Nytt exportsystem, CBAM, Ryska sanktionerna, Ursprungsregler, UKCA


Tulldagen – har du koll på kommande förändringar?

Just nu händer mycket inom områdena tull, internationell handel och transport. På Tulldagen får du information om kommande förändringar och hur du ska förbereda dig. I år tar vi bl.a. upp:

-Nytt exportsystem: Kommer införas under 2024 – vad innebär det?
– CBAM – Klimattullar på import till EU införs nu under hösten 2023. Vilka varor berörs? Hur ska systemet fungera och vad ska företag rapportera?
– Ursprungsregler: Hur fungerar kumulation av ursprung? Vad är PEM-reglerna och vad innebär egentligen de nya övergångsreglerna för PEM?
– Nya frihandelsavtal på gång: Nya Zeeland, Australien, Mercosur och Indien. Hur ser läget ut i förhandlingarna och när kan vi förvänta oss nya avtal?
Förenklad deklaration import: Införs under 2024 och innebär bl. a. att fler uppgifter ska lämnas.
– Digitoll: Norska tullen genomför digitalisering av sina tullprocesser. Hur påverkas svenska företag?
– Klimatpolitik ur ett transportperspektiv: Få koll på regeringens klimatpolitiska handlingsplan och hur transportbranschen påverkas.

Säkra din plats till Tulldagen 2023 så syns vi i Malmö den 17:e oktober!
>>För mer information och anmälan
Vi sänder även Tulldagen Online den 23:e november.
>>För mer information och anmälan


Upptäck ROSA – verktyget för ursprungsregler

EU har vidareutvecklat sitt verktyg ROSA (Rules of Origin Self-Assesment Tool). ROSA hjälper företag att avgöra om deras produkter klarar ursprungsreglerna som finns i EU:s alla frihandelsavtal. Genom att svara på enkla frågor och med förklarande texter får du hjälp att avgöra om ditt företags produkter har ursprung inom EU, och om mottagaren därmed kan få lägre tullavgifter vid import. Du får även information om vilka styrkande handlingar som behövs. >>Läs mer om ROSA och prova

Ny prislista handelsdokument 1 oktober

Handelskammaren utfärdar dagligen olika handelsdokument såsom Certificate of Origin och EUR1-certifikat till företag runt om i Sydsverige. Nu gör vi en justering av avgifterna för de handelsdokument vi utfärdar. Den nya prislistan gäller från och med den 1 oktober.
>>Du kan ta del av den här


NCTS fas 5 (transiteringar) skjuts fram

Tullverket meddelar att införandet av NCTS fas 5, systemet för transiteringar, skjuts fram till den 12 november. Införandet av NCTS fas 5 innebär en övergång till en helt ny teknisk plattform och att uppgiftslämningen till viss del blir ny. Den nya strukturen för uppgiftslämnande är uppbyggd i olika nivåer där fler uppgifter ska deklareras och vissa uppgifter kommer dessutom att vara uppdelade på flera dataelement. Tullverket uppmanar berörda aktörer att så fort som möjligt påbörja sina tester av NCTS fas 5. >>Läs mer om NCTS fas 5
>> Läs Tullverkets meddelande om nya datumet


UK fortsätter acceptera CE-märkningen

I början av augusti meddelade brittiska myndigheter att de kommer fortsätta acceptera CE-märkt gods vilket har varit ett önskemål från näringslivet. Tanken var att den nya brittiska UKCA-märkningen skulle börja gälla i början av 2025. Totalt omfattas 18 produktkategorier av beslutet. Mer information och vilka produkter som påverkas kan du läsa om på brittiska myndigheters hemsida. >>Läs mer

Använder du rätt leveransvillkor?

Leveransvillkoren reglerar bland annat fördelningen av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Under denna utbildning går vi igenom villkoren enligt Incoterms® 2020. Utbildningen hålls i Malmö respektive Växjö under hösten 2023.

