Brexit – en fusklapp för företag

Den 29 mars 2017 ansökte britterna om utträde ur EU. Om allt går enligt förväntningarna kommer Storbritanniens (UK) utträde ur EU ske vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Vid detta skede inleds en övergångsperiod som är tänkt att löpa till slutet av 2020 då framtida relationer mellan EU och UK ska förhandlas. Detta innebär i korthet för närvarande ”business as usual” dvs dagens regler för resor, personal och varor gäller. Övergångsperioden, även benämnd som implementeringsperioden, innebär att UK kommer vara fortsatt underställd EU-domstolen och vara en del av den inre marknaden. Perioden för denna övergång väntas löpa till december 2020 men kan komma att förlängas som längst till år 2022. Därefter krävs ett handelsavtal som reglerar framtida relationer. Den brittiska inställningen gentemot tidsfristen sägs däremot vara att fastställa relationerna under de initialt överenskomna elva månader som löper efter utträdet.

All information utöver detta är mer eller mindre spekulativ. Det är dock inte sannolikt att ett nytt handelsavtal kommer på plats på så kort tid som ett år. Ett så snabbt avtal skulle sannolikt innebära ganska radikala förändringar mot dagens situation dvs en förhållandevis ”hård brexit”. Scenariot med lägsta möjliga nivå dvs WTO regler och inget avtal om personers rörlighet, rättigheter och om tjänsterelationer med mera finns kvar, men är mindre troligt. Berörda parter uppmanas till kontinuerlig uppdatering och förberedelse gentemot möjliga utfall. 

Vad händer vid en hård brexit?

Medborgare/anställda

Medborgare från EU som befinner sig i UK och tvärtom kommer sakna särskild status. Vid resor se mer här.
EU har föreslagit att man ömsesidigt ska avstå från VISA-krav.

De som redan bor/arbetar i UK kommer kunna stanna men behöver aktivt lämna in ansökan före 31/12 2020. Mer information hittar ni här.

Gränsen

UK: Båda parter räknar med långa köer till gränsen för varor som ska ut ur UK och in till EU.

UK har kommunicerat att man kommer att göra stickprov för inkommande varor, inte full kontroll.

EU: UK blir tredje land för EU och inte del av regler för inre marknad. Tullkontroll ska göras av inkommande varor. Tullavgifter ska betalas.

Handel/affärer

UK blir tredje land. Bara de grundläggande internationella reglerna som folkrätten gäller. WTOs regler och taxor gäller. Både EU och dess 27 medlemsländer liksom UK är medlemmar i WTO.

Varuhandel kommer kräva importdeklaration, moms, tull med mera. Ibland särskilda tillstånd.

EU har förberett info om 70 särskilda områden/branscher

EUs processer/projekt

UK kan inte längre delta i EU-program eller bjuda på offentliga upphandlingsprojekt inom EU-27 som medlem.

Förberedelserna i UK och EU kring detta handlar om tre saker.

Lagstiftning

UK: UK översätter nu helt enkelt EU-lag till brittisk lag. Myndigheterna uppger att 2/3 är klart och resten behöver klubbas under våren 2020.
Exempel: EUs lagar som Reach (säker hantering kemikalier) blir rakt av omgjorda till brittisk lag.

EU: Klart. UK blir tredje land.

Länk till kommissionens senaste förberedelser vid hård brexit

Bemanning av myndigheter (Tullverk, migration mm)

UK: Osäkert. Omkring 1/5 av kapaciteten på plats. En del anger något mer. I departementen arbetar redan ca 1/3 av alla tjänstemän fulltid med brexit.

I vissa fall hjälper inte ökad personal. Hamnars kapacitet begränsas mer av plats för genomlopp och inspektion än bemanning.

EU: Kommissionen bantas när britterna måste åka hem. Tull, migration mm hanteras i medlemsländerna främst. Här ligger länderna efter.

Budget

Brittiska regeringen kommer att garantera betalning av pågående engagemang inom EU, som t ex samarbeten inom vetenskap som sker genom EU. Inga nya inleds.

Företagens förberedelser

Bedömningen av brittiska handelskammaren är att 2/3 av de mindre företagen (under 250 anställda) inte har någon beredskap alls. Det finns 600 000 företag i UK som har EU som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tull. I Sverige finns ca 7 000 företag med UK som enda exportmarknad och därmed ingen erfarenhet av tullfrågor.

De vanligaste förberedelserna som har skett redan är:

  • Företag har köpt kapacitet i lager och på alternativa transportvägar (back-up på andra båtar).
  • Planering av produktion är lagd så att man undviker/drar ner produktion i april
  • Avvaktar med investeringar som inte är nödvändiga
  • Genomgång av avtal med hänsyn till leveranser och förberedelser för att ta hand om personal

Vad ska man tänka på som företag?

Handelskammaren har under det senaste året genomfört seminarier om detta.

Viktigast:

  • Skaffa kunskap om hur tull fungerar/planera kapacitet.
  • Se över logistiken och lagermöjlighet vid behov
  • Se över avtal med kunder (vem ska betala för tullpåslaget t ex?)
  • Se över bemanningsfrågor

Checklistor

Mer information

(Senast uppdaterad 3 december 2019, publicerades första gången 19 december 2018)

0