Remissvar angående SOU 2017:13 Finansiering av infrastruktur med privat kapital?

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren (Handelskammaren) delar kommitténs slutsatser och tillstyrker förslaget om ett svenskt försöksprogram med offentlig-privat samverkan (OPS) inom transportinvesteringar. I det följande redogör Handelskammaren för ställningstagandet och lyfter ytterligare en möjlighet med OPS-upphandlingar.

Ladda ner dokumentet

0