Malmö den 27:e september
>>För mer information och anmälan
Växjö den 26:e oktober >>För mer information och anmälan


Sista chansen: Sök ersättning för Brexitkostnader

Fortfarande finns 150 000 000 kronor kvar i den s.k. Brexitjusteringsreserven varifrån svenska företag kan ansöka om ersättning för kostnader relaterade till Brexit. Det kan röra sig om konsult- och rådgivningstjänster t.ex. avseende nya handelsregler, produktgodkännande eller etableringskrav men även direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter. Under vissa förutsättningar kan även mässkostnader omfattas. Nu under hösten 2023 är den sista utlysningen ute så missa inte chansen att söka.

ESF-rådet arrangerar kostnadsfria digitala informationsmöten (1h), se nedan, där du som företag får en guidning i hur du ansöker och vilka kostnader man kan få ersättning för. För mer information och anmälan:
Digitalt informationstillfälle 30 augusti
Digitalt informationstillfälle 12 september


Svensk export ökar till Rysslands närområde – granskning inledd

I en artikel i Göteborgs-Posten belyses den ökade svenska exporten till flera länder i Rysslands närområde såsom Kazakstan, Georgien och Armenien. Samtidigt har Rysslands import från dessa länder ökat. Det förändrade handelsmönstret skulle kunna indikera att andra vägar väljs för att kringgå de införda sanktionerna.
>>Läs artikeln Svensk export till Rysslands grannar rusar
Regeringen har med anledning av detta gett Kommerskollegium i uppdrag att kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde.
>>Läs mer om kartläggningen


11:e sanktionspaketet mot Ryssland

EU har antagit sitt elfte sanktionspaket mot Ryssland. Paketet innehåller bland annat nya verktyg för att hantera kringgående av sanktionerna, förbud mot transitering via Ryssland av vissa varor, nya enheter på sanktionslistan bl.a. i Kina, Uzbekistan, Förenade Arabemiraten, Syrien och Armenien men även exportförbud av nya varugrupper. EU har även förenklat listan med industriprodukter som omfattas av exportförbud.
>>Läs mer om senaste sanktionspaketet
>>Till Kommerskollegiums samlingssida om de ryska sanktionerna

Rapport & Podd: Russia᾽s War Against Ukraine and the West: The First Year

Under sommaren släppte FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, en rapport där de försökt identifiera de viktigaste konsekvenserna, politiska, ekonomiska och militära, från tiden efter den ryska invasionen. En av slutsatserna är att oavsett hur kriget utvecklas kommer Rysslands konfrontation med Väst att bli långvarig. >>Läs rapporten i sin helhet.
Du kan även ta del av slutsatserna i den poddserie som utgår från rapporten och där författarna från FOI berättar mer. Serien är på engelska och består av fyra avsnitt: Russia’s war – the background, Russia’s war – the economy and defence industry, Russia’s war – military capability och Russia’s war – the neighbours. >>Till poddserien Russia’s War


Vägledningar för CBAM, gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

Nu har EU släppt detaljerade vägledningar för importörer och tillverkare i tredje land som påverkas av CBAM. Den nya lagstiftningen innebär att vissa varor som importeras till EU kommer att betala en koldioxidtull. CBAM träder i kraft fullt ut den 1 januari 2026 men redan den 1 oktober i år blir importörer av de varor som omfattas rapporteringsskyldiga.
>>Mer information och länkar till vägledningarna på EU:s hemsida.
Tullverket har sammanställt information på sin hemsida kring hur du deklarerar koldioxidskatten i din importdeklaration. >>Läs mer
Svenska finansdepartementet har även sammanställt information om CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) på sin hemsida.
>>Läs mer och ta del av material om CBAM på Finansdepartementets hemsida


Momsutbildning för företag med internationell handel

En heldagsutbildning där du lär dig hur moms vid gränsöverskridande handel ska hanteras. Utbildningen kommer att ha fokus på momshantering vid varuhandel men även beröra vissa tjänster kopplade till varuhandel exempelvis förmedling, transporter, monteringsleveranser och bearbetning. Vi berör även frågor kopplade till när en skyldighet att registrera sig för mervärdesskatt i ett annat land uppkommer. >>För mer information och anmälan

