Kan investeringar under jord lyfta oss ur krisen?

Joel Olthed, VA SYDs förbundsdirektör, inledde Handelskammarens och VA SYDs gemensamma seminarium med att konstatera att av VA SYDs infrastruktur med ett nyanskaffningsvärde på 70 miljarder kronor är 50 miljarder kronor investerade under jord. Utan fungerande infrastruktur stannar samhället, och vi som samhälle förstör långsamt vår gemensamma infrastruktur genom att åsidosätta underhållet.

Anna Dahlman Petri, VA- och vattenexpert på WSP, besvarade den övergripande frågan med ett ”vet inte, men det kan hjälpa till”. Att inte investera kommer att kosta framöver. Hon lade också till att för att förnyelsen av ledningssystemen ska hålla jämn takt med förslitningen krävs det omkring dubbelt så hög reinvesteringsnivå än vad som i dag är fallet. På 90-talet talades om underhållsberget, och behovet av ökad reinvesteringstakt var känd redan då. Ändå har lite hänt. Det finns en trend att kommuner organiserar sig tillsammans med andra för att dela på kompetens (som i VA SYDs fall), men kostnaderna måste ändå fördelas per kommun. Det innebär svårigheter för mindre kommuner att finansiera sitt underhåll och sina investeringar, eftersom taxorna är strikt kommunala.

Dick Johansson, programägare Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD, berättade om planerna på ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och en avloppstunnel under centrala Malmö med en större pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk, överföringsledningar och nödvändiga pumpstationer för att ansluta kommunerna Burlöv, Lomma, Svedala samt orten Hjärup till Sjölunda.

Vilka konsekvenser kan investeringar i VA ge, förutom bättre tillgång till välfungerande vatten- och avloppssystem? Ulf Silbersky, vd Platspilot som har utrett och gjort prognoser för direkta och indirekta samhällseffekter av en investering i ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk, menar att en investering på omkring 10 miljarder kronor i Sjölundaprojektet kan ge omkring 6200 nya jobb som en direkt konsekvens, och en indirekt effekt om ytterligare omkring 1500 jobb under projekttiden. Han lyfte också att det är nyttigt att göra prognoser för behoven under projekttiden för så stora projekt för att säkerställa att kompetens, maskiner och andra nödvändiga komponenter finns tillgängliga i rätt tid. Det kräver också att samordning och planering tar hänsyn till andra större infrastrukturprojekt för att inte konkurrera för mycket om de tillgängliga resurserna.

Därefter följde ett panelsamtal lett av moderator Daniel Persson, Progress PR Öresund, med Anna Dahlman Petri, WSP; Anders Gärdsmark, regionchef Syd, Byggföretagen; Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd; Per Tryding, vice vd, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och Hampe Mobärg, talesperson för VA-Fakta.

0