Angående tillstånd att uppföra vindkraftsproduktion till havs

Skrivelsen skickades in till Klimat- och näringslivsdepartementet, Statssekreterare Johan Stuart och Statssekreterare Sara Modig 2024-01-19.


KN2023/00909 Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindpark Triton i sydvästra Östersjön

KN2023/01063 Ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken Skåne Havsvindpark.


Sydsvenska Handelskammaren företräder det samlade näringslivet i södra Sverige och följer på nära håll frågan om effektförsörjning.

Elområde SE4 är som bekant Europas sämst balanserade region. Nyligen publicerade entso-e sin winter outlook 2023/24 vilket bekräftar detta. SE4 saknar 0,8 GW (net generating power vs highest demand) och även SE3 har negativ balans. Detta är unikt i Europa och innebär en allvarlig utmaning inte bara genom risk för bortkoppling. Självförsörjningsgraden i området är 15% (inbegripet Öresundsverket) vilket innebär mycket begränsat eget handlingsutrymme att hantera situationen. Denna sårbara situation har implikationer för rikets säkerhet och innebär också att näringslivets tillväxt förhindras. Därmed blir det svårt att nå målsättningar kring klimatomställning och långsiktig konkurrenskraft.

Handelskammarens bedömning att detta hämmar tillväxten bekräftas av rapporter från både Tillväxtverket (juli 2023) och Nordeas senaste prognos där sydsvensk tillväxt är betydligt sämre än rikets genomsnitt, vilket Nordea kopplar samman med energipriserna.

Svenska Kraftnäts Nätutvecklingsplan 2024-2033 som publicerades 4 december 2023 bekräftar en allvarlig situation. I planen redovisas total volym för ansökningar om ny förbrukning per elområde. I hela landet rör det sig om 20500 MW. I elområde SE4 summerar ansökningarna till noll (0) MW.

Bakgrunden till detta är att både höga priser och det faktum att företag får besked att de inte kan tilldelas effekt före 2030. Ansökningar om ny effekt uteblir därför. Inte ens enstaka megawatt finns att tillgå på flera håll i SE4.

Sammantaget summerar detta till en unik och mycket allvarlig situation för samhällets grundfunktion och för svensk tillväxt.

Redan före 2030 finns alltså ett mycket stort behov av insatser. Skånes effektkommission har arbetat fram åtgärder som är möjliga att realisera under 20-talet. Liknade arbete pågår i fler län inom elområdet.  Helt centralt är att tillföra ny effektproduktion.

Rubricerade projekt ligger för beslut hos regeringen. Handelskammaren bedömer att denna produktion – och flera kommande projekt – är helt nödvändig för att hantera en mycket allvarlig situation för svensk effektförsörjning.

Den svenska modellen innebär att dessa projekt är delvis överlappande. Handelskammaren har lämnat yttrande kring arbetet med att övergå till en anbudsmodell som flertalet övriga länder använder. Men under tiden är det viktigt att projekt kan ges tillåtlighet att påbörjas. Det är prioriterat att det kommer fram effektproduktion så snart som möjligt och med så stor kapacitet som möjligt.

Handelskammaren yrkar därför att regeringen skyndsamt beviljar tillåtlighet för sådan havsvindproduktion som rubricerande ärenden representerar. För tids vinnande kan ett sådant beslut villkoras med att utformning kan påverkas av fortsatt beredning från (främst) Försvarsmakten.

Att det snabbt kommer beslut om expansion av effektutbudet är i sig viktigt för att näringslivet skall kunna planera för nya investeringar.

0