Förslag på omfattande ny Tullagstiftning inom EU

EU kommissionen har lagt fram ett omfattande reformförslag av nuvarande tullagstiftning. Kommissionen ser ett behov av att förenkla tullprocesserna för näringslivet, anpassa sig till de ökade varuvolymerna som importeras via e-handel samt ökade krav att Tullverken ska kontrollera olika produktstandarder vid gränspasseringen. >>Ta del av EU-kommissionens förslag
Den 3 oktober kan du även delta på vårt webbinarium ”EU:s förslag till ny tullagstiftning: Förenklingar, nytt tulldatasystem och e-handelsanpassningar” där vi går igenom det viktigaste innehållet i reformförslaget och hur företag kan förbereda sig redan nu. Vi belyser bland annat det nya begreppet ”Trusted and Check´traders”.
>>För mer information och anmälan


EU-USA: Förhandlingar om kritiska mineraler

EU har inlett förhandlingar med USA om ett avtal kring kritiska mineraler. Bakgrunden är det amerikanska lagförslaget IRA (Inflation Reduction Act) som bland annat innehåller skattelättnader vid inköp av batterifordon. Förutsättningen för att få stödet är att fordonet ska vara utrustat med ett batteri vars kritiska mineralinnehåll åtminstone delvis har återvunnits i Nordamerika eller utvunnits och bearbetats i USA eller ett land med vilket USA har ett frihandelsavtal eller ett avtal om kritiska mineraler. För att företag i EU inte ska uteslutas från amerikanska fordonsindustrins leveranskedjor inleder EU därför förhandlingar kring ett avtal om kritiska mineraler. >>Läs mer


Kina inför exportbegränsningar på metaller

Kina har beslutat att införa exportbegränsningar av metallerna gallium och germanium. Detta är metaller som används vid tillverkning av halvledare.
>>Läs mer på Europaportalens hemsida.
Inom EU pågår nu en riktad satsning för att öka tillverkningen inom EU av halvledare, framförallt för att minska beroendet från länder i Asien. Målet är att EU ska producera 20 procent av världens halvledare till 2030. >>Läs mer


EU:s förslag till strategi för ökad ekonomisk säkerhet

Ökade geopolitiska spänningar och större geostrategisk och geoekonomisk konkurrens, liksom coronapandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina, gör att EU nu lagt fram ett förslag till strategi för ekonomisk säkerhet. Detta för att kunna hantera de risker som kan uppstå av vissa ekonomiska beroenden. EU föreslår bland annat utökade kontroller av europeiska företags investeringar utomlands och identifiering av tekniker som bedöms som särskilt känsliga (bl.a. viss teknik inom AI och kvantdatorer, halvledare). För de identifierade teknikerna kan fler exportkontrollåtgärder komma men även begränsningar av utländska direktinvesteringar i dessa sektorer kan bli aktuella.
>>Läs mer om EU:s strategi för ökad ekonomisk säkerhet

Indien

Exportkreditnämnden, EKN, har uppdaterat sin landriskanalys över Indien. Landet förväntas fortsätta ha stark tillväxt och klättra från världens sjätte till tredje största ekonomi. Indien genomför även en rad viktiga reformer för att stärka sin konkurrenskraft.
>>Läs mer i EKN:s landriskanalys
Time for India – Malmö: Vill du utveckla dina affärer i Indien? Den 6 september anordnas ett kostnadsfritt frukostseminarium i Malmö där du får en uppdatering kring Indien, affärsklimatet och affärsmöjligheter. På plats är representanter från Svenska ambassaden i New Dehli, Generalkonsulatet i Mumbai, Business Sweden, Svenska Handelskammaren i Indien, Sweden India Business Council, Invest India, och Indiens ambassad i Stockholm.
>> För mer information och anmälan


Ny EU-lagstiftning kring utländska subventioner

EU har antagit en ny förordning om utländska subventioner som börjar tillämpas från och med den 12 juli 2023. För företag innebär det att man från och med den 12 oktober 2023 måste anmäla koncentrationer vid förvärv av företag inom EU, samt deltagande i offentliga upphandlingsförfaranden som involverar utländska ekonomiska bidrag och som uppnår vissa tröskelvärden. >>Mer om lagstiftningen i pressmeddelandet och på den dedikerade sidan för Foreign Subsidies Regulation.

