Internationellt Nyhetsbrev: CBAM, Nya PEM-regler, Kina, Nya dataflödesregleringar


Handelsdokument öppettider över Jul, Nyår & Trettondagsafton

Vardagar i veckorna 51, 52 och 1 behandlas dina handelsdokument som vanligt d v s 9.00-15.30 antingen via vårt digitala ansökningssystem CERTIATA® Plus eller över disk i Malmö. Fredagen den 5:e januari (Trettondagsafton) behandlar vi handelsdokument 9.00-12.00. Observera att tidsbokning alltid krävs på våra kontor i Halmstad och Växjö. Vi önskar alla en God Jul & Gott Nytt år!

Prislista handelsdokument 2024

Nu finns vår prislista 2024 tillgänglig för de handelsdokument som vi legaliserar. Handelskammaren utfärdar Certificate of Origin, EUR1, ATA-carneter och en del andra handelsdokument som kan krävas vid internationell handel. Vi har även blanketter (ATR, EUR1, Certificate of Origin, CMR) till försäljning. Som vanligt erhåller du rabatt om ditt företag är medlem i Handelskammaren.


Vinnare på Tulldagen från Gasporox och Nissma Montering

Den 17 oktober gick Tulldagen i Malmö av stapeln och bland årets 300 deltagare fanns flera som deltog för första gången. Två av dem blev vinnare i vår montertävling där vinsten var ett års deltagande i vårt nätverk Trade Network. Vi säger ett stort grattis till Daniel Wapner, Gasporox och Anna Sandor, Nissma Montering.
>>Läs artikeln med vinnarna


Nya tullstatistiska nummer

EU har nu publicerat information om nya tulltaxenummer som börjar gälla den 1 januari 2024. Bland annat tillkommer, eller sker förändringar av, tullstatistiska nummer i följande kapitel 8, 15, 20, 39, 50, 56, 70, 90 och 94. >>Läs mer

Nya PEM-regler

Nu har samtliga länder i den så kallade PEM-konventionen antagit de nya moderniserade reglerna. De ska börja gälla i samtliga länder den 1 januari 2025. De moderniserade ursprungsreglerna är mer flexibla och innebär bland annat en ökad toleransnivå av icke-ursprungsmaterial från 10% till 15%. Det nya regelverket öppnar även för möjligheten att använda elektroniska ursprungsbevis. >>Läs mer


CBAM-systemet

I januari är det dags att lämna den första CBAM-rapporten som omfattar importer under kvartal fyra 2023. På Tullverkets hemsida kan du läsa mer om hur du registrerar dig i EU-kommissionens portal och hur du får tillgång till CBAM-systemet via Tullverkets e-tjänster.
>>Läs mer om CBAM-systemet på Tullverkets hemsida.
Håll dig även uppdaterad via Naturvårdsverkets hemsida. Där hittar du bland annat vägledningar kring CBAM. >>Till Naturvårdsverkets hemsida


Nytt gränsvärde för tullvärdesdeklaration

Från den 1 januari 2024 ska företag lämna en s k tullvärdedeklaration direkt i importdeklarationen om tullvärdet överstiger den nya värdegränsen 231 666 kronor. Den nya värdegränsen gäller från 1 januari 2024. Företag med återkommande importer kan ansöka om en s k generell tullvärdedeklaration och får då ett beslut från Tullverket som kan anges i importdeklarationen.
>>Läs Tullverkets tillkännagivande
>>Läs mer om tullvärdedeklaration


GSP-systemet förlängs

Nuvarande GSP-systemet, som skulle upphört vid årsskiftet och ersatts av ett nytt, har blivit förlängt till slutet av 2027.
>>Läs mer om beslutet
GSP är det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna. Systemet innebär att varor med ursprung i ett GSP-land kan få förmånsbehandling när företag importerar dem till EU. Däremot får inte varor med ursprung i EU någon förmånsbehandling när EU-företag exporterar dem till ett GSP-land. >>Läs mer på Tullverkets hemsida


