Handelskammarens Omvärldsanalys 2020

Under våren har vi tillsammans med vårt fullmäktige tagit fram en omvärldsanalys för få grepp om viktiga framtida förändringar i näringslivet. Innehållet i omvärldsanalysen ämnar ge en återspegling av de lokala och globala trender som näringslivet i Sydsverige står inför. Kunskapen och förståelsen för dessa trender kommer skapa en beredskap för hur vi ska agera, snarare än reagera.

Här är några av de trender Handelskammaren identifierat:

  • Digitalisering – Digitalisering och klimatomställning fortsätter att vara de mest uppenbara trenderna i företagen. Automatisering och artificiell intelligens är nära besläktat med detta och många förutspår tillverkning nära kunden genom inslag av automatisering och 3D Printing. Det betyder att produktionsanläggningar återvänder till EU/USA från Asien i ny skepnad.
  • Energiförsörjning – Ökad fokus på hållbarhet innebär att batteriteknologi och energidistribution förändras. Energikällor och distribution av el blir viktiga frågor. Pålitlig tillgång till energi till ett rimligt pris har varit en klassisk fördel i svensk industri som numera upplevs som osäker.
  • Säkerhetsfrågor – Övervakning och digital säkerhet i relation till personlig frihet och trygghet. Det handlar om ökad polisiär närvaro och offentlig övervakning. Kinas långtgående modell med medborgarpoäng utpekas som ett exempel. En viktig fråga är om medborgare är beredda att byta personlig frihet mot den typen av system. Frågan värderas olika av olika människor vilket leder till debatt.
  • Internationell handel – Inom den internationella handeln har mycket ifrågasatts. Både Brexit och Donald Trumps valseger brukar pekas ut som motrörelser mot handel och migration. Men medan gemensamma regler inom WTO ifrågasätts av USA har Brexit-anhängare sett dem som viktiga alternativ till bilaterala avtal. Trumpadministrationens strategi är att USA som stor handelspartner i stället för generella regler och stora avtal som omfattar stora marknader ska ingå bilaterala avtal med små partners eftersom USA:s egna kortsiktiga intressen kan tryckas igenom.
  • Integration – Integrationen tas upp som en stor möjlighet, men det finns oro för att potentialen inte kan förverkligas. Den dåliga matchningen på arbetsmarknaden och möjligheten att erbjuda enklare jobb som är rätt prissatta är en utmaning i samband med integrationen. Det gör att instegsjobb och karriärstegar aldrig får chansen att komma igång. En stor potential – i synnerhet givet demografin med en ökande snittålder – riskerar därför att gå oss förbi.
  • Klimatanpassning – Många företag investerar i ny produktion som har bättre miljöprofil än den gamla. Men den provas efter ett nytt regelverk som implementeras med dålig transparens och som bromsar klimatanpassning. Det finns flera exempel på att klimatförbättringar försenats eller hamnar i utlandet på grund av detta.
  • Förändrade affärsmodeller – många digitala affärsmodeller har utmaningar eftersom kunden (företag eller konsument) ofta inte äger produkten utan hyr den. En del uttrycker att det ännu inte är tydligt kring ägande och säkerhet. Ägande versus hyra reser också frågor om avkastning, där det traditionellt är mer ekonomiskt attraktivt att äga.

Vår Vice VD, Per Tryding, ger i klippet nedan en sammanfattning av omvärldsanalysen

Hela omvärldsanalysen hittar du här:

0