Q&A om CSRD och ESRS

I november 2022 beslutade EU om det nya direktivet inom hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).CSRD ersätter det gamla kravet på hållbarhetsredovisning, Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Det nya direktivet, CSRD, har ökat ambitionerna för transparens, tydlighet och information.

Den 9 mars bjöd vi in Paulina Björk, Engagement Manger på Postition Green Group, att förklara vad CSRD och ESRS innebär, vad det innehåller och hur svenska företag påverkas.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar samt frågor från webbinariet.

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive
ESRS – European Sustainability Reporting Standards


Granskning

Vem får granska och godkänna rapporten?

En oberoende revisor.


Hållbarhetsrapporten

Ska hållbarhetsrapporten och förvaltningsberättelsen vara helt integrerad? Eller räcker det att de är kombinerade?

Hållbarhetsrapporteringen ska integreras i förvaltningsberättelsen i ett särskilt avsnitt för hållbarhet. Det finns en tydlig struktur för detta finns att hitta i ESRS 1 och vidare i ESRS 1 bilaga E och G.

Hur ser tidslinjen ut för företag med brutet räkenskapsår?

Företag med brutet räkenskapsår förväntas rapportera resultaten inom sex månader efter utgången av deras räkenskapsår.


Bolag som omfattas

Det står noterade SME:s. Är det ”endast” dessa som omfattas?

Ja, det är noterade små och medelstora bolag (SME:s) som kommer att omfattas, med undantag för mikrobolag (färre än 10 anställda).

Fundering om man omfattas – ska man se omsättning och antal anställda utifrån koncern med alla bolag inkluderade?

Rapporteringen ska täcka samma scope som den konsoliderade finansiella informationen. Moderbolaget av stora grupper ska rapportera för samtliga bolag inom koncernen.


Upplysningskrav / Disclosure Requirements

Vad är tidsplanen för publicering av de sektorspecifika standarderna?

De väntas till årsskiftet 2023/2024.

Vilka är de övriga obligatoriska (förutom 1, 2 och E1)?

Olika delar av de övriga standarderna kommer att vara obligatoriska då en del DR (disclosure requirement)s återfinns i annan EU lagstiftning, se ESRS 2 bilaga C. För bolag med minst 250 anställda är det även obligatorisk att redovisa ESRS S1 1-9.

Kommer ett ESRS-ramverk med alla 1 144 datapunkter att vara tillgängligt för alla företag för att se var deras luckor finns?

Nej. Det finns inget allmänt tillgängligt verktyg som vi känner till. Det finns en del konsultbolag som skapat sina egna lösningar. Position Green har utvecklat ett excel-baserat verktyg och har redan börjat arbeta med våra kunder baserat på den lösningen. Parallellt utvecklar vi också en mjukvarubaserad lösning som kommer att vara tillgänglig via vår plattform senare i år.

Hur många upplysningskrav och datapunkter är obligatoriska?

Hur många upplysningskrav och datapunkter är obligatoriska? Cirka 35 % av det totala scopet är obligatoriskt för alla företag som omfattas av direktivet. Övriga upplysningskrav är beroende av resultatet av den dubbla väsentlighetsanalysen.


GRI, andra standarder och ramverk

Vad innebär detta för GRI och kommer GRI inte att godkännas för rapportering enligt CSRD?

Det är svårt i dagsläget att säga hur utbredd rapporteringen enligt GRI kommer att vara framöver i och med införandet av standarden ESRS, som är en del av CSRD. Det är dock viktigt att skilja på ESRS, som är en lagstadgad standard och GRI som är en frivillig rapporteringsstandard.

Inom Europa förväntas ESRS ersätta mycket inom GRI-standarderna och andra ramverk. Vissa företag kan dock rapportera i linje med flera standarder under en viss tid, särskilt när det gäller branschspecifika eller enhetsspecifika standarder som inte passar väl in i ESRS-ramverket.

Kommer ESRS nu att bli den integrerade enda standarden i motsats till de befintliga ramverken för GRI, SBTi etc.?