EU förhandlar nya avtal kring dataflöden

Nu är EU och Japan ett steg närmare en överenskommelse kring dataflöden som ska integreras i parternas frihandelsavtal. Liknande överenskommelser förhandlas även med Sydkorea och Singapore. För företag innebär detta stora lättnader då man exempelvis slipper skyldigheten att fysiskt lagra sina datauppgifter lokalt. I dagsläget är företag tvungna att bygga och underhålla datalagringsanläggningar på flera platser och duplicera de data som används. Med avtalet försvinner sådana krav.
>>Läs mer


Kina ansluter sig till Apostillekonventionen

I början av november trädde Kinas anslutning till Apostillekonventionen i kraft. Detta underlättar för svenska företag som behöver få myndighetsdokument godkända och accepterade av Kina. Det kan gälla bland annat registreringsbevis, varumärkescertifikat och CE-märkningsintyg.
>>Läs mer i en artikel på Setterwalls hemsida

Kina skärper lagstiftning kring data

Kina har de senaste åren alltmer skärpt sin lagstiftning kring dataflöden. PIPL (Personal Information Protection Law), CSL (Cyber Security Law) och DSL (Data Security Law) är några viktiga lagstiftningar som svenska företag verksamma i Kina behöver beakta och sätta sig in i hur det påverkar deras verksamhet och möjlighet att skicka data från Kina till Sverige. Setterwalls Advokatbyrå har beskrivit den senaste utvecklingen på området. >>Läs artikeln ”Data Compliance i Kina”


Hur påverkas svenska företags affärer i ett Kina i ständig förändring?

Bilden av Kina har förändrats de senaste åren. Både Kinas egen bild av sin situation och position i omvärlden, men också omvärldens bild av Kina. Hur möter ett svenskt bolag på plats dessa bilder och hur påverkar det affären? Lyssna till Mats Harborn under ett seminarium i Malmö den 18:e december. Mats har varit verksam i Kina sedan 1980-talet. >>För mer information och anmälan


EU:s förslag på reform av tullagstiftningen

I senaste Tullpodden berättar Stefan Björkencrona, Tullverket, om EU:s förslag till ny tullagstiftning och hur man inom EU arbetar med den. Vad kommer den att innebära för företag? Hur kan företag förbereda sig redan nu? >>Till Tullpodden

Tullsamarbetet med Åland upphör

Från och med årsskiftet upphör gränstullsamarbetet mellan Åland och Sverige. Idag har åländska tullen hanterat tulldeklarationer för varor som transporteras mellan Åland och Sverige. När Sverige nu går över till det nya importsystemet TESS och fasar ut nuvarande TDS-systemet upphör detta samarbete och svenska Tullverket kommer ta över denna hantering. >>Läs mer


EU:s handelsavtal värda över 2 biljoner euro

I EU-kommissionens senaste rapport över handelspolitiken konstateras att EU:s frihandelsavtal under 2022 motsvarade handel med varor för 2,4 biljoner euro. De länder EU har frihandelsavtal med och som vi handlar mest med är Storbritannien, Schweiz och Norge. Tack vara handelsavtal har bland annat exporten till Sydkorea ökat med i genomsnitt 6% per år sedan 2012 och exporten till Kanada har ökat med i genomsnitt 7,7% per år sedan 2018. Värt att notera är att exporten av mejeriprodukter till Kanada ökat med hela 54% under hela perioden. Till Vietnam har EU:s export ökat i genomsnitt med 20% per år sedan 2020.
>>Läs sammanfattning på Europortalens hemsida.
Rapporten i sin helhet kan laddas ner på EU kommissionens hemsida


Nedskrivning av EU:s ekonomiska prognoser

I sin senaste ekonomiska prognos konstaterar EU-kommissionen att den höga inflationen och Centralbankernas höjda räntor har haft större negativ påverkan än man tidigare bedömt. De justerar därför ner sin tillväxtprognos för unionen. Sverige bedöms bli det enda medlemslandet vars BNP kommer att krympa nästa år samtidigt som svensk arbetslöshet förväntas stiga till den tredje högsta i unionen. >>Läs Europaportalens sammanfattning
Ta del av prognosen i sin helhet. >>Läs ”Autumn 2023 Economic Forecast”

