information och anmälan

Made in Sweden, eller hur?

Heldagsutbildning 19 april i Växjö. För mer information och anmälan

Använder du rätt leveransvillkor?
Halvdagsutbildning 25 april i Helsingborg. För mer information och anmälan

Standardavtalen NL 17 och Orgalime S2012 – uppbyggnad och skillnader
Halvdagsutbildning 25 april i Malmö. För mer information och anmälan

Grundkurs: PDA / Dual Use och Exportkontroll – tvådagarsutbildning
Två dagar, 26:e april och 3:e maj i Malmö. För mer information och anmälan

Praktisk hantering av exportdokument
Heldagsutbildning 16 maj i Malmö. För mer information och anmälan

Lär dig tulldeklarera vid import
Heldagsutbildning 30 maj i Malmö. För mer information och anmälan

Praktisk remburshantering

Heldagsutbildning 31 maj i Malmö. För mer information och anmälan

0