Fortsatt fokus på öppna marknader

Författare: Sara Åhlén Björk. Publicerad i Sydsvenskt Näringsliv nr.3 2020

Den 12 juni publicerade Sydsvenska Handelskammaren ett öppet brev till Sveriges riksdag och regering innehållande fyra punkter om vad som bör prioriteras för att lyfta Sverige ur krisen. En av punkterna var behovet av öppna marknader och internationell handel.

För många ekonomer, som jag själv, är detta argument det enklaste och mest effektiva för att beskriva nyckeln till välstånd. Länder som är öppna för handel tenderar att växa snabbare, ha mer innovation, ökad produktivitet och ge högre inkomster och fler möjligheter för medborgarna. Öppen handel gynnar också hushåll med lägre inkomst genom billigare varor och tjänster på grund av ökad konkurrens.

Internationell handel har dessutom blivit viktigare med en större andel BNP som ägnas åt export och import. Men någonting har hänt. Under de senaste åren har världen – med vårt nuvarande internationella ekonomiska system – genomgått en rad stresstester och utmaningar som handelstvister, protektionism, klimatförändringar och pandemi. Oron för potentiella negativa effekter av handel tycks därmed ha ökat och i den politiska debatten ifrågasätts de positiva effekterna allt oftare.

För oss i Sydsverige har den senaste pandemin kanske också ändrat vår uppfattning om dagens utmaningar och morgondagens hot; när Kina stängde ner i januari fick det en direkt effekt på många av våra företag när de drabbades av brist på insatsvaror, stängningen av södra Europa gränser begränsade vår inre marknad och fria rörlighet, och när Danmark stängde gränsen mot oss fick det en direkt effekt på integrationen i Öresundsregionen. Dessutom, när gränserna nu börjat att öppnas igen ser vi tydligt att Sverige inte nödvändigtvis ges tillgång till den öppenhet och ekonomiska integration som vi tidigare tog för given!

Analyser från Världsbanken, WTO och Kommerskollegium visar tydligt att internationell handel leder till ekonomisk tillväxt, bland annat genom teknikimport och tillhörande produktivitetsökningar.

I dessa tider blir det därför än viktigare för både Handelskammaren och våra ägare – medlemsföretagen – att påminna beslutsfattarna om vikten av internationell handel och öppna gränser för fortsatt ekonomisk tillväxt. Sydsverige har många speciella förutsättningar, behov och möjligheter som behöver lyftas fram. Visste du till exempel att: en normal dag dagspendlar ca 18 500 personer över Öresund, att stora internationella företag som PEAB och IKEA tillsammans har mer än 4 500 anställda i sina hemkommuner Båstad och Älmhult, att den höga andelen exportdrivna industriföretag i Sydost gör regionen mer känslig än våra storstadsregioner för svängningar i den globala konjunkturen, eller att Kronobergs län hade den tredje högsta genomsnittliga produktivitetstillväxten i Sverige mellan 2000-2016 efter Stockholm och Västra Götaland?

Vår region behöver öppna marknader. Analyser från Världsbanken, WTO och Kommerskollegium visar tydligt att internationell handel leder till ekonomisk tillväxt, bland annat genom teknikimport och tillhörande produktivitetsökningar. Handelseffekten av ett EU-medlemskap ligger i intervallet 100–130 procent och att ett frihandelsavtal dubblerar i genomsnitt handeln efter en 10-årsperiod.

För medborgare och företag är EU också den billigaste politiska nivån mätt i utgifter. Svensk stat och kommun kostar i dag över 2 100 miljarder kronor. En skarp kontrast till vår EU-avgift (<50 miljarder) och den handel och skatteintäkter som samarbetet genererar.

Våra politiker och beslutsfattare bör därför att bidra aktivt till att EU håller samman, att vi fortsätter att ha öppna gränser till den inre marknaden och att, ifall nedstängning behövs, begränsar dessa till lokala områden istället för landsgränser.

Det är kombinationen av djup integration, smart nationell politik och ett livligt ekosystem för näringslivet som kommer att hjälpa våra företag att blomstra i regional – och i slutändan – global mark.

0