Handelsavtalet med Nya Zeeland ett steg närmare

I slutet av november godkände Europaparlamentet och Europeiska rådet det färdigförhandlade frihandelsavtalet med Nya Zeeland. I mitten av 2024 förväntas avtalet även ratificeras av Nya Zeeland och kan därefter träda i kraft.
>>Läs pressmeddelandet från Europeiska rådet
>>Läs pressmeddelande från Europaparlamentet


86 miljoner förfalskade varor stoppade 2022

Under 2022 beslagtog EU 86 miljoner förfalskade varor. Värdet på dessa varor motsvarar över 2 biljoner euro. Framför allt rör det sig om spel, förpackningsmaterial, leksaker, cigaretter och CD/DVD.
Likt tidigare år kommer merparten av de förfalskade varorna främst från Kina, följt av Turkiet och Hongkong. Från Turkiet kommer mycket kläder och från Hongkong framför allt mobiltelefonstillbehör. >>Läs mer

ISP utsedd till ny granskningsmyndighet

Den 1 december trädde den nya lagen kring utländska direktinvesteringar i kraft. Den innebär att investeringar i svenska företag inom vissa säkerhetsmässigt viktiga sektorer kommer att behöva granskas och godkännas. I början av november utsågs Inspektionen för strategiska produkter (ISP) till Sveriges granskningsmyndighet.
>>Läs mer i regeringens pressmeddelande
Setterwalls Advokatbyrå har skrivit två artiklar där de beskriver mer vad den nya lagstiftningen kan innebära för svenska företag och vilka branscher som berörs.
Artikeln ”Säkerhetsskyddslagen – Skyldigheter för säkerhetskänsliga verksamheter”
Artikeln ”Sveriges FDI-regelverk – Skyldigheter för svenska och utländska investerare”


Ekodesignslagstiftning

Europaparlamentet och Europeiska rådet har nått en preliminär överenskommelse om en ny förordning om Ekodesign. Överenskommelsen ska nu godkännas av parlamentet och rådet. Det nya förslaget innebär att fler produkter kommer att omfattas av ekodesign-lagstiftningen. Den stora skillnaden gentemot nuvarande direktiv är att produkterna inte enbart ska vara energi- och resurseffektiva, utan det kommer även ställas utökade krav på att de ska vara mer hållbara, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara och återvinningsbara. Det kommer även införas ett nytt digitalt produktpass som ska informera konsumenterna om produktens miljöhållbarhet.
>>Läs mer

EU:s AI-lagstiftning

Rådet och Europaparlamentet har nu nått en preliminär överenskommelse i förhandlingarna om en ny EU-lagstiftning kring AI. Detta är den första AI-lagstiftningen i världen. Lagstiftningen syftar till att säkra att AI-system som placeras på EU:s inre marknad ska vara säkra och respektera fundamentala rättigheter och värderingar inom EU. Ju högre risker med ett AI-system desto hårdare kommer regleringen att vara inom EU. Vissa typer av AI-system ska inte vara tillåtna. >>Läs mer om överenskommelsen. Mer om EU:s

Rapport ”Overcoming the hurdles to integrating sustainability into business strategy”

Ta del av Deloittes rapport ”Overcoming the hurdles to integrating sustainability into business strategy” där de genom intervjuer med olika företagsledare världen över undersökt utmaningarna man ser med att integrera hållbarhet i sina affärsstrategier. I rapporten framkommer att det är mycket i omvärlden som kräver fokus vilket kan leda till att de strategiska hållbarhetsfrågorna anpassas till att uppfylla regulatoriska krav på hållbarhetsrapportering men inte mer. Omvärldsfaktorer som nämns är ökade geopolitiska spänningar, kriget mellan Ryssland och Ukraina, energikris och en snabb teknologisk utveckling. >>Läs insikterna från rapporten


Internationellt Nyhetsbrevet summerar de senaste händelserna inom handel. Vill du ha nyhetsbrevet till din inkorg? Fyll i dina uppgifter i boxen nedan.

0