Effektsituationen i Sydsverige och översyn av Sveriges elområden

Brev till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Vi har tidigare haft dialog om Sydsveriges situation vad gäller effektförsörjning vilket vi uppskattar mycket. Vi ser nu anledning att återkomma och följa upp frågan.

Sydvästlänken har under sommaren drabbats av ytterligare förseningar och situationen har därmed förvärrats. Som bekant saknas också tillräcklig kapacitet, vad gäller överföring från Sydvästlänkens anslutning till Skåne vid Hurva, till energikunderna i regionen.

Då vi i Sydsverige har mycket liten egen elproduktion blir effekten av den bristande överföringskapaciteten mycket kännbar. Detta är en utmaning som är unik för vår del av landet och som därför behöver adresseras politiskt.

Det finns fortfarande produktionsanläggningar som kan fungera som effektreserv. Vi menar att det finns ett nationellt ansvar för dess tillgänglighet tills att vi säkert har en fungerande överföring och distribution. Vår bedömning är att detta kan röra sig om ett antal år.
Detta påtagliga problem behöver lösas genom att tillgången på effektreserv garanteras. Detta kan lösas på olika sätt. Exempel finns redan, men i denna situation kan en särskild interimslösning behöva komma till stånd.

Ytterst är detta ett politiskt ansvar och vi menar att regeringen snabbt behöver se över hur frågan kan få en lösning.

Media har belyst ett flertal specifika fall där företag har fått beskedet att de inte kan vara säkra på effektleverans i samband med planer på utökad verksamhet. Detta innebär att vi går miste om sysselsättning, men också att tempot i energiomställningen äventyras i ett skede där denna börjar få brett genomslag i samhället. Handelskammaren har regelbundet kontakt med företag som uttrycker bekymmer över detta. Tillgång på effekt ses som en självklarhet och många företag reagerar starkt när detta är ifrågasatt. Vid vårt möte, den 29 april i år, i Malmö gav flera företag också uttryck för detta.

Inför kommande översyn av indelningen av elområden

En anledning till den uppkomna situationen är också den rådande indelningen i elprisområden. En översyn med förslag på nya konfigurationer kommer att föreslås av Svenska Kraftnät under oktober. Vi förväntar oss att dagens modell förändras så att prisområde fyra försvinner i nuvarande form.

Innebörden av elprisområdena är att sydsvenska kunder betalar mer för elen. Detta bör finnas med i diskussionen om hur tillgången på effekt ska lösas. Sydsvenska kunder bär redan idag ett större ansvar än övriga Sverige. Det är knappast skäligt att den grundläggande frågan om att ens få effekt ska behöva lösas med ytterligare ekonomisk belastning. Om ambitionen är att det ska finnas en sammanhållen nationell politik för kraftförsörjning med lika villkor i hela landet är det knappast en väg framåt.

Handelskammaren har under många år i dialog med regering och Svenska Kraftnät visat att indelningen är orimlig med hänsyn till regelverkens intentioner. Argumentationen bakom att införa ett elområde som i praktiken är skräddarsytt för ett högre pris har både varit att detta högre pris stimulerar ökad produktion, och att priserna inom kort försvinner när överföringen kommer på plats. Vi vet idag att utvecklingen visat att detta produktionstillskott inte har förverkligats, vilket beskrivs ovan. Vi vet också att det inte har gått att fastställa när Sydvästlänken tas i bruk och när kapaciteten från anslutningsstationen i Hurva till energikunder är utbyggd. Det är nu femton år sedan Sydvästlänken sattes i produktion.

Valet att indela landet i fyra elområden och att särskilja ett av dem med unika förutsättningar är en svensk konstruktion. Den bör nu anpassas till utfallet och en ny översyn bör leda till att detta område upphör samt ingår i en mycket större och mer logisk indelning.

Det är knappast rimligt att en del av landet systematiskt ska möta en helt annan energipolitik än den nationella och därmed tvingas betala ett högre pris.

Ladda ner dokumentet

0