Remissvar ”Angående samverkan kring regional tillväxtpolitik och prioriteringar för Skåne”

Handelskammaren har givits tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och far framföra följande. Handelskammaren har tillsammans med Region Skåne undersökt drivkrafterna för tillväxt i arbetet med “Produktivitetskommissionen”. Denna drivs av både sysselsättningsökning och förbättrad produktivitet varav det senare lämnar det klart största bidraget.

Ladda ner dokumentet

0