Inom Europa förväntas det att ESRS kommer att ersätta mycket inom GRI-standarderna och andra ramverk. Vissa företag kan dock rapportera i linje med flera standarder under en viss tid, särskilt när det gäller branschspecifika eller enhetsspecifika standarder som inte passar väl in i ESRS-ramverket.

Hur bedöms nyttan med att rapportera enligt UN Global Compact nu när ESRS införs?

Inom Europa förväntas det att ESRS kommer att ersätta mycket inom andra ramverk. Det arbetet som finns för att göra sin UN Global Compact Communication of Progress kommer kunna användas till viss del i redovisningen enligt ESRS.

Vilken nytta har man av ISO-arbetet?

Den dokumentation som tas fram i ISO-arbetet kan vara till hjälp i företags dubbel väsentlighetsanalys. ISO-arbetet kan även vara ett bra sätt att hantera en del av företagets väsentliga frågor.


Väsentlighetsanalys enligt ESRS

Är det några skillnaderna mellan dubbel väsentlighet inom GRI och den väsentlighetsanalys-metodik som nu står i ESRS?

GRIs 2021 väsentlighetsanalys fokuserar enbart på den påverkan som företag har på människor och miljö, alltså den första delen av dubbel väsentlighetsanalysen. Den processen som föreskrivs i GRI för påverkan är detsamma för påverkan perspektivet i ESRS-metodiken. Den dubbla väsentlighetsanalysen har varit detsamma under de olika utkasten av ESRS standarderna dock har
bevisbördan blivit mindre. Enligt det senaste utkastet måste man nu bara beskriva varför man har valt bort en hel standard i sin väsentlighetsanalys.

Finns en standardiserad metod för dubbel väsentlighetsanalys? Vi har tidigare utgått från GRIs metod, är den relevant?

Ja, det finns en standardiserad metod för Double Materiality enligt ESRS. Mycket är influerat av GRIs metod för Impact Materiality, som grundas i processen som beskrivs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt att det finansiella perspektivet, Financial Materiality kan kännas igen från TCFD. Om man har uppdaterat sin väsentlighetsanalys enligt processen som beskrivs i GRI 2021 kan man då ha nytta av arbetet i sin dubbla väsentlighetsanalys.


Position Greens erbjudande kopplat till ESRS

Vad tänker ni att ni som extern aktör kan stötta bolag med kopplat till väsentlighetsanalysen framgent, givet att den ska vara löpande och integrerad i bolagets hållbarhetsstyrning snarare än en punktinsats som många bolag kört tidigare?

Nya omfattande krav innebär oundvikligen stora behov av externt expertstöd för många bolag. Våra experter stöttar er gärna i arbetet, vilket alltid sker i nära dialog och samarbete med våra kunder. Vi ser just nu enormt stor efterfrågan på rådgivning och utbildningsinsatser kopplat till ESRS. Många behöver hjälp att förstå hur de påverkas av kraven och vad de behöver göra. Våra rådgivare inom advisory arbetar för närvarande med att leda dubbla väsentlighetsanalyser, göra gap-analyser och företagsspecifika utbildningar.

Vår bedömning är också att marknaden för systemstöd kommer växa enormt i och med införandet av ESRS. De omfattande och detaljerade kraven kan likställas med stora mängder data som ska samlas in, därför kommer alla bolag som omfattas att behöva ett välutvecklat systemstöd. Vi har redan en pilot färdig och jobbar för fullt i vår produktutveckling för att skapa en så smidig och standardiserad lösning som möjligt för ESRS – både för väsentlighetsanalysen, insamling och konsolidering av data och exporten av resultatet. Ni hittar mer om våra olika erbjudanden och tjänster här.

Kommer det ytterligare utbildningstillfällen till hösten, alltså samma som den 14 april?

Ja! Håll er gärna uppdaterade kring detta genom att ta del av vårt nyhetsbrev samt titta in på vår hemsida under academy här, där vi löpande publicerar datum för kommande instruktörsledda utbildningar inom CSRD/ESRS.

0