Handelskammaren och den gröna omställningen

I viss media har några aktörer antytt att Sydsvenska Handelskammaren skulle ifrågasätta delar av den gröna omställningen. Det är givetvis helt felaktigt. Tvärtom är vi oroliga att omställningen, bland annat på grund av effektbrist i södra Sverige, inte kan gå tillräckligt fort. Det görs stora gröna satsningar bland företagen i södra Sverige som tyvärr sällan får den uppmärksamhet de förtjänar.

Dessvärre är det också många av våra medlemsföretag som vittnar om problem med gröna investeringar på grund av att det helt enkelt inte finns eleffekt tillräckligt i vårt elprisområde SE4. För att komma tillrätta med detta menar vi att vi behöver all effekt vi kan få så fort som möjligt, såväl vindkraft som planerbar elproduktion såsom exempelvis kärnkraft. Här finns inget motsatsförhållande mellan kraftslagen och vi har bland annat haft dialog med kommuner som mer eller mindre slentrianmässigt säger nej till etableringar av vindkraftsparker för att försöka övertyga dem om att vi behöver dessa investeringar. Handelskammarens hållbarhetsarbete bygger på att hela landet har likvärdig tillgång till el.

Jag har förstått att bakgrunden till de missuppfattningar som förekommit i media är några rapporter som det av oss nyligen lanserades Skandinaviska Policyinstitutet presenterat. Institutet är en oberoende stiftelse med egen finansiering. Syftet är att studera aktuella samhällsfrågor utifrån perspektiv från forskare och näringsliv.

Sydsvenska Handelskammaren är instiftare, det vill säga har startat institutet. Bakgrunden är att det är frågor som bedrivs bättre med separat finansiering och organiseras i en separat och oberoende stiftelse. Institutet driver därför sin verksamhet oberoende och utifrån sina syften.

Policyinstitutet arbetar från start med tre projekt.

  • Självförsörjning och utanförskap
  • Industripolitik och omställning
  • Rikets styrning och effektiva regler

Det gemensamma är att de handlar om hur staten och övrig offentlig sektor förhåller sig till och hanterar samhällsfrågor.

Det är högt prioriterat att samhället klarar den gröna omställningen. Staten gör nu stora åtaganden i ett fåtal projekt. Omfattningen på satsningar där statligt ägande är inblandat är 400 miljarder, vilket exempelvis är mer än satsningen på höghastighetstågen. Frågeställningen är om staten och dess helägda bolag verkligen bidrar till detta och hur det påverkar tillgång och priser på el i Sverige, som är avgörande för hela landets omställning. Syftet är att analysera detta och stimulera diskussion. Att dessa frågor är viktiga att analysera visas också i att många aktörer finansierar ovan nämnda studier, däribland Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Axel och Margret AX:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt en bred krets av privatpersoner såsom Rune Andersson, Mats Arnhög, Lars Backsell, Carl Bennet, Christer Gardell, Anders Lindström och Sven Salén

Malmö den 22 november 2023

Stephan Müchler
VD

0