Trafikverkets förslag på investeringar till 2025: Kommentar från Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Trafikverket
presenterade idag sitt förslag på investeringar i vägar och järnväg fram till
2025. Förslaget skall nu på remiss, men Handelskammaren har sedan länge
bidragit med synpunkter på prioriteringarna.


Förslagets innehåll är till stora delar känt sedan tidigare, men det finns
flera frågor som behöver utredas innan regeringen fattar sitt beslut senare i
år, säger Per Tryding, vice VD på Handelskammaren.


godssidan underskattas transittrafiken genom Skåne, bland annat tar planen inte
höjd för Femarnförbindelsen som faktiskt öppnar mitt i planperioden. Att Skåne
blir en flaskhals för Nordisk export kommer tillsammans med ökad Östersjöhandel
också att öka trycket i Sydost inte minst Blekinge. Här behövs förstärkningar. Sedan
har vi ett antal viktiga pendlingsstråk som är enormt viktiga för näringslivets
kompetens. Vi vet att stora lokala arbetsmarknader driver tillväxt. Vi måste
bygga samman Helsingborg och Halmstad, nordöstra Skåne behöver förtätas och
kopplas ihop med övriga Skåne och Blekinge. I Småland finns relationen
Växjö-Kalmar.


Detta är lågt hängande frukter. Att inte satsa mer nu är att säga nej till
pengar i form av tillväxt, säger Per Tryding.

Tempot
i E22 genom Blekinge och Kalmar oroar. – Här har regionerna hittills levt upp
bra till sin del av ansvaret och regeringen måste ta sin del nu. Sedan måste vi
redan planera för nya fasta förbindelser över bland annat Öresund. Planen måste
inrymma mer konkret arbete med förberedelserna för Helsingborg-Helsingör.


Vid en snabb analys är det detta som sticker ut, men vi kommer såklart följa
detta noga framöver, sammanfattar Per Tryding

För
ytterligare kommentarer, vänligen kontakta Handelskammaren, Lisa Jedlid eller
Per Tryding, 040-690 24 00

0