Inför kommande översyn av indelningen av elområden

Brev till Svenska Kraftnäts tillförordnad generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

Som bekant finns sedan en tid en bekymmersam situation vad gäller energiförsörjningen i Sydsverige, i synnerhet i delar av Skåne.

Media har beskrivit en rad konkreta fall där företag och andra aktörer inte kunnat erbjudas full tillgång. Handelskammaren har kontakt med många företag som uttrycker oro för situationen. I samband med ett möte den 29 april i år träffade ett antal av de större bolagen energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och förmedlade detta.

I separat brev har vi tillskrivit Anders Ygeman om den nu rådande situationen. I väntan på anslutning av överföringskapacitet saknas effektreserv i regionen och detta skapar en unik och allvarlig situation som behöver en lösning. Konkret behöver näringslivet och offentliga investerare trygghet i att det finns effekt att tillgå och att tillräcklig effektreserv är tillgänglig. Ytterst är detta ett ansvar som vilar på nationell politik och Svenska Kraftnät.

Denna situation är också förknippad med översynen av elområdena. Vi förväntar oss i korthet att dagens modell förändras så att prisområde fyra försvinner i nuvarande form.

Dagens indelning med ett elområde som är skräddarsytt för att skapa unika villkor i en särskild del av landet är en lösning som tillkom med argumentationen att prisökningar försvinner naturligt genom ökad produktion – till följd av lösandet – och att prisökningarna samtidigt kommer att närmast försvinna i samband med att överföringskapacitet tillkommer.

Inget av detta har hänt. Produktionen har inte ökat, men avgifter och skatter har intervenerat för att effektserven, som beskrivs ovan, fallit ur marknaden. Sydsvästlänken är nu ännu en gång försenad och marknadens förtroende för att den kommer på plats har successivt urholkats.

Innebörden av elprisområdena är att sydsvenska kunder betalar mer för elen.

Handelskammaren har genom åren framfört både till regering och Svenska Kraftnät att indelningen är orimlig och vi menar att den händelseutveckling vi befarat har blivit verklighet.

Vi ser därför fram emot översynen och bidrar gärna med våra synpunkter i utvärderingen av kommande förslag.

Ladda ner dokumentet

0