Vår hållbarhetspolicy

Hållbarhet och långsiktighet är något som alltid varit viktigt för oss. Tillsammans med våra medarbetare och medlemmar vill vi skapa förutsättningar för att göra Sydsverige till en bättre plats för affärer, människor och planet. Hur vi ämnar åstadkomma detta hittar du i vår hållbarhetspolicy.

Handelskammaren vill bidra till en hållbar utveckling för vår region, nation och omvärld. Sedan mer än 20 år tillbaka har vi engagerat oss i miljöfrågor, bland annat var vi världens första miljöcertifierade Handelskammare enligt ISO 14 001. Tillsammans med våra medlemsföretag och våra medarbetare vill vi skapa förutsättningar för att göra Sydsverige till en långsiktigt hållbar plats för människor och affärer.

År 2015 enades världens länder inom FN om 17 mål – Agenda 2030 – för hållbar utveckling att gälla samtliga aktörer och länder. Att skapa en långsiktigt hållbar miljö är för oss en självklarhet och vi har därför kopplat vår verksamhet och vårt arbete till dessa utvecklingsmål.

2019 genomförde vi en kartläggning av vår verksamhet enligt Agenda 2030. Denna kom under 2021 att konkretiseras. Vår hållbarhetspolicy baseras på denna kartläggning/strategi.  

Hållbarhetsarbetet omfattar hela verksamheten, såväl det externa som det interna arbetet. Som Handelskammare har vi störst möjlighet att påverka externt i de policyfrågor, nätverksevent och samarbeten vi genomför.

Läs mer om vår Hållbarhetsrapportering i vår Årsredovisning.

Hållbar samhällsutveckling

Vision: Säkerställa att Sydsverige är en långsiktigt hållbar plats för människor och affärer.

 • Genom vårt policyarbete strävar vi efter att lyfta hållbarhetsaspekterna i linje med Agenda 2030.
 • Vi fortsätter att driva frågorna för ett jämställt näringsliv och samhälle med mångfald som en självklarhet.
 • Vi utgår ifrån ett objektivt vetenskapligt väl belagt perspektiv i vårt hållbarhetsarbete.
 • Vi synliggör bra exempel från näringslivet som inspirerar och visar på hur företag arbetar med hållbarhet. Detta kan ske bland annat via vår tidning, hemsida, sociala medier och event.
 • Vi strävar efter goda samarbeten med myndigheter, samhälle, näringsliv och privatpersoner.
 • Vi erbjuder event och arrangemang om hållbarhet med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
 • Vi genomför projekt och event med hållbarhet som utgångspunkt.

Hållbar arbetsmiljö och verksamhet

Vision: Inkluderande, attraktiv och inspirerande arbetsplats

 • Vi erkänner alla människors lika värde och bemöter var och en med respekt oavsett kön, sexuell läggning, ålder, religion, etnicitet, könsidentitet, social bakgrund eller funktionsvariation. Vi har nolltolerans mot diskriminering och mobbning.
 • Vi sträva efter en god arbetsmiljö och goda relationer mellan alla som arbetar i och med verksamheten.
 • Vi vill skapa förutsättningarna för en inkluderande och trygg arbetsmiljö för samtliga medarbetare.
 • Vi vill främja välmående genom friskvård och andra hälsoaktiviteter.
 • Vi visar hänsyn till miljö och strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan.
 • Vi ser över inköp och väljer i största möjliga mån hållbara alternativ.
 • Vi har nolltolerans mot mutor och korruption.
 • Vi uppmuntrar hållbara resealternativ.
 • Vi vill kontinuerligt arbete med förbättringar och utveckling av vårt hållbarhetsarbete.

Roller och ansvar

VD fastställer i samråd med medarbetarna hållbarhetspolicyn och tillhörande ambitioner samt beslutar om det ska ske revideringar.

VD har det yttersta ansvaret för att hållbarhetspolicyn följs och att den kommuniceras till medarbetare internt.

Medarbetarna har varit delaktiga i processen att ta fram hållbarhetsstrategin, vilken hållbarhetspolicyn är baserad på. De har en viktig uppgift att säkerställa att policyn följs och få den utbildning de behöver. Vidare skall organisationen internt främja feedback och återkoppling på förbättringar och justeringar.

Hållbarhetspolicyn och strategin ska årligen följas upp, utvärderas och vid behov revideras. Det ska även sammanställas en hållbarhetsredovisning årligen som en integrerad del i Handelskammarens årsredovisning.

0