Initiativ vi stödjer

Hållbarhet och långsiktighet är en viktig aspekt för Handelskammaren och näringslivet. Handelskammaren ställer sig därför bakom och arbetar mer aktivt med flera av de initiativ som lyfter hållbarhet och klimat. Nedan presenterar vi initiativen och hur vi arbetar med dessa.

Externa projekt

Agenda 2030

Agenda 2030 och FN:s 17 hållbarhetsmål introducerades 2015 och är en handlingsplan och kompass för världens länder och aktörer att arbeta med. Näringslivet spelar en viktig roll i att uppnå målen och vi ställer oss därför bakom Agenda 2030 och de 17 målen. Vi använder målen för att kartlägga vår verksamhets hållbarhetsarbete, integrera i olika projekt samt håller utbildningar och föreläsningar inom området.  

UN Global Compact

Handelskammaren har signerat UN Global Compact, världens största företagsinitiativ inom hållbarhet med över 10 000 verksamheter och 3 000 organisationer från 163 länder anslutna. Handelskammaren ställer sig bakom de tio principerna, och ser de som en självklarhet för företag att ta hänsyn till dem. Vår största möjlighet till påverkan är att lyfta dessa områden i vår verksamhet genom event, workshops, utbildningar och information.

The Chamber Climate Coalition

Handelskammaren har även signerat The Chamber Climate Coalition som lanserades 2019 för att mobilisera företagsledare att agera på klimatförändringarna. Initiativet kom från ICC, International Chamber of Commerce, och har idag över 2 000 signatärer. Genom att delta i initiativet åtar sig Handelskammaren att lyfta klimatförändringarna i sitt företagsnätverk samt erbjuda tjänster och event kring att arbeta med klimatfrågan.

Fossilfritt Sverige

Vi ställer oss bakom Fossilfritt Sverige som är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Fossilfritt Sverige har tagit fram 22 färdplaner som presenterar förslag till hur vi kan nå fossilfrihet inom näringslivet. Handelskammaren tillsammans med Fossilfritt Sverige bjuder in till rundabordssamtal för det sydsvenska näringslivet att driva frågan vidare.  

0