Nytt frihandelsavtal med Nya Zeeland

EU och Nya Zeeland har nått en överenskommelse och därmed slutfört sina förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal. Innan avtalet kan träda i kraft, vilket förväntas ske under 2024, ska det godkännas inom EU av EU-parlamentet och Rådet. Även i Nya Zeeland måste avtalet ratificeras innan det kan träda i kraft.
>>Läs mer om avtalet


Ny lista med Tullfria insatsvaror

Från den 1 juli gäller en ny lista för insatsvaror som kan importeras tullfritt till EU. Listan omfattar råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller tillverkas inom EU i tillräcklig utsträckning. Listan uppdateras regelbundet och företag kan ansöka om att få insatsvaror som uppfyller vissa villkor uppsatta på listan. >>Läs mer om nya listan och hur man kan ansöka på Kommerskollegiums hemsida


EU:s portal Access2Procurement: Nytt land USA

EU håller på att utveckla sin Access2Market-portal med en funktion där företag kan söka information om offentlig upphandling i olika länder. Senaste landet i portalen med information om aktuella upphandlingar är USA. >>Till portalen

Nya Maskinförordningen

Den nya maskinförordningen som ersätter tidigare direktiv är nu publicerad och kommer att börja gälla den 14 januari 2027.
>>Ta del av lagtexten


Uppdaterade riktlinjer OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande

På senare år har förväntningar ökat alltmer på företag att arbeta med mänskliga rättigheter, miljö och klimat. OECD:s riktlinjer för multinationella företag om ansvarfullt företagande utgör tillsammans med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter standarder på området. Nu har OECD uppdaterat sina riktlinjer för första gången på tolv år. ETI Sverige har i en artikel sammanfattat några av de viktigaste ändringarna kopplade till företags leverantörsarbete.
>>Läs ETI Sverige:s artikel ”Vad säger OECD:s nya riktlinjer om företags leverantörsarbete?”


Klimatomställning & transporter – detta händer i Asien

Missa inta att lyssna till Mattias Goldman, en av Sveriges mest tongivande hållbarhetprofiler, som berättar vad som händer med klimatomställningen i Asien, med fokus på transporter. >>För mer information och anmälan

Kostnadsfria Hållbarhetskurser online

FN:s Global Compact har tagit fram ett antal kostnadsfria onlinekurser för att stötta små och medelstora (SME) företag i sitt hållbarhetsarbete. Kurserna ger vägledning till hur SME-företag kan integrera hållbarhetsstrategier i sin verksamhet och öka tillväxten trots att SME-företag har mindre resurser än storföretag. Kurserna är kostnadsfria och man kan ta del av dem oavsett om man är medlem eller ej. >>Till kurserna


Japan: Green Cluster/SME Mission

The EU-Japan Centre invite EU-based SME’s to a new edition of the Green Cluster/SME Mission in February 2024. Selected SMEs will be taken to Tokyo and the Centre will cover the exhibition costs as well as provide a 600€ grant to participants.

The Green Cluster/SME Mission will be organised along the Decarbonisation Expo in Tokyo, Japan. The Centre will cover access to the trade fair and any other fees related to B2B event (translation, flyers, follow-up). Selected participants will still need to cover their flight tickets and accommodation costs.

Please find the details to apply see: Application form and Detailed information.
Deadline for applications: 30 October 2023


Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet till din inkorg? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.

0