Remissvar avseende ”Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter”

Förslaget i korthet
Trafikverket bedömer att ett sammanhängande vägnät som uppgår till cirka 450 mil kan upplåtas för längre lastbilar inom en snar framtid. Det finns ett antal mindre brister som skulle behöva åtgärdas på längre sikt. Kostnaderna för detta bedöms uppgå till cirka 150 miljoner kronor. De utgörs av vägarna E4, E6, E18 (Karlstad–Stockholm–Kapellskär), E16 (Borlänge–Gävle), E20, E22, Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö), Väg 23 (Hässleholm– Växjö), Väg 25 (Ljungby–Växjö), Väg 44 (Trollhättan–Uddevalla), Väg 73, Väg 56 och 70 (Västerås–Sala–Borlänge) samt Väg 75 (södra länken). Dessa sträckor skulle kunna upplåtas inom ett år, med undantag för sträckorna Väg 23 (Hässleholm–Växjö) och E22 (Karlskrona–Norrköping) som beräknas kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2023 respektive 2025.

Sydsvenska Industri- och Handelskammarens synpunkter
Vi ser positivt på samtliga sex förslag som presenteras i rapporten. För relativt små investeringar kan stor nytta för såväl samhället, näringslivet och miljön göras. Vi ser även positivt på möjligheten att relativt skyndsamt genomföra de investeringar som krävs för att tillåta längre transporter på det utpekade vägnätet. Vi vill även understryka behovet av de investeringar som krävs på E22:an för att möjliggöra dessa längre transporter. E22:an är central för sydöstra Sveriges godsflöden och det är av yttersta vikt att de planerade investeringarna genomförs enligt tidsplan.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ställer sig positiva till förslaget att tillåta längre transporter på det utpekade vägnätet och poängterar vikten av att de planerade infrastrukturinvesteringar som krävs genomförs enligt plan.

Ladda ner dokumentet

0